Program specializări pentru asistenții medicali

În conformitate cu Ordinul M.S. nr. 942/25 august 2017 pentru aprobarea „Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali„, vă aducem la cunoștință noile condiții de înscriere și participare la programele de specializare, după cum urmează:

 1. La programele de specializare pentru reconversie profesională participă asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie încadrați pe posturi în specialitatea respectivă;
 2. Solicitarea către SNSPMPDSB pentru a participa la un program de specializare este făcută de către unități sanitare publice sau private și autorități locale, pentru persoanele nominalizate de acestea;
 3. Participarea la programele de specializare a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali încadrați cu contract individual de muncă se face în conformitate cu prevederile art. 192-200 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Taxa de instruire se suportă de angajator, conform prevederilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau finanțarea poate proveni din alte surse;
 5. Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se retrage cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea programului și în procent de 75% dacă cursantul se retrage după începerea cursului;
 6. Salariaților care beneficiază de cursul de specializare le sunt aplicabile prevederile art. 198 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Înscrierea la noul program de specializare, pentru anul 2018-2019, se realizează în perioada 25 martie 2018 – 30 mai 2018.

Elementul de noutate în acest an constă în faptul că înscrierea se va face numai pe platforma SNSPMPDSB https://www.perfmed.ro 

În acest sens, unitățile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă conform instrucțiunilor publicate și vor trimite solicitarea pentru înscrierea unui sau mai mulți asistenți medicali angajați, scanată în format electronic și însoțită de următoarele documente de asemenea scanate:

 1. Solicitarea unității sanitare, semnată și stampilată de managerul unității sanitare în care se specifică numele asistentului/asistenților medicali și specializarea/specializările pentru care se face solicitarea de înscriere.
 2. Diploma/certificat de studii(asistent medical generalist sau pediatrie) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare-în copie
 3. Certificat de membru OAMGMAMR și avizul anual de liberă practică-în copie
 4. Carte de identitate – copie
 5. Adeverință din care să reiese că asistentul medical/asistenții medicali este/sunt încadraț(i) pe un post specific specializării respective pentru care se face solicitarea. salariat încadrat în specialitatea pentru care se solicită înscrierea. Ulterior validării dosarului de înscriere de către SNSPMPDSB se atașează și
 6. Dovada achitării taxei de participare la program(integral) care va fi anunțată pe site-ul SNSPMPDSB până la data de 31.03.2018 care se poate face direct online conform instrucțiunilor publicate sau prin orice modalitate(OP, e-banking, mandat poștal)

Repartiția participanților pe centre de pregătire, locația, perioada de pregătire precum și numele și coordonatele secretarului pentru fiecare program de specializare se vor afișa pe site-ul  http://www.snspms.ro și pe platforma perfmed.ro cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea programului.

Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare vor fi publicate pe site-ul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (www.snspms.ro) și pe platforma perfmed.ro