REATESTAREA PROFESIONALA

TEMATICI ȘI BIBLIOGRAFII EXAMEN REATESTARE 

Asistent medical generalist-Tematica și bibliografie

Moașe-O.G.-Tematica și bibliografie

Farmacie-Tematica și bibliografie

BFT-Tematica și bibliografie

Stomatologie-Tematică și bibliografie

Radiologie-Tematică și bibliografie

Medico-Social-Tematică și bibliografie

Igienă și sănătate publică-Tematică și bibliografie

                     

METODOLOGIE din 11 decembrie 2009

de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali

EMITENT: 

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România

PUBLICAT ÎN: 

Monitorul Oficial nr. 58 din 26 ianuarie 2010
Data Intrarii in vigoare: 23 Decembrie 2021

––––––––––––––––––––––––-
Forma consolidată valabilă la data de 19 Ianuarie 2022
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23 Decembrie 2021 până la data selectată

  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 32 din 11 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 58 din 26 ianuarie 2010.
──────────
   Forma consolidată a METODOLOGIEI din 11 decembrie 2009 , publicate în Monitorul Oficial nr. 58 din 26 ianuarie 2010, la data de 19 Ianuarie 2022 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 19 din 1 octombrie 2010
; HOTĂRÂREA nr. 25 din 3 decembrie 2010

; HOTĂRÂREA nr. 11 din 21 martie 2013

; HOTĂRÂREA nr. 12 din 11 decembrie 2014

; HOTĂRÂREA nr. 23 din 2 octombrie 2015

; HOTĂRÂREA nr. 9 din 17 martie 2016

; HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018

; HOTĂRÂREA nr. 27 din 12 septembrie 2018
; HOTĂRÂREA nr. 33 din 6 decembrie 2018

; HOTĂRÂREA nr. 10 din 11 septembrie 2019

; HOTĂRÂREA nr. 18 din 21 noiembrie 2019

; HOTĂRÂREA nr. 3 din 8 februarie 2021

; HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021
; HOTĂRÂREA nr. 37 din 26 iulie 2021

; HOTĂRÂREA nr. 46 din 26 octombrie 2021

; HOTĂRÂREA nr. 49 din 16 decembrie 2021
  ──────────

  ART. 1

(1) În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi exercită profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii.

(1^1) În vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual şi/sau certificatului de membru, după caz.

(1^2) În cazul asistenţilor medicali generalişti care au urmat programul de revalorizare a formării iniţiale, termenul de reatestare curge de la data absolvirii programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior.

(1^3) Titularii unui titlu de calificare de asistent medical generalist care au exercitat profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani anterior datei solicitării avizului anual, în altă specialitate cu profil clinic (obstetrică-ginecologie, pediatrie, ocrotire) decât cea a titlului de calificare deţinut nu sunt supuşi procedurii de reatestare.

(2) Reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în vederea exercitării profesiei se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR.

(3) Pentru înscrierea la procedura de reatestare candidatul va depune un dosar de înscriere care va conţine următoarele documente:

  a) cerere solicitare reatestare (anexa nr. 10);

  b) copia actului de identitate;

  c) copia certificatului de membru, după caz;

  d) taxa pentru reatestarea competenţei profesionale;

  e) certificat de sănătate fizică şi psihică;

  f) documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.
(la 03-07-2018 Articolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018) 
           
ART. 1^1
    Abrogat.

ART. 2

  Se consideră continuitate în exercitarea profesiei

a) activitatea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, membri ai OAMGMAMR, care sunt încadraţi în funcţii publice sau contractuale în cadrul Ministerului Sănătăţii, ministerelor cu reţea sanitară proprie, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau direcţiilor de sănătate publică;

b) activitatea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care sunt angajaţi ai OAMGMAMR sau care sunt membri în Consiliul judeţean/municipiului Bucureşti, Biroul Consiliului judeţean/Municipiului Bucureşti sau în Biroul executiv al OAMGMAMR;

c) perioada în care asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical a exercitat profesia în străinătate, numai dacă face dovada că a desfăşurat activitatea în mod efectiv şi legal;

d) Abrogată.

e) perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali exercită profesia în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

f) perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au desfăşurat activitate de voluntariat conform legii, pe o perioadă de cel puţin un an, în domeniul studiilor absolvite, într-o unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării.

g) perioada în care asistenţii medicali din specialităţi cu profil clinic (asistenţii medicali generalişti, asistenţii medicali obstetrică-ginecologie, asistenţii medicali pediatrie şi asistenţii medicali de ocrotire), precum şi asistenţii medicali de igienă şi sănătate publică au desfăşurat activităţi de vaccinare a populaţiei, în centrele de vaccinare împotriva COVID-19, în temeiul unui contract de prestări servicii, încheiat în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 3

(1) Componenţa comisiei de reatestare a competenţei profesionale se aprobă de preşedintele filialei OAMGMAMR.

(2) Comisia de reatestare a competenţei profesionale va fi formată din:

  a) preşedinte: un membru al Biroului Consiliului judeţean/Municipiului Bucureşti;

  b) membri:

  - şeful Departamentului de control şi supraveghere a profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, după caz;

  – câte un reprezentant al comisiilor de specialitate din filiala OAMGMAMR, în funcţie de specialitatea candidaţilor, după caz;

  c) secretarul comisiei.

ART. 4

Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic şi va susţine o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.

a) Stagiul practic:

  - are o durată de 3 luni, câte 8 ore/zi sau 504 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 6 luni, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;

  – are durata de o lună, câte 6 ore/zi sau 126 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime între 3 şi 5 ani;

  – are durata de o lună, câte 4 ore/zi sau 84 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime peste 5 ani;

  – se va efectua în direcţii de sănătate publică, unităţi sanitare, unităţi farmaceutice sau unităţi medico-sociale autorizate conform legii, stabilite de preşedinţii filialelor OAMGMAMR;

(la 07-07-2021 Liniuţa a-4-a de la Litera a) din Articolul 4 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021)

– va fi coordonat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef sau de către o altă persoană desemnată din unitatea respectivă;

– se va desfăşura sub îndrumarea unui mentor – asistentul-şef de secţie sau un asistent medical principal, desemnat din unitatea respectivă;

– evidenţa orelor de practică din cadrul stagiului se va efectua prin întocmirea unui pontaj individual, validat de către coordonatorul de stagiu desemnat de unitatea gazdă (anexa nr. 11);

– evaluarea şi validarea stagiului se vor face în baza fişelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 1-8^1, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, de către coordonatorul de stagiu/mentorul desemnat de unitatea gazdă;

– punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7;

– în caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului, se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durată stabilită de comisie.

b) Proba teoretică:

  - constă în test-grilă cu 40 de întrebări;

  – punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;

  – tematica şi bibliografia vor fi stabilite de Comisia naţională de educaţie profesională continuă a OAMGMAMR în funcţie de specialitate;

  – comisia de reatestare elaborează cel puţin 2 variante de test-grilă pentru fiecare specialitate pentru care se organizează examen, din care unul dintre candidaţi va extrage o variantă cu întrebări pentru proba teoretică respectivă;

  – testul-grilă se susţine în prezenţa comisiei de reatestare şi va fi corectat şi semnat de către toţi membrii comisiei;

  – întrebările vor avea 3 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect;

  – se susţine numai după promovarea stagiului practic;

  – în caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o altă sesiune de examen la o dată stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 15 zile.

  ART. 4^1

  (1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care fac dovada că au acumulat cu normă întreagă cel puţin 12 luni de activitate profesională în decursul ultimilor 4 ani anterior datei solicitării reatestării vor fi reatestaţi profesional prin susţinerea probei teoretice prevăzute la art. 4 lit. b).

  (2) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi reiau activitatea profesională, în baza contractului de muncă existent, după o perioadă de întrerupere a exercitării profesiei mai mare de 4 ani, ca urmare a suspendării contractului de muncă pentru concedii de risc maternal/de maternitate şi/sau pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap, vor fi reatestaţi profesional prin susţinerea probei teoretice prevăzute la art. 4 lit. b).

ART. 5

(1) Comisia de reatestare a competenţei profesionale va întocmi un proces-verbal, semnat de către toţi membrii acesteia, în care se vor consemna rezultatele evaluării probei teoretice şi a stagiului practic. Procesul-verbal va fi înaintat preşedintelui filialei spre validare. Filiala judeţeană a OAMGMAMR va elibera certificatul de reatestare a competenţei profesionale, prevăzut în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(2) Preşedintele filialei are obligaţia de a transmite situaţia reatestărilor, trimestrial, către Biroul executiv al OAMGMAMR.

(3) În cazul în care candidatul nu obţine punctaj minim de promovare a stagiului practic sau a probei teoretice la două examene de reatestare succesive, candidatul poate solicita reatestarea competenţei profesionale după o perioadă de minimum 6 luni.

(4) Înscrierea la noua procedură de reatestare se va face cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta metodologie, prin completarea dosarului de înscriere depus anterior cu următoarele documente:

  a) cerere solicitare reatestare;

  b) copie act de identitate;

  c) taxa pentru reatestarea competenţei profesionale.

ART. 6

Pentru specialităţile care nu se regăsesc în anexele la prezenta metodologie se va proceda la analizarea curriculei de formare a solicitantului şi dacă nu sunt diferenţe semnificative faţă de una dintre specialităţile prevăzute în anexe se va folosi fişa de stagiu corespunzătoare.

(la 02-11-2010 Art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 1 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010.)

ART. 7

(1) Prin excepţie de la prevederile prezentei metodologii, reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali cu deficienţe de vedere pentru eliberarea avizului anual se face, la solicitarea OAMGMAMR, de către Liceul Tehnologic Special «Regina Elisabeta», prin susţinerea unui examen de reatestare specific, printr-o probă teoretică şi o probă practică, organizate de către o comisie de specialişti din cadrul unităţii respective.

(2) La finalizarea probelor, unitatea de învăţământ va elibera o adeverinţă prin care atestă promovarea examenului de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali cu deficienţe de vedere.

(3) Asistenţii medicali cu deficienţe de vedere sunt scutiţi de la plata taxei de reatestare.

ART. 8

Prevederile prezentei metodologii se aplică şi membrilor asociaţi, respectiv surorilor medicale şi oficianţilor medicali.