EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL 2021

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2021, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

Important-DEROGARE VECHIME

Vă facem cunoscut că în baza Referatului MS nr. IM 6719/04.08.2021, conducerea Ministerului Sănătății a aprobat înscrierea candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv, prin derogare de la prevederile art. 18 alin (1) lit. b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1137/2018, cu modificările și completările ulterioare. Precizăm că pentru înscrierea la examen, candidații trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de Ordinul MS nr. 1137/2018.

Examenul de grad principal, sesiunea 2021, se desfăşoară după cum urmează:

a) perioada de înscriere: 26.07-10.08.2021;

Inscrierile se fac la sediul OAMGMAMR filiala Mehedinți, Bld.Mihai Viteazul nr.5, bl.4, sc.2, ap.8

b) studierea dosarelor, validarea acestora, depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii: 10-13.08.2021;

        In data de 13.08.2021 se va afișa Lista cu candidații admiși

candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost declarate RESPINSE pot depune contestaţii în termen de 24 de ore de la data afişării iar soluţionarea se face în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora;

c) susţinerea de către candidaţi a testului – grilă:

– asistenţă medicală generală: în data de 02.09.2021, între orele 10.00 – 12.00;

– celelalte specialităţi: în data de 03.09.2021, între orele 10.00 – 12.00;

          Documente necesare înscrierii:

1.cererea de înscriere, cu datele de contact;

2.declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;

3.copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

4.copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

5.copia atestatului de echivalare, după caz;

6.în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

7.adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

a) Experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care  a profesat cu titlul de  soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

b) La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății   613/2013privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică  de farmacie.

8.copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

9.dovada plății sumei de participare la examen.

      Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;

Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2021”

  •      Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii  78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.

  • În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

 

  • TEMATICI ȘI BIBLIOGRAFII EXAMEN GRAD PRINCIPAL 2021

1.Generalist-2021 GENERALIST-2021-tematica-bibliografie-examen-grad-principal.doc

2.Radiologie-2021 RADIOLOGIE-2021-Bibliografia-si-tematica-examen-grad-principal.doc

3.Medico-social-2021MEDICO-SOCIAL-2021-Tematica-si-bibliografia-grad-principal.doc

4.Igienist de Cab.stomatologic-2021 IGIENIST-DE-CAB.-STOMATOLOGIC-2021-Tematica-si-bibliografie-ex-gr-pr.doc

5.Moașe-O.G-2021MOASE-OG-2021-Tematica-si-bilbiografie-ex-gr-pr-.doc

6.Stomatologie-2021STOMATOLOGIE-2021-Tematica-si-bibliografia.doc

7.B.F.T-2021BFT-2021-Tematica-si-bibliografie-ex-gr-pr.doc

8.Laborator-2021LABORATOR-2021-tematica-si-bibliografie-ex-gr-pr.doc

9.Nutriție și dietetică-2021NUTRITIE-si-DIETETICA-2021-Tematica-si-bibliografie-ex-gr-pr.doc

10-Farmacie-2021FARMACIE-2021-tematica-si-bibliografie-ex-gr-pr.doc

11.Igienă și sănătate publicăIGIENA-si-SANATATE-PUBLICA-2021-Tematica-si-bibliografia-ex-gr-pr.doc

_________________________________//////////////////____________________________________________________

            SECRETARIAT 2020

Vă informăm că demersurile pentru organizarea și derularea examenului de grad principal-sesiunea 2020 se suspendă, acesta urmând a se organiza la o dată la care condițiile de sănătate publică o vor permite.

În prezent, măsura se justifică din următoarele motive:

  • creșterea, la nivel național, a numărului de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19;
  • dificultatea identificării, în toate filialele, a unor spații corespunzătoare și suficiente pentru organizarea și desfășurarea propriu-zisă a examenului, pentru asigurarea distanței minime obligatorii în sala de examen (spații suplimentare față de anii precedenți, nr. suficient de săli de examen, crearea de circuite funcționale speciale pentru accesul și ieșirea din săli de examen a candidaților, a membrilor comisiilor de examen și a supraveghetorilor, gestionarea fluxului de candidați pentru evitarea aglomerării, verificarea temperaturii acestora, etc.);
  • necesitatea creșterii numărului de personal necesar pentru organizarea și desfășurarea examenului (colectiv tehnic/colectivul de supraveghere a examenului/responsabili săli/etc.);
  • măsuri suplimentare pentru dezinfecția sălilor/spațiilor, înainte și după examen;
  • creșterea riscului de îmbolnăviri cu COVID-19 la etapa de depunere și verificare a dosarelor, pentru cei care depun dosarele fizic la sediul filialei;
  • creșterea riscului de îmbolnăviri între candidați și membrii comisiilor de supraveghere și corectură a lucrărilor în zilele de desfășurare a examenului;

Cu stimă,

Biroul executiv al OAMGMAMR Mehedinți

                                                                     ***********************

TEMATICI ȘI BIBLIOGRAFII EXAMEN GRAD PRINCIPAL 2020

Asistent medical generalist-Tematica și bibliografie

Moașe-O.G.-Tematica și bibliografie

Farmacie-Tematica și bibliografie

BFT-Tematica și bibliografie

Stomatologie-Tematică și bibliografie

Radiologie-Tematică și bibliografie

Medico-Social-Tematică și bibliografie

Igienă și sănătate publică-Tematică și bibliografie