EMC

PROGRAMUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ A ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI
Ordinul  Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) controlează şi supraveghează exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practică publică autorizate.
Conform OUG 144/2008, toţi asistenţii medicali generalişti/moaşele/asistenţii medicali autorizaţi să practice profesia pe teritoriul României, care îşi exercită activitatea atât în domeniul public cât şi privat, sunt membri ai OAMGMAMR.
Rolul fundamental al OAMGMAMR este de a reglementa exercitarea profesiei de asistent medical generalist/moaşă/asistent medical şi de a se asigura că membrii organizaţiei au nivelul de calificare şi de competenţă necesare pentru a furniza servicii de calitate pa­ci­en­ţilor­/publicului.
În vederea realizării acestui obiectiv, OAMGMAMR a elaborat Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă, care permite membrilor OAMGMAMR, prin participarea la activităţi de educaţie medicală continuă, menţinerea unui nivel optim al competenţei profesionale, actualizat permanent, în funcţie de nevoile pacienţilor/publicului şi de evoluţia domeniul de activitate.

I. DEFINIREA TERMENILOR
Educaţia medicală continuă a asistenţilor medicali generalişti/moaşelor/asistenţilor medicali este reprezentată de totalitatea activităţilor educaţionale, planificate cu scopul de a menţine şi de a actualiza cunoştinţele şi abilitățile necesare pentru asigurarea unor servicii de calitate în condiţii de securitate şi siguranţă pentru pacient.
Educaţia medicală continuă pentru asistenţi medicali generalişti/moaşe/asistenţi medicali este asigurată de furnizori de educaţie continuă acreditaţi conform anexei 1. OAMGMAMR creditează doar formele de educaţie medicală continuă care respectă legislaţia în vigoare.
Creditele sunt unităţi de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă. Fiecare eveniment educaţional, curs, manifestare ştiinţifică este evaluat cu un anumit număr de credite, în funcţie de numărul de ore de educaţie medicală continuă.
Educaţia  medicală continuă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 •  să aibă un conţinut ştiinţific sau profesional cu impact  direct asupra calităţii serviciilor furnizate pacienţilor, asupra serviciilor comunitare, de sănătate publică sau serviciilor ce implică managementul unităţilor sanitare;
 • să fie orientată spre asigurarea:
 • calităţii actului de îngrijire;
 • creşterii performanţei profesionale;
 • actualizării permanente a cunoştinţelor.
 • să asigure noţiuni de management al serviciilor de sănătate, de management al calităţii,  al riscului profesional, aspecte legale şi/sau etice ale practicii medicale;
 • să vizeze îmbunătăţirea relaţiei asistent medical generalist/moaşă/asistent medical -pacienţi.

Organizarea activităţilor de educaţie continuă trebuie:

 • să nu contravină principiilor practicii profesionale;
 • să nu fie orientate spre aspecte comerciale;
 • să nu promoveze atitudini discriminatorii, de orice natură.

II. FORMELE DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ
Forme de învăţământ postuniversitar încadrate în educaţia continuă (asigurate prin instituţiile universitare de învăţământ medical acreditate/autorizate):

 • cursuri de învăţământ postuniversitar*
 • cursuri de învăţământ postuniversitar organizate de universităţi sau în colaborare cu alţi furnizori de educaţie continuă acreditaţi;
 • cursurile de învăţământ postbază;
 • cursurile de învăţământ postbază organizate de universităţi sau în colaborare cu alţi furnizori de educaţie continuă acreditaţi – masteratul şi doctoratul (forme de învăţământ aprofundat şi academic).
 • dobândirea de atestate şi specializări  (forme de învăţământ complementare, tehnice sau de aprofundare în  subdomenii aferente specializării de bază, menite să asigure cerinţe de performanţă ale postului  şi neacoperite de pregătirea specializării de bază).

*valabil numai pentru absolvenţii de învăţământ superior în cadrul planului didactic anual normat aprobat de Senatul universitar avizate de rectoratul universităţii sau decanatul facultăţii, când se desfăşoară în afara normei didactice şi în afara universităţii.
Forme de educaţie medicală continuă organizate de instituţii cu rol educaţional, acreditate, cu sau fără colaborare cu instituţii universitare, folosind pentru predare cadre didactice sau formatori acreditaţi/autorizaţi şi atestaţi de OAMGMAMR:

 • programe (cursuri) de educaţie permanentă;
 • ateliere de formare (forme educaţionale utilizând metode complexe de educaţie a adultului, bazate preponderent pe dinamică de grup);
 • stagii practice;
 • manifestări ştiinţifice:

            – congrese (reuniuni naţionale sau internaţionale în care membrii unei societăţi profesionale, delegaţi şi/sau invitaţi deliberează asupra unor interese comune, studii sau probleme majore de ordin ştiinţific sau profesional; conferinţe naţionale sau internaţionale convocate de obicei pentru încheierea unui consens);
–  conferinţe (reuniuni periodice ale membrilor unei asociaţii, societăţi profesionale unde se prezintă şi se dezbat lucrări din domeniu sau unde se iau hotărâri asupra unor probleme curente sau de perspectivă; prezentări orale (expuneri, prelegeri) făcute în faţa unui public, în scop ştiinţific, informaţional sau educaţional);
–  simpozioane (discuţii organizate, pe baza unei(or) scurte expuneri asupra unei teme ştiinţifice de actualitate, făcută de unul sau câţiva vorbitori, în faţa şi cu participarea publicului);
–  mese rotunde (dezbateri libere pe o temă dată, conduse de un moderator, la care sunt chemaţi să-şi spună cuvântul specialişti din domeniu sau reprezentanţi ai publicului larg);
–  ateliere de lucru (work-shop-uri, reuniuni ştiinţifice, profesionale sau de cercetare, cu caracter programatic, de regulă cu invitaţi, specialişti sau tehnicieni selectaţi dintr-un anumit domeniu sau anumite domenii de specialitate care, utilizând tehnici de dinamică de grup, sub conducerea unor moderatori şi facilitatori, identifică cerinţe sau probleme, analizează sau aprofundează anumite studii, dezbat sau caută soluţii de rezolvare pentru probleme legate de un interes comun, ştiinţific sau profesional).
Este considerată activitate de educaţie medicală continuă şi elaborarea şi publicarea de materiale ştiinţifice medicale: articole în reviste medicale, capitole de carte sau cărţi, monografii, tratate, manuale medicale, editare de carte medicală, ca şi elaborarea lucrărilor prezentate în cadrul manifestărilor ştiinţifice.

III. CREDITELE ALOCATE FORMELOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ
Manifestări ştiinţifice:

 • Masă rotundă: 0,5 credite/oră, maximum 6 ore
 • Simpozioanele, conferinţe locale/judeţene : 0,75 credite/oră
 • Simpozioanele, conferinţe naţionale/internaţionale: 1 credit/oră
 • Congrese: 1 credit/oră

Autorii lucrărilor prezentate la manifestări ştiinţifice vor primi un număr de credite înmulţit cu 1,5 faţă de participantul simplu, iar coautorul va primi un număr de credite înmulţit cu 1,25 faţă de participantul simplu.
Preşedintele filialei îşi asumă responsabilitatea organizării, avizării şi monitorizării tuturor manifestărilor ştiinţifice.
Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă analizează şi decide în privinţa solicitărilor de creditare, după consultarea preşedintelui de  filială.
Cursuri:

 • 1 oră de curs – 1 credit. Pentru un curs se pot acorda maximum 30 credite.

Elaborare de materiale cu caracter profesional-ştiinţific:

 • Articole în revistele de specialitate ale OAMGMAMR: 5 credite/articol
 • Articole  în reviste din străinătate de specialitate: 10 credite
 • Carte/monografii de specialitate: 50 credite pentru autor, 20 credite pentru coautor

Abonamente la reviste:

 • Revista naţională de specialitate a OAMGMAMR: ARS MEDICA – 9 credite/abonament anual
 • Reviste naţionale/internaţionale de specialitate şi/sau alte publicaţii: numărul de credite va fi aprobat de Departamentul de Educaţie Continuă în funcţie de publicaţiePublicatiile creditate pana in acest moment de OAMGMAMR sunt:
  – Viaţa Medicală – 5 credite/abonament
  – Farmacist.ro – 6 credite/abonament
  – Medic.ro – 5 credite / abonament

Stagii de pregătire practică:
1 săptămână = 10 credite
1 lună = 30 credite
Obţinerea titlului de formator acreditat  – 20 credite
Obţinerea unei specializări –  30 credite
Obţinerea titlului de master – 40 credite
Doctorat – 50 credite
În cazul cursurilor organizate de OAMGMAMR cu formatori/lectori proprii, taxa maximă de participare care poate fi solicitată membrilor OAMGMAMR este de 50 lei, din care 15 lei reprezintă certificarea. Din această sumă, 10 lei sunt viraţi în contul filialelor şi 5 lei în contul OAMGMAMR naţional.
În cazul cursurilor propuse filialelor OAMGMAMR de alţi furnizori de educaţie continuă a căror taxă de participare depăşeşte valoarea de 50 de lei, Preşedintele filialei poate solicita Comisiei Naţionale de Educaţie Continuă creditarea acestor cursuri, doar dacă sunt obligatorii pentru anumite specialităţi sau în funcţie de solicitările şi nevoile de formare ale membrilor proprii.
Taxa de creditare pentru cursurile desfăşurate şi susţinute în cadrul proiectelor cu finanţare din fonduri structurale europene sau din alte surse de finanţare se stabileşte de Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă, în funcţie de nivelul de finanţare al proiectului.
Programele EMC efectuate în afara ţării pot fi recunoscute de OAMGMAMR şi creditate conform Programului de Educaţie Medicală Continuă.
Filialele OAMGMAMR vor întocmi programul cursurilor/manifestărilor ştiinţifice pentru minimum trei luni în avans şi îl vor transmite Departamentului de Educaţie Continuă pentru a fi afişate pe site-ul OAMGMAMR.

V. MODALITATEA DE CREDITARE

 • Numărul de credite va fi stabilit de Departamentul de Educaţie Medicală Continuă din cadrul OAMGMAMR, pe baza cererii de creditare a cursurilor/manifestărilor ştiinţifice, care va fi înaintată de către preşedinţii de filiale acestui departament, cu cel 15 zile înainte de începerea derulării cursului/manifestării ştiinţifice, împreună cu rezumatul şi programul de desfăşurare a cursului. Modelul de cerere de creditare a unui eveniment educaţional este prevăzut în  anexa I.
 • Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă poate decide, în urma analizei cererilor de creditare (manifestări ştiinţifice, cursuri, elaborare de material cu caracter profesional ştiinţific etc) oportunitatea creditării formelor de educaţie medicală continuă propuse.
 • Orice curs organizat de o filială OAMGMAMR trebuie aprobat de Comisia Națională de Educație Medicală Continuă
 • Fiecare filială OAMGMAMR va trimite lunar către Comisia Națională de Educație Medicală Continuă un raport cu privire la cursurile desfășurate în luna respectivă, care să conțină, pentru fiecare curs în parte:

tema cursului;
perioada de desfășurare;
locul de desfășurare;
numele lectorului;
numărul participanților;
dovada plății obligațiilor către Comisia Națională de Educație Medicală Continuă.

 • Raportarea se va face până la data de 15 a lunii urmatoare.
 • Participanţii la cursuri/manifestări ştiinţifice vor primi certificate de participare pe care se menţionează numărul de credite.  Certificatele vor fi editate şi înseriate (la filială sau la Departamentul de Educaţie Medicală Continuă) prin programul informatic al OAMGMAMR, pe baza documentelor prevăzute la punctul c).
 • Certificatele eliberate de filialele OAMGMAMR organizatoare de cursuri/manifestări ştiinţifice vor fi recunoscute de filialele în care participantul este membru.
 • Numărul maxim de ore de educaţie medicală continuă va fi de 8 ore/zi.
 • Sesiunile paralele se creditează o singură dată la nivelul duratei maxime efective.
 • Durata maximă a unei prelegeri este de 2 ore pentru cursuri şi maxim 1 oră pentru celelalte manifestări ştiinţifice.
 • O lucrare este creditată o singură dată, chiar dacă aceasta este prezentată la mai multe manifestări ştiinţifice sau publicată.
 • Numărul maxim de credite acumulate din abonamente la publicaţii care va fi luat în considerare la calculul numărului total de credite anul este de 14.
 • Cursurile on-line nu se creditează

V. EVALUAREA PARTICIPĂRII ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI/MOAŞELOR/ASISTENŢILOR MEDICALI LA EDUCAŢIA CONTINUĂ

Asistenţii medicali generalişti/moaşele/asistenţii medicali care participă la forme de educaţie medicală continuă primesc numărul de credite alocate conform punctului III.
Evidenţa creditelor obţinute de membrii OAMGMAMR va fi ţinută de filialele judeţene ale OAMGMAMR pentru membrii proprii şi de Departamentul de Educaţie Medicală Continuă din cadrul OAMGMAMR.
Totalizarea numărului de credite obţinut se face la sfârşitul fiecărui an, când asistentul medical generalist/moaşa/asistentul medical trebuie să facă dovada că a acumulat numărul de credite stabilit de Consiliul Naţional al OAMGMAMR.
Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei. Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători.
Formatorii/lectorii (asistenţi medicali/moaşe) vor primi un număr maxim de credite anual în baza evaluării de către Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă a rapoartelor de cursuri pe care le susţin în anul respectiv.
Este obligatorie obţinerea a minim 15 credite prin  participare la cursuri.
Asistenţii medicali şi moaşele care vor acumula credite suplimentare în anul 2012, vor putea reporta pentru anul 2013 maximum 15 credite, cu condiţia participării la un curs/an. 

Cursuri obligatorii pentru orice asistent medical generalist/moaşă/asistent medical:

 • Resuscitare cardio- respiratorie (un curs la 3 ani)
 • Prevenirea infectiilor nosocomiale (un curs la 3 ani)
 • Curs de specialitate în domeniul în care lucrează (cel puţin un curs/an)
 • Cursuri obligatorii stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătăţii
  Preşedinţii filialelor OAMGMAMR vor facilita organizarea a minimum un curs pe an pentru fiecare specialitate.

VI. FURNIZORII DE EDUCAŢIE CONTINUĂ
Furnizorii de educaţie medicală continuă sunt acreditaţi pe baza Dosarului depus la Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă (Anexa II). Lista furnizorilor acreditaţi va fi afişată pe site-ul OAMGMAMR (www.oamr.ro).
Furnizori de educaţie continuă pot fi:

 • universităţi sau facultăţi de medicină şi farmacie acreditate/autorizate;
 • instituţii cu rol de învăţământ ;
 • societăţi medicale;
 • clinici universitare, spitale;
 • filialele judeţene/mun. Bucureşti ale OAMGMAMR, prin formatori proprii.

Furnizorii de educaţie medicală continuă vor respecta regulile privind desfăşurarea formelor de educaţie continuă şi:

 • au obligaţia de a anunţa preşedintele filialei pe teritoriul căreia a fost solicitată creditarea, despre programul, numărul de credite acordate şi locul unde se derulează forma de educaţie  medicală cotinuă;
 • vor trimite Filialelor OAMGMAMR lista cu participanţi, în maxim o săptămână de la finalizarea programului.

Distribuitorii de medicamente şi materiale sanitare nu pot fi furnizori de educaţie medicală continuă.