Ord 942 din 2017-Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

ORDIN nr. 942 din 21 august 2017 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a  programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 691 din 25 august 2017 

Data intrării în vigoare: 

25 August 2017

Istoric consolidări

Văzând Referatul de aprobare al Centrului de resurse umane în sănătate publică nr. FB 8.199 din 21.08.2017,
având în vedere prevederile art. 40 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprobă Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor şi competenţelor pentru asistenţii medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3
(1) Specializările obţinute anterior intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, programele de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aflate în curs de derulare, se finalizează în condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 4
Centrul de resurse umane în sănătate publică, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii,
Florian-Dorel Bodog
Bucureşti, 21 august 2017.
Nr. 942.

  ANEXĂ  

NORMĂ din 21 august 2017 de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 691 din 25 august 2017 

Data intrării în vigoare: 

25 August 2017
Forma consolidată valabilă la data de 

25 August 2017

──────────
Aprobată prin Ordinul nr. 942 din 21 august 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 25 august 2017
──────────

CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Programele de specializare pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali se organizează de către Ministerul Sănătăţii, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB), în unităţi sanitare din centrele universitare, şi au ca scop, după caz, reconversia profesională sau dezvoltarea unor abilităţi profesionale.
(2) Programele de specializare sunt creditate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), potrivit legii.
ART. 2
(1) Programele de specializare prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme, sunt programe de reconversie profesională, respectiv de dobândire a unei noi calificări de asistent medical. La aceste programe au acces numai asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie cu studii postliceale.
(2) Asistenţii medicali generalişti cu studii universitare pot urma programe de dobândire a unor noi competenţe profesionale în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Programele de specializare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme sunt programe de dezvoltare a abilităţilor profesionale însuşite în cadrul formării de bază, după caz, de asistent medical generalist, de moaşă şi, respectiv, de asistent medical. Aceste programe sunt complementare specialităţii de bază.
ART. 3
(1) Programele de specializare în vederea reconversiei profesionale se atestă prin certificat de absolvire, întocmit conform prevederilor anexei nr. 3 la prezentele norme. Acesta este titlu de calificare care certifică o formare de asistent medical de nivel educaţional postliceal, conform prevederilor anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Programele de specializare în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale se atestă prin certificat de absolvire, întocmit conform prevederilor anexei nr. 4 la prezentele norme.
(3) Certificatele prevăzute la alin. (1) şi (2) se eliberează de către Ministerul Sănătăţii, prin SNSPMPDSB, absolvenţilor programelor prevăzute la art. 2, care au promovat examenul de specializare.
ART. 4
Titularii certificatului prevăzut la art. 3 alin. (1) dobândesc drept de liberă practică de asistent medical în specializarea obţinută prin programul de reconversie profesională efectuat, pot fi încadraţi în baza certificatului menţionat pe posturi specifice specializării respective şi pot susţine examenul de grad principal în această specializare, în condiţiile legii.
ART. 5
(1) Titularii certificatului prevăzut la art. 3 alin. (2) dobândesc dreptul de liberă practică în specialitatea de bază, cu precizarea domeniului aferent programului de specializare absolvit, pot fi încadraţi în structurile specifice domeniului aferent programului de specializare atestat şi susţin examenul de grad principal în specialitatea de bază, în condiţiile legii.
(2) Angajatorii pot impune prin publicaţia de concurs condiţia de deţinere a certificatului de absolvire prevăzut la art. 3 alin. (2) pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical generalist din structurile specifice domeniului aferent programului de specializare atestat.
CAP. II
Organizarea şi desfăşurarea programelor de specializare
ART. 6
(1) Programele de specializare în vederea reconversiei profesionale au ca scop dobândirea de noi titluri oficiale de calificare în domeniile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.
(2) La programele de specializare în vederea reconversiei profesionale pot participa asistenţi medicali generalişti şi asistenţi medicali de pediatrie cu pregătire universitară sau postliceală.
(3) Programele de specializare în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale au ca scop dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice impuse de schimbarea condiţiilor de muncă (un nou loc de muncă, un nou tip de activitate, un nou aparat de explorare etc.), pentru creşterea performanţelor profesionale individuale şi satisfacerea la un nivel superior a cerinţelor beneficiarilor prin acordarea unor servicii medicale de calitate în concordanţă cu specificul locului în care îşi desfăşoară activitatea.
(4) La programele de specializare în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pot participa asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali cu pregătire universitară sau postliceală.
ART. 7
(1) Programul de specializare se organizează şi se desfăşoară, pentru specializările prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentele norme, în baza curriculumului de pregătire şi a planului de învăţământ, unitare la nivel naţional.
(2) Fiecare program de specializare are un responsabil naţional propus de OAMGMAMR şi aprobat de Centrul de resurse umane în sănătate publică din Ministerul Sănătăţii.
(3) Responsabilul naţional pentru fiecare program de specializare este cadru didactic universitar cu pregătire de specialitate şi experienţă în domeniul respectiv.
ART. 8
(1) Curriculumul de pregătire se elaborează de responsabilul naţional în colaborare cu SNSPMPDSB, conform anexei nr. 5 la prezentele norme, se avizează de OAMGMAMR şi se aprobă cu cel puţin 60 de zile înainte de începerea programului de către ministrul sănătăţii, la propunerea Centrului de resurse umane în sănătate publică (CRUSP).
(2) Planul de învăţământ al programului de specializare este parte integrantă din curriculumul de specializare şi se întocmeşte de responsabilul naţional în colaborare cu SNSPMPDSB.
(3) Pentru fiecare program de specializare şi centru de pregătire, responsabilul naţional nominalizează un responsabil local din rândul cadrelor didactice universitare sau al medicilor specialişti, cu pregătire de specialitate şi experienţă în domeniul respectiv.
(4) Responsabilul local de program transmite responsabilului naţional lista persoanelor propuse pentru activitate didactică în vederea înscrierii acestora în curriculumul de pregătire, precum şi numele secretarului de curs.
(5) Aprobarea Ministerului Sănătăţii pentru fiecare program de specializare prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezentele norme rămâne în vigoare pentru toate seriile de pregătire până la o nouă propunere de modificare înaintată de SNSPMPDSB la solicitarea responsabilului naţional de program.
(6) Orice modificare a prevederilor curriculumului de pregătire sau a planului de învăţământ înaintată de SNSPMPDSB la propunerea responsabilului naţional se avizează de OAMGMAMR şi se aprobă de către ministrul sănătăţii, la propunerea Centrului de resurse umane în sănătate publică (CRUSP).
ART. 9
În baza curriculumurilor de pregătire aprobate, SNSPMPDSB anunţă la începutul fiecărui an universitar calendarul de organizare a programelor de specializare, pe serii de pregătire şi pe centre, inclusiv pe site-ul propriu şi pe site-ul OAMGMAMR.
ART. 10
(1) La programele de specializare pot participa asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, care au specialităţile de bază prevăzute în anexa nr. 1 şi 2 la prezentele norme.
(2) La programele de specializare pentru reconversie profesională participă asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie încadraţi pe posturi în specialităţile respective.
(3) Solicitarea către SNSPMPDSB pentru a participa la un program de specializare este făcută de către unităţi sanitare publice sau private şi autorităţi locale, pentru persoanele nominalizate de acestea, anual, până la începutul lunii septembrie.
(4) Dosarul de înscriere cuprinde:
a) solicitarea unităţii angajatoare;
b) diploma de studii – în copie;
c) certificat de membru OAMGMAMR/aviz anual de liberă practică – în copie;
d) C.I. – în copie;
e) dovada achitării taxei de participare la program (integral sau parţial).
(5) Participarea la programele de specializare a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali încadraţi cu contract individual de muncă se face în conformitate cu prevederile art. 192-200 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţi medicali nu pot participa concomitent la două programe de specializare.
ART. 11
În baza solicitărilor de înscriere primite pentru fiecare program de specializare, SNSPMPDSB stabileşte împreună cu responsabilul naţional:
a) numărul grupelor de pregătire şi al centrelor de pregătire aferente acestora;
b) componenţa nominală a fiecărei grupe de pregătire;
c) perioada de pregătire pentru fiecare grupă şi centrul de pregătire;
d) lista cu personalul selectat din curriculumul de pregătire pentru activitatea didactică şi de secretariat pentru fiecare centru de pregătire în parte, întocmită la propunerea responsabilului local;
e) numărul orelor de activitate didactică (teoretică şi practică) atribuit fiecărui lector şi secretariatului conform planului de învăţământ din cadrul curriculumului de pregătire;
f) lista materialelor necesare desfăşurării programului de specializare pentru fiecare serie de pregătire;
g) locaţiile unde se desfăşoară activităţile didactice şi de secretariat pentru fiecare grupă de pregătire.
ART. 12
Detaliile privind organizarea programului, repartiţia pe grupe şi centre de pregătire vor fi publicate cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii programului pe site-ul SNSPMPDSB (www.snspms.ro), comunicate responsabililor locali şi secretariatelor în vederea anunţării participanţilor înscrişi la program.
ART. 13
(1) Organizarea şi desfăşurarea unui program de specializare se realizează în baza unor contracte de colaborare încheiate de SNSPMPDSB cu responsabilul naţional de program şi cu responsabilii locali din centrele de pregătire.
(2) Persoanele care desfăşoară activitate didactică încheie cu SNSPMPDSB contracte de antrepriză.
(3) La propunerea responsabilului naţional, directorul general al SNSPMPDSB aprobă desfăşurarea pregătirii şi în alte instituţii, cabinete medicale sau laboratoare acreditate, care asigură desfăşurarea procesului de învăţământ la standardele de performanţă prevăzute în curriculumul de pregătire.
(4) La propunerea responsabilului naţional şi a responsabililor locali, SNSPMPDS încheie un protocol de colaborare cu toate instituţiile unde se desfăşoară pregătirea teoretică şi/sau practică a programelor de specializare şi asigură necesarul de materiale consumabile corespunzătoare pregătirii, fără plata chiriei pentru spaţiile sau dotările puse la dispoziţie.
ART. 14
(1) În cadrul programelor de specializare, participanţii sunt organizaţi în grupe de pregătire, numărul minim şi maxim de cursanţi/grupă fiind prevăzut în curriculumul de pregătire.
(2) La solicitarea responsabilului naţional se pot organiza, pentru anumite specializări, grupe cu un număr mai mic sau mai mare de cursanţi, cu aprobarea directorului general al SNSPMPDSB.
ART. 15
(1) Pentru participarea la programul de specializare se percepe o taxă de instruire, stabilită conform prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentelor norme.
(2) Taxa de instruire pentru participanţi se stabileşte în concordanţă cu bugetele aferente programelor de specializare, iar plata acesteia se face în contul SNSPMPDSB.
(3) Taxa de instruire se suportă de angajator, conform prevederilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau finanţarea poate proveni din alte surse.
(4) Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea programului şi în procent de 75% dacă cursantul se retrage după începerea cursului.
(5) Salariaţilor care beneficiază de cursul de specializare le sunt aplicabile prevederile art. 198 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Prin actul adiţional la contractul de muncă se vor stabili şi obligaţiile cursanţilor care se retrag după începerea cursului, din motive imputabile acestora.
ART. 16
(1) Bugetele aferente programelor de specializare se întocmesc de SNSPMPDSB, pe baza propunerilor responsabilului naţional de program, în funcţie de numărul de participanţi, numărul grupelor de pregătire, al centrelor de pregătire şi de cheltuielile materiale şi de personal corespunzătoare programului.
(2) Din totalul sumelor încasate SNSPMPDSB îi revine o cotă de 20% pentru managementul programului de specializare, iar din diferenţa de 80% se acoperă cheltuielile privind prestaţia didactică, precum şi cheltuielile materiale (consumabile, suport de curs, taxa de creditare etc.).
ART. 17
(1) Absolvenţilor programului de specializare li se eliberează o adeverinţă necesară înscrierii la examenul de specializare organizat de Ministerul Sănătăţii.
(2) Adeverinţele sunt întocmite de SNSPMPDSB, conform anexelor nr. 6 şi 7 la prezentele norme.
(3) Absolvenţii programului de specializare se pot prezenta la examenul de specializare în maximum 2 ani de la finalizarea pregătirii.
CAP. III
Organizarea şi desfăşurarea examenului de specializare
ART. 18
(1) Examenul de specializare se organizează şi se desfăşoară, în sesiuni anuale, la finalizarea programului, stabilite de Ministerul Sănătăţii la solicitarea SNSPMPDSB, cu cel puţin 60 de zile înainte, pentru fiecare specializare în parte.
(2) În solicitarea SNSPMPDSB adresată Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea organizării examenului de specializare se propun componenţa nominală a comisiei centrale şi a comisiilor locale de examen pentru fiecare specializare în parte, locaţiile de desfăşurare a examenului şi cuantumul taxei de participare la examen.
ART. 19
(1) Pentru organizarea examenului de specializare, în baza propunerii SNSPMPDSB, Ministerul Sănătăţii desemnează o comisie centrală şi comisii locale de examen, la nivelul centrelor de pregătire în care se desfăşoară examenul de specializare.
(2) Comisia centrală de examen are următoarea componenţă:
a) preşedinte: directorul general sau directorul general adjunct al SNSPMPDSB;
b) membri:
– un responsabil naţional al programului de specializare;
– un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;
– un reprezentant al OAMGMAMR;
c) secretar: un reprezentant al SNSPMPDSB.
(3) Componenţa nominală a comisiilor locale se stabileşte de SNSPMPDSB împreună cu responsabilul naţional de program.
(4) Comisia locală de examen are următoarea componenţă:
a) preşedinte: responsabilul local al programului;
b) membri:
– 2 cadre didactice universitare sau/şi medici specialişti/ asistenţi medicali principali în specializarea de examen;
– un reprezentant al filialei judeţene a OAMGMAMR;
c) secretar: un membru al comisiei, numit de preşedinte, îndeplineşte şi atribuţiile de secretar.
ART. 20
Nu pot face parte din comisia centrală de examen şi din comisia locală cei care declară ori despre care există informaţii publice certe că sunt soţ/soţie sau au rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor.
ART. 21
Preşedintele comisiei centrale de examen şi preşedinţii comisiilor locale poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de specializare.
ART. 22
Atribuţiile comisiei centrale de examen sunt:
a) elaborarea testului-grilă de verificare a cunoştinţelor şi a grilei de corectură pentru proba scrisă, precum şi transmiterea acestora preşedinţilor comisiilor locale de examen;
b) rezolvarea contestaţiilor primite de la comisia locală de examen, referitoare la corectitudinea întrebărilor din cadrul testului-grilă;
c) validarea rezultatelor obţinute la examenul de specializare, în baza procesului-verbal înaintat de comisia locală de examen.
ART. 23
Atribuţiile comisiei locale de examen sunt:
a) preluarea, studierea şi validarea dosarelor de înscriere ale candidaţilor;
b) transmiterea către comisia centrală de examen a listelor candidaţilor înscrişi şi validaţi, conform modelului primit de la comisia centrală;
c) multiplicarea, pentru fiecare candidat, a testului-grilă şi a grilei de răspuns primite de la comisia centrală;
d) organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare şi notarea testului-grilă, conform grilei de corectură primite de la comisia centrală de examen;
e) instruirea candidaţilor înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării examenului;
f) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a probelor de evaluare şi pentru finalizarea examenului;
g) soluţionarea contestaţiilor referitoare la notarea testelor-grilă;
h) înaintarea la comisia centrală de examen a procesului-verbal cu rezultatele finale ale examenului de specializare.
ART. 24
(1) Examenul de specializare cuprinde:
a) probă practică;
b) probă scrisă.
(2) Pentru a fi declaraţi „Promovat” candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă de evaluare minimum nota 6,00.
(3) Proba scrisă se susţine numai de candidaţii care au promovat proba practică.
(4) Candidaţii nepromovaţi au dreptul să se prezinte la un nou examen în sesiunile organizate în termen de 2 ani de la finalizarea programului de specializare.
ART. 25
(1) În vederea organizării şi desfăşurării examenului de specializare, SNSPMPDSB publică pe site-ul propriu (www.snspms.ro) anunţul de examen, cu cel puţin 45 de zile înainte de începerea acestuia.
(2) Anunţul de examen cuprinde:
a) locul şi perioada de înscriere;
b) conţinutul dosarului de înscriere;
c) locul şi perioada de desfăşurare a examenului;
d) cuantumul taxei de participare la examen.
(3) Înscrierea participanţilor pentru examen se realizează în centrele în care s-a făcut pregătirea şi este coordonată de către preşedinţii comisiilor locale.
(4) SNSPMPDSB comunică preşedinţilor comisiilor locale perioada de înscriere la examen, condiţiile de înscriere şi modelul de raportare a listelor candidaţilor validaţi.
ART. 26
La examenul de specializare se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:
a) sunt absolvenţi ai programului de specializare organizat de Ministerul Sănătăţii;
b) au achitat taxa de participare la examen.
ART. 27
Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) certificatul de absolvire a programului de specializare, conform anexei nr. 3 la norme;
d) copia chitanţei de plată a taxei de participare la examen.
ART. 28
(1) Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei locale de examen, prin poştă, curier, e-mail sau personal, până la termenul stabilit pentru finalizarea înscrierilor.
(2) Comisia locală de examen, în termen de 24 de ore de la finalizarea înscrierilor, studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare rezultatul prin înscrierea menţiunii „Admis” sau „Respins”.
(3) Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afişează la sediile comisiilor locale de examen, la sediul comisiei centrale de examen şi pe site-ul SNSPMPDSB.
(4) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se rezolvă de comisia locală de examen în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.
(5) Candidaţilor al căror dosar a fost declarat „Respins” li se returnează, la cerere, 75% din taxa de participare la examen, în termenul prevăzut de lege.
ART. 29
(1) Proba practică se desfăşoară în centrul local de pregătire potrivit prevederilor curriculumului de pregătire şi criteriilor stabilite de comisia locală de examen în funcţie de specializare (număr de subiecte, timp de executare, expunere, evaluare etc.).
(2) Rezultatele obţinute se afişează la sediul comisiei locale de examen.
(3) Proba practică nu se contestă.
(4) Secretarul comisiei locale de examen întocmeşte catalogul probei practice. Nota finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.
ART. 30
(1) Proba scrisă se desfăşoară sub forma unui test-grilă de verificare a cunoştinţelor elaborat de comisia centrală de examen.
(2) Testul-grilă conţine 100 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a două ore.
(3) Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns (a, b, c), dintre care un singur răspuns este corect.
ART. 31
(1) Comisia centrală de examen se întruneşte pentru elaborarea testului-grilă şi a grilei de corectură cu două zile înainte de susţinerea probei, într-o locaţie stabilită de preşedintele comisiei centrale de examen.
(2) Responsabilul naţional al programului de specializare propune întrebările pentru testul-grilă şi stabileşte grila de corectură.
(3) Testul-grilă elaborat se păstrează în condiţii de securitate în locaţia comisiei centrale de examen şi se transmite, din aceeaşi locaţie, de către responsabilul naţional al programului, preşedinţiilor comisiilor locale de examen în ziua desfăşurării examenului, pe adresa de e-mail indicată de aceştia, la ora 8,00.
(4) Grila de corectură se va păstra şi transmite, în condiţiile alin. (3), cu o oră înainte de finalizarea examenului.
(5) Testul-grilă se multiplică de către persoanele nominalizate de preşedintele comisiei locale, în condiţii de securitate, în spaţii stabilite de preşedintele comisiei locale de examen, într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor înscrişi, la care se asigură şi o rezervă de 10%.
(6) Grila de corectură se listează pe folie transparentă într-un număr de exemplare care să asigure o grilă de corectură la cel mult 10 candidaţi. Folia este asigurată de SNSPMPDSB.
ART. 32
Grilele de răspuns sunt trimise comisiei locale de examen de către secretarul comisiei centrale de examen cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de susţinerea testului-grilă, asigurându-se pentru fiecare candidat câte două exemplare.
ART. 33
(1) Sala de examen în care se desfăşoară testul-grilă este stabilită de preşedintele comisiei locale de examen, în funcţie de numărul de candidaţi.
(2) Pentru fiecare sală de examen în care se desfăşoară testul-grilă, preşedintele comisiei locale de examen stabileşte responsabilul de sală din rândul membrilor comisiei şi supraveghetorii, asigurându-se un supraveghetor la 20 de candidaţi, dar nu mai puţin de 2 pentru o sală. Supravegherea candidaţilor poate fi asigurată şi de către membrii comisiei locale de examen, după caz.
(3) Responsabilul de sală are următoarele atribuţii:
a) afişează la intrarea în sala de examen, în preziua examenului până la ora 12,00, tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi să susţină testul-grilă, în ordine alfabetică;
b) verifică sala de examen, îndepărtând toate materialele care îi pot influenţa pe candidaţi în rezolvarea testului-grilă;
c) stabileşte locul fiecărui candidat, în funcţie de numărul curent din tabelul nominal;
d) verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor şi o consemnează în documentele de evidenţă;
e) distribuie candidaţilor, la ora stabilită pentru începerea probei, câte un test-grilă şi o grilă de răspuns;
f) precizează modul de completare de către candidaţi, în spaţiul special destinat pe grila de răspuns, a datelor de identificare ale acestora, până la începerea probei;
g) verifică existenţa unor semne distinctive pe testele-grilă şi pe grilele de răspuns, luând măsuri de anulare a celor descoperite cu asemenea semne prin înscrierea pe lucrare „Anulat”, cu semnătura proprie, şi asigură un nou test-grilă sau grilă de răspuns candidatului în cauză, cu respectarea transparenţei acestei activităţi şi a prevederilor lit. f); la fel se procedează şi în cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie grila de răspuns, fără să depăşească timpul afectat probei;
h) înscrie pe grila de răspuns a candidaţilor care se retrag din examen „Retras”; cei care, din orice motiv, părăsesc sala în primele 30 de minute de la începerea probei predau şi testul-grilă;
i) întocmeşte proces-verbal în cazul în care au loc evenimente deosebite, document semnat şi de supraveghetori, şi de 2 candidaţi din sala respectivă;
j) preia de la candidaţi, pe bază de semnătură, grilele de răspuns completate;
k) verifică răspunsurile din grilă şi notează pe acestea punctajul obţinut;
l) după terminarea probei şi evaluarea grilelor de răspuns, ambalează în plicuri separate grilele de răspuns corectate, grilele cu menţiunea „Retras” şi, împreună, grilele nefolosite şi cele cu menţiunea „Anulat”; pe fiecare plic se menţionează sala, numărul de candidaţi şi numărul de grile;
m) predă secretarului comisiei locale de examen sau preşedintelui, după caz, pe bază de semnătură, în prezenţa a cel puţin unui supraveghetor şi a 2 candidaţi, plicurile prevăzute la lit. l), documentele de examen completate şi semnate de cei nominalizaţi în formulare, catalogul cu rezultatele obţinute la testul-grilă şi, unde este cazul, procesul-verbal prevăzut la lit. i).
ART. 34
În timpul desfăşurării testului-grilă, responsabilul de sală şi supraveghetorii nu rezolvă întrebări, nu dau indicaţii privind rezolvarea întrebărilor, nu permit intrarea în sală a altor persoane, în afara membrilor comisiei locale de examen.
ART. 35
(1) În ziua examenului, responsabilul de sală şi supraveghetorii sunt prezenţi în sălile de examen, la ora stabilită prin publicaţia de examen, având asupra lor un duplicat al tabelelor afişate pe uşă şi catalogul candidaţilor din sala respectivă.
(2) Candidaţii au acces în sala de examen cu o oră înainte de începerea examenului, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli şi afişate la intrare şi a actului de identitate (C.I. sau paşaport).
(3) Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform tabelului, astfel încât între doi candidaţi să rămână cel puţin un loc liber. Excepţie fac perechile soţ-soţie, frate-soră, care au obligaţia, sub sancţiunea eliminării din examen, să semnaleze aceasta responsabilului de sală, pentru a fi aşezaţi separat unul de celălalt.
(4) Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor-grilă şi a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.
(5) În sala de examen sunt interzise discuţiile dintre candidaţi, consultarea oricărui fel de material, copierea şi utilizarea telefoanelor mobile. Candidaţii care încalcă aceste reguli sunt eliminaţi din examen, fapt ce se consemnează în procesul-verbal, şi se informează operativ preşedintele comisiei locale de examen.
ART. 36
(1) În ziua de examen, la ora stabilită de preşedintele comisiei locale de examen, în funcţie de timpul necesar multiplicării testelor-grilă, se distribuie fiecărui candidat un test-grilă şi o grilă de răspuns. Un candidat poate schimba o singură dată grila de răspuns.
(2) După confruntarea datelor de identificare înscrise de candidaţi pe grila de răspuns (numele şi prenumele cu iniţiala tatălui, specializarea, seria şi numărul actului de identitate) cu cele din actele de identitate, responsabilul de sală stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei, care se notează pe tablă sau pe o coală de hârtie afişată la loc vizibil.
(3) Din momentul primirii testelor-grilă şi a grilelor de răspuns, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea grilei de răspuns. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi.
(4) Pentru completarea datelor de identitate şi a grilelor de răspuns candidaţii folosesc numai cerneală sau pix de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.
ART. 37
După expirarea timpului, candidaţii predau responsabilului de sală, pe bază de semnătură, grilele de răspuns şi aşteaptă în sală corectarea grilei. Testul-grilă rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din orice motiv, părăsesc sala de examen în primele 30 de minute de examen.
ART. 38
(1) În ziua de examen, după o oră de la începerea probei, secretarul comisiei locale de examen sau persoana desemnată de preşedintele comisiei, după caz, transmite în sala de examen plicul sigilat care conţine grila de corectură.
(2) Plicul cu grila de corectură se desigilează după expirarea timpului stabilit pentru susţinerea testului-grilă şi numai după ce toţi candidaţii au predat grilele de răspuns.
ART. 39
(1) Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală, cu ajutorul grilei de corectură, în prezenţa candidatului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă.
(2) Prin răspuns „corect” se înţelege completarea grilei de răspuns, prin umplerea cercului corespunzător literei cu răspunsul corect. La umplerea a două sau 3 cercuri şi/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.
(3) Se suprapune grila de corectură cu grila de răspuns şi se numără întrebările care au răspunsuri corecte. Fiecare întrebare cu răspuns corect se notează cu un punct.
(4) Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns corect. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10.
(5) Pe fiecare grilă de răspuns se trece punctajul final obţinut şi se semnează de candidat şi de cei 2 candidaţi care au asistat la corectare.
ART. 40
(1) Candidaţii pot să conteste rezultatul testului-grilă în termen de două ore de la data comunicării punctajului obţinut. Contestaţia se soluţionează de comisia locală de examen în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. Contestaţiile cu privire la corectitudinea întrebărilor se transmit comisiei centrale şi se soluţionează în termen de 48 de ore.
(2) După soluţionarea eventualelor contestaţii, secretarul comisiei locale de examen întocmeşte catalogul probei scrise.
ART. 41
(1) Media finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la proba practică şi proba scrisă.
(2) Secretarul comisiei locale de examen, în baza mediilor finale şi a cataloagelor pentru fiecare probă, întocmeşte catalogul examenului de specializare.
ART. 42
(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea examenului de specializare, preşedintele comisiei locale de examen înaintează comisiei centrale de examen, pentru validare, procesul-verbal cu rezultatele obţinute de candidaţi.
(2) Cataloagele cu note, grilele de răspuns ale candidaţilor şi documentele pentru plata membrilor comisiei locale de examen se înaintează SNSPMPDSB, în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea examenului.
(3) Dosarele de înscriere ale candidaţilor şi toate documentele întocmite pentru organizarea examenului de specializare, atât la nivel local, cât şi central, se păstrează în arhiva SNSPMPDSB şi au regimul documentelor de personal şi învăţământ.
CAP. IV
Dispoziţii finale
ART. 43
(1) Formularele certificatelor de absolvire sunt procurate de SNSPMPDSB.
(2) Întocmirea, eliberarea, evidenţa şi gestiunea certificatelor de absolvire se fac în conformitate cu prevederile metodologiei SNSPMPDSB.
ART. 44
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.
ANEXA NR. 1

                                LISTA SPECIALIZĂRILOR
             pentru care se organizează programe de pregătire în vederea
                              reconversiei profesionale
     │            Specialitatea            │          Specializări                  │
     ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
     │Asistent medical generalist          │Radiologie, imagistică medicală         │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Laborator                               │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Nutriţie şi dietetică                   │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Balneofizioterapie                      │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Igienă şi sănătate publică              │
     ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
     │Asistent medical de pediatrie        │Radiologie, imagistică medicală         │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Laborator                               │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Nutriţie şi dietetică                   │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Balneofizioterapie                      │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Igienă şi sănătate publică              │
     └─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

ANEXA NR. 2

                            LISTA SPECIALIZĂRILOR
           pentru care se organizează programe de pregătire în vederea
                       dezvoltării abilităţilor profesionale
 ┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
     │            Specialitatea            │          Specializări                  │
     ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
     │Asistent medical generalist          │Pediatrie                               │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Îngrijiri paliative                     │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Psihiatrie                              │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Medicină dentară                        │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Asistenţă medicală comunitară           │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Neonatologie                            │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Anestezie şi terapie intensivă          │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Pneumoftiziologie                       │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Anatomie patologică                     │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Bloc operator                           │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Geriatrie şi gerontologie               │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Diabet                                  │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Oncologie                               │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Nefrologie/Hemodializă şi dializă       │
     │                                     │peritoneală                             │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Cardiologie                             │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Gastroenterologie                       │
     ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
     │Moaşă                                │Neonatologie                            │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Pediatrie                               │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Bloc operator                           │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Asistenţă comunitară                    │
     ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
     │Asistent medical de radiologie-      │Radioterapie                            │
     │imagistică medicală                  ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Operator CT/Operator RM                 │
     ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
     │Asistent medical de laborator        │Anatomie patologică                     │
     ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
     │Asistent medical de farmacie         │Laborator farmaceutic                   │
     ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
     │Asistent medical de nutriţie şi      │                                        │
     │dietetică                            │Diabet                                  │
     └─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

 

………………………………………