Proiectul POLMED

Proiectul Proiectul „3D digital VET- 3DVETfinanțat în cadrul Programului ERASMUS+ a fost a ajuns la final. Activitățile acestui proiect au fost realizate în perioada aprilie 2021- decembrie 2022.

Proiectul și-a propus consolidarea formării și educației profesioniștilor din domeniul sanitar din UE prin dezvoltarea unei puternice resurse educaționale deschise – biblioteca medicală 3D (Al3xandria) și sprijinirea dezvoltării profesionale a formatorilor/mentorilor prin intermediul unui curs de formare specific bazat pe utilizarea librăriei și a resurselor 3DMM.

Atasat acestui e-mail regăsiți comunicatul de presă cu prezentarea rezultatelor acestui proiect și care pot fi accesate pe pagina proiectului https://3ddigitalvet.inerciadigital.com/ sau pe pagina Filialei Iași https://oammr-iasi.ro/proiecte-europene/3d-vet/.

PROIECTUL POLMED

Politica publică privind valorile profesiilor

de asistent medical și moașă

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R), în calitate de beneficiar, a implementat în perioada iunie 2018-octombrie 2019, proiectul “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă – POLMED”.

Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea unui set de valori profesionale fundamentale pentru asistenți medicali și moașe, în beneficiul relației personal medical-pacient. Obiectivele specifice ale acestuia urmăresc creșterea capacității organizației de a formula propuneri de politici publice în sectorul medical și derularea unui proces participativ de elaborare a unei propuneri de politică publică alternativă care face referire la profesiile de asistent medical și moașă.

Inițiativa identificării valorilor profesiei urmărește o reformă de substanță în domeniu, orientată către performanță și având în centrul ei grija pentru pacient. Empatia, cooperarea și profesionalismul – aceste valori promovate vor susține și vor ghida comportamente adecvate în practica clinică, vor oferi un sistem de referință pentru autoevaluare și evaluare a calității serviciilor de îngrijire medicală.”, a declarat președintele OAMGMAMR, domnul Mircea Timofte.

Invităm toți membrii OAMGMAMR să consulte toate materialele dezvoltate în cadrul proiectului, cât și politica publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă, accesând https://www.oamr.ro/biblioteca-online/.

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALISTI, MOAŞELOR SI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

Metodologie de selecţie a grupului ţinta participant la

                             FOCUS GRUPURI

în cadrul proiectului „Servicii medicale îmbunătăţite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical şi moaşă – POLMED”

Cod proiect POCA 111787

Septembrie 2018

CAPITOLUL 1: Cadrul general

Prezenta metodologie este realizată pentru selectarea grupului ţintă participant la focus grupuri în cadrul proiectului „Servicii medicale îmbunătăţite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical şi moaşă – POLMED”.

Proiectul a demarat la sfârşitul lunii iunie 2018 şi se derulează pe o perioadă de 16 luni, fiind implementat de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui set de valori fundamentale pentru asistenţi medicali si moaşe, pentru a fi introdus la nivelul sistemului sanitar, in beneficiul relaţiei personal medical-pacient.

 1. OS1: Creşterea capacităţii organizaţiei profesionale cu rol de reglementare in profesia de asistent medical de a formula propuneri de politici publice in sectorul medical in 16 luni
 2. OS2: Dezvoltarea unei propuneri de politica publica alternativa ce cuprinde un set de valori fundamentale pentru profesia de asistent medical si moaşa in 16 luni

CAPITOLUL 2. GRUPUL ŢINTA

Grupul ţinta eligibil se imparte in doua categorii:

Personal din instituţiile publice – Personal medical din unităţi medicale publice -200 de persoane

Reprezentanţi ai ONG-urilor- Reprezentanţi ai OAMGMAMR, din cadrul filialelor judeţene din subordinea OAMGMAMR naţional – 45 de persoane.

Minim 50% dintre persoanele selectate vor fi femei.

Prezenta procedura se aplica primei categorii de grup tinta, adica celor 200 de persoane personal medical din unitati medicale publice

In a doua etapa de desfăşurare a activităţilor proiectului, respectiv formarea profesionala in domeniul politicilor publice, va fi definita si procedura de selecţie a celei de-a doua categorii de grup tinta – 45 de reprezentanţi ai OAMGMAMR.

Criterii de selecţie a grupului ţintă participant la focus grupuri

Selecţia grupului ţintă se va face cu respectarea principiul egalităţii de şanse şi nediscriminării si se va realiza farà condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, vârsta, handicap, situaţie sau responabilitate familiala si alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directa sau indirecta (in conformitate cu Procedura de nediscriminare din cadrul proiectului).

Procesul de selecţie se va realiza cu sprijinul preşedinţilor de filiale judeţene OAMGMAMR, la nivel naţional. Lista persoanelor care au fost selectate pentru a face parte din grupul ţinta va fi postată pe site-ul beneficiarului: www.oamr.ro.

CAPITOLUL 3: Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie si validare a grupului tinta Lansarea selecţiei

Anunţarea activităţilor destinate grupului tinta si a criteriilor de selecţie se face

❖ Postarea anunţurilor cu privire la depunerea dosarelor si a Metodologiei de inscriere in grupul ţinta pe site-ul beneficiarului, www.oamr.ro;

❖ Diseminarea la nivel naţional a informaţiilor cu privire la lansarea selecţiei de către preşedinţii de filiale judeţene ale OAMGMAMR.

Criteriile de eligibilitate a participantului in procesul de selecţie sunt următoarele:

♦> Este asistent medical sau moaşa angajat/a intr-o unitate medicala publica;

❖ Are experienţa minim un an ca practician în domeniul medical;

❖ Interactioneaza direct, prin specificul activităţii medicale, cu pacienţii sau coordonează secţii de asistenţi medicali/moase.

❖ Este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor personale incluse in Formularul individual al participantului şi declaraţia pe propria răspundere -Anexele 1 şi 2 la prezenta Metodologie;

❖ Este de acord sa participe la activitatea din cadrul proiectului in afara orelor de program;

♦> Va avea disponibilitatea de a participa la activitatea din proiect pentru care a fost selectat;

❖ Este cetăţean UE cu domiciliu sau reşedinţa legala in România.

Documentele participantului necesare înscrierii in grupul ţinta:

❖ Formularul individual al participantului – completat corect si semnat (in original) Anexa 1 la metodologie;

❖ Declaraţia pe propria răspundere privind disponibilitatea participării la activitatea din proiect – semnată şi datată (în original) – Anexa 2;

❖ Adeverinţa de la locul de munca (care sa ateste faptul ca persoana este angajata intr-o unitate sanitara publica, are experienţa minim un an si activează intr-o secţie care presupune interacţiune directa cu pacientul sau coordonează secţii de asistenţi medicali/moase); in original

❖ Diploma de studii (in copie, ultima diploma obţinută in sistemul de invatamant) -din care sa reiasă ca este asistent medical sau moaşa;

❖ Certificat de naştere (in copie)

❖ Certificatul de căsătorie – dupa caz, hotărâre judecătoreasca de divorţ)- in copie,

❖ CI valabil (in copie). Transmiterea dosarelor grupului ţinta

Documentele necesare pentru inscrierea in grupul ţinta al proiectului, vor fi transmise de către expertul tehnic implementare in format pdf (pe e-mail) preşedinţilor de filiala din toate judeţele, insotite de: metodologia de selecţie a grupului ţinta, centralizatorul dosarelor de grup ţintă (Anexa 3), registrul de înregistrare a dosarelor de grup ţintă în cadrul filialei OAMGMAMR (Anexa 4) si modelul adresei de înaintare a filialei OAMGMAMR privind dosarele transmise (Anexa 5).

Preşedinţii de filiale vor printa pentru grupul ţinta anexele 1 si 2 precum si lista documentelor necesare înscrierii, intr-un număr de formulare suficient pentru grupul ţinta selectat la nivel de filiala.

Preşedinţii de filiale vor centraliza dosarele la nivel de filiala. Dosarele de inscriere vor primi număr de inregistrare in ordinea depunerii dosarului de către persoanele care solicita înscrierea in grupul ţinta dintr-un Registru de intrări dosare al cărui model este prevăzut în Anexa 4 la prezenta metodologie.

Registrul va conţine următoarele informaţii: număr criteriu; număr de inregistrare dosar, nume prenume, data şi ora înscrierii, CNP, stadiu dosar (complet / incomplet). Numărul de intrare al dosarului complet va fi considerat ca număr de ordine in inscriere.

In cazul dosarelor depuse la sediul filialelor din care lipsesc unul sau mai multe documente, acestea vor fi înregistrate cu număr de ordine cu menţiunea dosar incomplet si cu termen de completare de 3 zile lucratoare de la data înregistrării dosarului. Dupa expirarea acestui termen dosarul incomplet va fi considerat invalid. Persoana al cărui dosar este considerat invalid dupa expirarea celor 3 zile poate fi reinscrisa cu un dosar complet primind un alt număr de inregistrare in limita locurilor ramase disponibile.

Dosarele de selecţie in grupul ţinta vor fi trimise de preşedintele de filiala in atenţia expertului tehnic implementare, prin posta /serviciile de curierat sau depuse personal de preşedintele de filiala – in original, la sediul central al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România, din Bucureşti, Calea Grivitei 77.

Dosarele de înscriere transmise din filiala la sediul de implementare al proiectului vor fi insotite de următoarele documente completate conform metodologiei:

 1. Adresa de inaintare dosare înscriere
 2. Centralizator dosare grup ţintă
 3. Registrul de intrări dosare grup ţintă.

In cazul in care o persoana selectată in grupul ţinta al proiectului se retrage intre momentul depunerii dosarului de inscriere in grupul ţinta si momentul participării la focus grup, respectiva persoana va fi înlocuita cu prima persoana inscrisa pe lista de rezerve din judeţul respectiv.

în acest sens, la validarea selecţiei grupului ţintă se vor întocmi liste de rezervă pentru fiecare judeţ, după caz, cuprinzând primele 2 dosare respinse în urma aplicării criteriilor de departajare.

Validarea selecţiei grupului ţinta pentru participarea la focus grupuri

Pentru validarea selecţiei celor 200 de persoane, angajate in unităţi sanitare publice (dintre care minim 100 de femei), expertul tehnic implementare va analiza dosarele respectând toate condiţiile de inscriere prevăzute in metodologia de inscriere.

In cadrul metodologiei, au fost introduse criterii de departajare a persoanelor inscrise pentru situaţiile in care solicitările de inscriere vor fi mai mari decât numărul limita alocat pentru fiecare judeţ.

Se vor aplica următoarele criterii de departajare:

❖ Ordinea inregistrarii dosarului de inscriere in Registrul de intrări dosare. Participanţii vor fi inscrisi in limita locurilor disponibile pe judeţ, la care se vor adăuga 2 dosare de rezerva/judet – primul criteriu aplicat este primul venit, primul servit;

❖ Experienţa ca practician in domeniul medical / Experienţa de lucru direct cu pacientul – constituie avantaj un număr mai mare de ani de experienţa;

❖ Respectarea criteriului de gen (minim 50% femei);

❖ Respectarea criteriului numeric (200 de angajaţi din domeniul sanitar – repartizaţi pe judeţe conform prezentei Metodologii).

Expertul tehnic implementare va intocmi lista cu persoanele eligibile inscrise in grupul ţinta, lista cu persoanele neeligibile si lista persoanelor de rezerva.

CAPITOLUL 4. Participarea grupului ţinta la focus grupuri

Cele 8 focus grupuri vor fi organizate cate unul pe fiecare regiune de dezvoltare, asigurând astfel impactul perspectiva naţionala a proiectului. Din punct de vedere al expertizei tehnice, activitatea va fi gestionata de către expertul tehnic de implementare.

Grupul ţinta participant va fi selectat transparent, atat prin intermediul filialelor judeţene ale solicitantului, cat si prin promovare online.

Grupul ţinta participant la focus grupuri va fi format din asistenţi medicali si moaşe din unităţi medicale publice – angajaţi ai instituţiilor publice.

Cei 3 experţi politici publice vor derula 8 focus-grupuri pentru orientările si opţiunile ce tin de valorile profesiei considerate ca principale si reprezentative. La final, se va elabora un raport de cercetare bazat pe date calitative in urma focus grupurilor organizate. Din punct de vedere organizatoric, cele 8 focus-grupuri vor fi desfăşurate prin deplasarea grupului ţinta in locaţii uşor accesibile pentru aceştia, in grupuri a cate maxim 25 de persoane, pe perioada a doua zile (1 noapte cazare/deplasare).

Subactivitatea se va derula pe parcursul a 3 luni (L4-L6).

Cele 8 focus grupuri vor avea loc in următoarele localităţi: Vatra Dornei, Cluj, Sinaia, Slatina, Băile Herculane, Sovata, Constanta, Bucureşti.

întrucât prezentul proiect este un proiect cu acoperire naţionala, distribuţia grupului ţinta participant la cele 8 focus grupuri are in vedere selecţia de asistenţi medicali si moaşe din toate judeţele tarii. Astfel, repartizarea pe judeţe va fi următoarea:

1. Regiunea Nord Est 3. Regiunea Sud Muntenia 5. Regiunea Vest 7. Regiunea Sud Est
Locaţie: Vatra Dornei Locaţie: Sinaia Locaţie: Băile Herculane Locaţie: Constanta
  Arges 5
Bacău 4 Călăraşi 3 Arad 6 Brăila 4
Botoşani 4 Dambovita 3 Caras Severin 6 Buzău 4
lasi 5 Giurgiu 3 Hunedoara 6 Constanta 5
Neamţ 4 Ialomiţa 3 Timiş 7 Galaţi 4
Suceava 4 Prahova 5 Tulcea 4
Vaslui 4 Teleorman 3 Vrancea 4
Nr. Total persoane 25 Nr. Total persoane 25 Nr. Total persoane 25 Nr. Total persoane 25
   
2. Regiunea Nord Vest 4. Regiunea Sud Vest 6. Regiunea Centru 8. Regiunea Bucureşti Ilfov
Locaţie: Cluj Locaţie: Slatina Locaţie: Sovata Locaţie: Bucureşti
Bihor 4 Dolj 5 Alba 4 Bucureşti 20
Bistriţa Nasaud 4 Gorj 5 Braşov 4 Ilfov 5
Cluj 5 Olt 5 Covasna 4
Maramureş 4 Mehedinţi 5 Harghita 4
Satu Mare 4 Vâlcea 5 Mures 5
Sălaj 4 Sibiu 4
Nr. Total persoane 25 Nr. Total persoane 25 Nr. Total persoane 25 Nr. Total persoane   25

* in plus fata de numărul de persoane/judet din tabelul de mai sus se vor adaugă cate doua dosare de rezerva/judet.

Pentru stabilirea numărului de persoane participante pe fiecare judeţ s-a luat in considerare dimensiunea filialei judeţene a OAMGMAMR si numărul de asistenţi medicali si moaşe din respectivul judeţ.

In cazul in care o persoana dintr-un judeţ se retrage intre momentul depunerii dosarului de inscriere in grupul ţinta si momentul participării la focus grup, respectiva persoana va fi înlocuita cu prima persoana înscrisa pe lista de rezerva a judeţului respectiv.

In cazul in care un judeţ nu intruneste numărul minim de persoane din tabelul de mai sus, grupa de 25/fiecare focus grup va fi completata cu persoane din celelalte judeţe din regiune – luate din listele de rezerva pe criteriul primul venit, primul servit.

Ulterior aplicării acestui criteriu, persoanele vor fi departajate in funcţie de criteriile de la capitolul 3.

CAPITOLUL 5. Modul de completare a documentelor de inscriere in grupul ţinta

 1. Formularul individual al participantului, Anexa 1. Formularul de înregistrare a fost personalizat cu datele de identificare ale proiectului. Formularul  individual  al participantului va fi completat citeţ de către persoana (angajatul din sistemul sanitar) care solicita înscrierea in grupul ţinta al proiectului, care il semnează (numele si prenumele, semnătura) si datează.

Dupa verificarea informaţiilor din formular cu documentele ataşate dosarului, expertul tehnic implementare, semnează de verificare formularul de inregistrare.

 1. Declaraţia pe propria răspundere – Anexa 2 – se completează, datează si semnează de către persoana (angajata din sistemul sanitar) care solicita inscrierea in grupul ţinta al proiectului, aceasta fiind de acord cu toate aspectele menţionate in declaraţie.
 2. Adeverinţa de la locul de munca (care sa ateste faptul ca persoana este angajata intr-o unitate sanitara publica, are experienţa minim un an si activează intr-o secţie care presupune interacţiune directa cu pacientul sau coordonează secţii de asistenţi medicali/moase), va fi ataşata in original la dosar
 3. Diploma de studii (in copie, ultima diploma obţinută in sistemul de invatamant); Diploma de studii ataşata la dosar, va fi cea menţionata la secţiunea // nivelul de instruire {nivelul ultimei instituţii de invatamant absolvite), din formularul individual al participantului.
 4. Certificatul de naştere (in copie)
 5. Certificatul de căsătorie – dupa caz, hotărâre judecătoreasca de divorţ) – in copie,
 6. CAISA, valabil (in copie) – se verifica daca datele din CI/BI sunt cele menţionate in anexa 1 si Anexa 2.
 7. Adresa de înaintare a dosarelor din partea filialei OAMGMAMR
 8. Centralizatorul dosarelor transmis de filialele OAMGMAMR – completat si semnat de preşedintele de filiala. Fiecare preşedinte de filiala care participa la procesul de recrutare a grupului ţinta pe regiunea sa, completează si semnează centralizatorul dosarelor de grup ţinta.
 9. Registrul de intrări dosare grup ţintă transmis de filialele OAMGMAMR – după finalizarea înscrierilor, fiecare filială va transmite registrul de intrări dosare, după completarea tuturor rubricilor acestuia, respectiv: număr criteriu; număr de inregistrare dosar, data şi ora inscrierii, nume prenume, cnp, stadiu dosar (complet /incomplet).

CAPITOLUL 6. Beneficii pentru participanţi

Beneficiile la nivelul acestei categorii de grup ţinta vor fi:

pe termen scurt: implicarea profesioniştilor din instituţii publice in diagnoza situaţiei actuale privind valorile fundamentale ale profesiilor de asistent medical si moaşa, creşterea gradului de conştientizare la nivelul grupului ţinta privind importanta implementării unui set de valori comune;

pe termen lung: creşterea calităţii actului medical si imbunatatirea relaţiei personal medical – pacient prin aderarea grupului ţinta la valorile fundamentale ale profesiei.

De asemenea, focus grupurile vor fi organizate intr-un mod atractiv, in locuri uşor accesibile, iar participanţilor li se vor asigura:

–   Decontarea cheltuielilor de transport

1 noapte de cazare/focus grup

– Pauze de lucru tip cafea

– Mic dejun, prânz si cina.

CAPITOLUL 7. Anexe

Următoarele Anexe fac parte integranta din metodologie de selecţie:

– Anexa 1 – Formularul individual al participantului;

– Anexa 2 – Declaraţia pe propria răspundere

– Anexa 3 – Centalizator dosare grup ţinta

– Anexa 4 – Registru intrări dosare grup ţintă

– Anexa 5 – Adresă de înaintare dosare.

Prezenta metodologie a fost elaborata de membrii echipei de implementare a beneficiarului – Ordinul Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România, din cadrul proiectului cofinantat din POCA cu titlul „Servicii medicale îmbunătăţite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical şi moaşăPOLMED” Cod proiect POCA 111787 respectând principiile egalităţii de şanse, nediscriminarii pe criterii de religie, etnie sau de alta natura si poate fi modificata si completata in funcţie de necesităţile reale care decurg din implementarea proiectului, doar cu aprobarea finala a managerului de proiect.

Anexa 1_Formular individual al participantului

Anexa 2_Declaratie propria răspundere