STIRI LA ZI

Urmăriți o dezbatere despre situația asistenților medicali.

Luiza Cergan: Provocările cu care se confruntă asistenții medicali și moașele după doi ani de pandemie

https://fb.watch/d1XtHguuHp

_________________________//_____________________________________

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMANIA

                                     FILIALA MEHEDINȚI      

                    RAPORT ANUAL 2021

Prezentul Raport cuprinde principalele activităţi derulate în cursul anului 2021 de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România prin aparatul central, filialele judeţene şi departamentele/ compartimentele din structura organizaţiei.

¥ Corespondenţă cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate privind oportunitatea încheierii unui Protocol privind furnizarea datelor referitoare la asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cu drept de liberă practică pe teritoriul României (adresa 42/18.01.2021);

¥ Avizarea, de către Preşedintele OAMGMAMR, a completării colectivului de lectori ai cursului de specializare în Radiologie şi imagistică Medicală pentru asistenţi medicali, organizat conform Ord. MS nr. 1775/2020, de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar (adr. 65/02.02.2021};

¥ Activităţi de operaţionalizare a noului Registru Unic (finalizarea scanare documente membrii, desemnare operatori date Registru, etc);

¥ Stabilirea procedurilor de completare a formularelor necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical transmise de autorităţile competente engleze (Nursing & Midwifery Council, Health and Care Profession Council), în contextul dobândirii, de către Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a statutului de Stat terţ, ca urmare a procedurii de părăsire a Uniunii europene (adr. 79/05.02.2021);

¥ Demersuri către Colegiul Medicilor din România şi Ministerul Sănătăţii în vederea actualizării listei naţionale a experţilor medicali cu reprezentanţii desemnaţi de OAMGMAMR (adr. 90/10.02.2021 şi adr. 91/10.02.2021);

¥ Avizarea, de către Preşedintele OAMGMAMR, a completării colectivului de lectori ai cursului de specializare în Psihiatrie pentru asistenţi medicali, organizat conform Ord. MS nr. 1775/2020, de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar (adr. 93/11.02.2021);

¥ Demersuri, către Ministerul Sănătăţii, în vederea avizării asistenţilor medicali care exercită profesia în cadrul centrelor de vaccinare, în scopul corelării prevederilor Ordinului comun al minitrului sănătăţii şi ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 73/83/2021 şi art. 1, alin: (2) din OUG nr. 3/2021, respectiv încheierea contractelor de prestări servicii de către asistenţi medicali, în calitate de persoană fizică independentă şi nu persoane fizice fără o formă de înregistrare juridică (adr. 94/11.02.2021);

¥ Corespondenţă cu Ministerul Sănătăţii în vederea stabilirii utilizatorilor IMI din cadrul OAMGMAMR;

¥ Demersuri către Ministerul Sănătăţii – DGAMMUPSP privind necesitatea adoptării unor măsuri de eliminare a discriminărilor asistenţilor medicali/moaşelor/suronlor medicale din cabinetele medicilor de familie, din punct de vedere al salarizării acestora;

¥ Solicitare către Ministerul Finanţelor Publice privind obţinerea de date şi informaţii privind unităţile medicale şi de învăţământ, în scopul completării nomenclatoarelor Registrului unic naţional;

¥ Demersuri către Ministerul Sănătăţii, în considerarea situaţiei pandemice din România generată de virusul SARS-CoV-2 şi a deficitului de personal, pentru aprobarea menţinerii în activitate după îndeplinirea criteriilor de pensionare pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali din România, cu posibilitatea cumulării pensiei cu salariul;

¥ Participarea reprezentantului OAMGMAMR la întâlnirile de lucru organizate online de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în vederea desfăşurării negocierilor privind proiectul Ordinului ministrului sănătăţii şi ol preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. ../2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.

¥ Organizarea, cu ocazia marcării Zilei Mondiale a Sănătăţii în Anul Internaţional al lucrătorilor în domeniile sănătăţii şi îngrijirilor medicale, a evenimentului de nivel înalt, la Palatul Parlamentului şi a vizitei la Bucureşti a Directorului Regional al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii-Biroul pentru Europa-Dr. Hans Kluge;

¥ Participarea în format virtual, a preşedintelui OAMGMAMR, domnul Mircea Timofte, la Reuniunea asistenţilor medicali şefi, moaşelor şefe, precum şi a Asociaţiilor naţionale de asistenţi şi moaşe şi ai Centrelor colaboratoare ale OMS pentru asistenţi medicali şi moaşe din regiunea europeană a OMS.

¥ Demersuri către Ministerul Sănătăţii-DGRUSPS, privind nominalizarea sponsabilului naţional pentru programul de specializare în Nutriţie şi dietetică pentru asistenţi medicali, organizat conform Ord. MS nr. 1775/2020, de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar;

¥ Solicitare către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate de acordare a unei audienţe în vederea discutării oportunităţii introducerii în COR a serviciilor de îngrijire furnizate de moaşe, ca şi servicii conexe în asistenţa medicală primară şi ambulatorie;

¥ Semnarea Protocolului de colaborare cu Colegiul Farmaciştilor din România, privind instruirea personalului din farmaciile comunitare şi oficinele comunitare rurale implicat în activitatea de testare antigenică rapidă pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2 şi aprobarea procedurii de instruire şi derularea, în cadrul filialelor OAMGMAMR, a cursurilor de instruire la nivel teritorial a personalului medical de farmacie;

¥ Corespondenţă OAMGMAMR cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale referitor la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 şi a Planului de acţiune pentru perioada 2021-2027;

¥ Demersuri către Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii privind organizarea unei întâlniri comune în scopul informării OAMGMAMR cu privire demersurile necesare a fi aplicate în vederea organizării, în condiţii de siguranţă, a sesiunii 2021 a examenului de grad principal;

¥ Corespondenţă cu Institutul Naţional de Statistică -DGDSS privind transmiterea, de către OAMGMAMR, a datelor statistice privind numărul personalului medico-sanitar, numărul internaţilor, numărul persoanelor care au efectuat teste pentru depistarea unor boli cu incidenţă mare, dotarea unităţilor sanitare cu echipamente cu tehnologie avansată etc.

¥ Desemnarea, în conformitate cu prevederile OMS 1076/2019 de aprobare a Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, modificat cu OMS nr. 1775/2020, a reprezentanţilor OAMGMAMR din cadrul filialelor şi la nivel central, pentru nominalizarea acestora în cadrul Comisiei Centrale şi a Comisiilor Locale de Examen;

¥ Transmiterea, către Comisia pentru Sănătate a Senatului României şi Ministerul Sănătăţii, a punctului de vedere al OAMGMAMR cu privire la propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrelor de naştere pe teritoriul României;

¥ Desemnarea reprezentatului OAMGMAMR în cadrul Comitetului Naţional de Vaccinologie şi participarea la şedinţele de lucru ale acestuia;

¥ Soluţionarea, cu celeritate, a solicitărilor primite din partea Ministerului Afacerilor Interne-Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, privind acordarea avizului temporar de exercitare a profesiei pe teritoriul României, pentru asistenţii medicali membri ai echipelor de sprijin delegate străine, în misiunea de acordare ajutor umanitarîn România, în lupta împotriva COVID-19;

_ –––––––––––––– _

PROIECTUL POLMED

Politica publică privind valorile profesiilor

de asistent medical și moașă

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R), în calitate de beneficiar, a implementat în perioada iunie 2018-octombrie 2019, proiectul “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă – POLMED”.

Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea unui set de valori profesionale fundamentale pentru asistenți medicali și moașe, în beneficiul relației personal medical-pacient. Obiectivele specifice ale acestuia urmăresc creșterea capacității organizației de a formula propuneri de politici publice în sectorul medical și derularea unui proces participativ de elaborare a unei propuneri de politică publică alternativă care face referire la profesiile de asistent medical și moașă.

Inițiativa identificării valorilor profesiei urmărește o reformă de substanță în domeniu, orientată către performanță și având în centrul ei grija pentru pacient. Empatia, cooperarea și profesionalismul – aceste valori promovate vor susține și vor ghida comportamente adecvate în practica clinică, vor oferi un sistem de referință pentru autoevaluare și evaluare a calității serviciilor de îngrijire medicală.”, a declarat președintele OAMGMAMR, domnul Mircea Timofte.

Invităm toți membrii OAMGMAMR să consulte toate materialele dezvoltate în cadrul proiectului, cât și politica publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă, accesând https://www.oamr.ro/biblioteca-online/.

RAPORT ANUAL 2021

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR Şl ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

Prezentul Raport cuprinde principalele activităţi derulate în cursul anului 2021 de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România prin aparatul central, filialele judeţene şi departamentele/ compartimentele din structura organizaţiei.

¥ Corespondenţă cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate privind oportunitatea încheierii unui Protocol privind furnizarea datelor referitoare la asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cu drept de liberă practică pe teritoriul României (adresa 42/18.01.2021);

¥ Avizarea, de către Preşedintele OAMGMAMR, a completării colectivului de lectori ai cursului de specializare în Radiologie şi imagistică Medicală pentru asistenţi medicali, organizat conform Ord. MS nr. 1775/2020, de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar (adr. 65/02.02.2021};

¥ Activităţi de operaţionalizare a noului Registru Unic (finalizarea scanare documente membrii, desemnare operatori date Registru, etc);

¥ Stabilirea procedurilor de completare a formularelor necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical transmise de autorităţile competente engleze (Nursing & Midwifery Council, Health and Care Profession Council), în contextul dobândirii, de către Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a statutului de Stat terţ, ca urmare a procedurii de părăsire a Uniunii europene (adr. 79/05.02.2021);

¥ Demersuri către Colegiul Medicilor din România şi Ministerul Sănătăţii în vederea actualizării listei naţionale a experţilor medicali cu reprezentanţii desemnaţi de OAMGMAMR (adr. 90/10.02.2021 şi adr. 91/10.02.2021);

¥ Avizarea, de către Preşedintele OAMGMAMR, a completării colectivului de lectori ai cursului de specializare în Psihiatrie pentru asistenţi medicali, organizat conform Ord. MS nr. 1775/2020, de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar (adr. 93/11.02.2021);

¥ Demersuri, către Ministerul Sănătăţii, în vederea avizării asistenţilor medicali care exercită profesia în cadrul centrelor de vaccinare, în scopul corelării prevederilor Ordinului comun al minitrului sănătăţii şi ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 73/83/2021 şi art. 1, alin: (2) din OUG nr. 3/2021, respectiv încheierea contractelor de prestări servicii de către asistenţi medicali, în calitate de persoană fizică independentă şi nu persoane fizice fără o formă de înregistrare juridică (adr. 94/11.02.2021);

¥ Corespondenţă cu Ministerul Sănătăţii în vederea stabilirii utilizatorilor IMI din cadrul OAMGMAMR;

¥ Demersuri către Ministerul Sănătăţii – DGAMMUPSP privind necesitatea adoptării unor măsuri de eliminare a discriminărilor asistenţilor medicali/moaşelor/suronlor medicale din cabinetele medicilor de familie, din punct de vedere al salarizării acestora;

¥ Solicitare către Ministerul Finanţelor Publice privind obţinerea de date şi informaţii privind unităţile medicale şi de învăţământ, în scopul completării nomenclatoarelor Registrului unic naţional;

¥ Demersuri către Ministerul Sănătăţii, în considerarea situaţiei pandemice din România generată de virusul SARS-CoV-2 şi a deficitului de personal, pentru aprobarea menţinerii în activitate după îndeplinirea criteriilor de pensionare pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali din România, cu posibilitatea cumulării pensiei cu salariul;

¥ Participarea reprezentantului OAMGMAMR la întâlnirile de lucru organizate online de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în vederea desfăşurării negocierilor privind proiectul Ordinului ministrului sănătăţii şi ol preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. ../2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.

¥ Organizarea, cu ocazia marcării Zilei Mondiale a Sănătăţii în Anul Internaţional al lucrătorilor în domeniile sănătăţii şi îngrijirilor medicale, a evenimentului de nivel înalt, la Palatul Parlamentului şi a vizitei la Bucureşti a Directorului Regional al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii-Biroul pentru Europa-Dr. Hans Kluge;

¥ Participarea în format virtual, a preşedintelui OAMGMAMR, domnul Mircea Timofte, la Reuniunea asistenţilor medicali şefi, moaşelor şefe, precum şi a Asociaţiilor naţionale de asistenţi şi moaşe şi ai Centrelor colaboratoare ale OMS pentru asistenţi medicali şi moaşe din regiunea europeană a OMS.

¥ Demersuri către Ministerul Sănătăţii-DGRUSPS, privind nominalizarea sponsabilului naţional pentru programul de specializare în Nutriţie şi dietetică pentru asistenţi medicali, organizat conform Ord. MS nr. 1775/2020, de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar;

¥ Solicitare către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate de acordare a unei audienţe în vederea discutării oportunităţii introducerii în COR a serviciilor de îngrijire furnizate de moaşe, ca şi servicii conexe în asistenţa medicală primară şi ambulatorie;

¥ Semnarea Protocolului de colaborare cu Colegiul Farmaciştilor din România, privind instruirea personalului din farmaciile comunitare şi oficinele comunitare rurale implicat în activitatea de testare antigenică rapidă pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2 şi aprobarea procedurii de instruire şi derularea, în cadrul filialelor OAMGMAMR, a cursurilor de instruire la nivel teritorial a personalului medical de farmacie;

¥ Corespondenţă OAMGMAMR cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale referitor la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 şi a Planului de acţiune pentru perioada 2021-2027;

¥ Demersuri către Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii privind organizarea unei întâlniri comune în scopul informării OAMGMAMR cu privire demersurile necesare a fi aplicate în vederea organizării, în condiţii de siguranţă, a sesiunii 2021 a examenului de grad principal;

¥ Corespondenţă cu Institutul Naţional de Statistică -DGDSS privind transmiterea, de către OAMGMAMR, a datelor statistice privind numărul personalului medico-sanitar, numărul internaţilor, numărul persoanelor care au efectuat teste pentru depistarea unor boli cu incidenţă mare, dotarea unităţilor sanitare cu echipamente cu tehnologie avansată etc.

¥ Desemnarea, în conformitate cu prevederile OMS 1076/2019 de aprobare a Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, modificat cu OMS nr. 1775/2020, a reprezentanţilor OAMGMAMR din cadrul filialelor şi la nivel central, pentru nominalizarea acestora în cadrul Comisiei Centrale şi a Comisiilor Locale de Examen;

¥ Transmiterea, către Comisia pentru Sănătate a Senatului României şi Ministerul Sănătăţii, a punctului de vedere al OAMGMAMR cu privire la propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrelor de naştere pe teritoriul României;

¥ Desemnarea reprezentatului OAMGMAMR în cadrul Comitetului Naţional de Vaccinologie şi participarea la şedinţele de lucru ale acestuia;

¥ Soluţionarea, cu celeritate, a solicitărilor primite din partea Ministerului Afacerilor Interne-Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, privind acordarea avizului temporar de exercitare a profesiei pe teritoriul României, pentru asistenţii medicali membri ai echipelor de sprijin delegate străine, în misiunea de acordare ajutor umanitarîn România, în lupta împotriva COVID-19;