Reatestarea profesionala-Hot.11/2013

HOTARARE nr. 32 din 11 decembrie 2009 modificata prin Hotarârea nr.11/2013 privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali

EMITENT:  CONSILIUL NATIONAL AL ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI SI MOASELOR DIN ROMANIA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 26 ianuarie 2010

Data intrarii in vigoare:

26 Ianuarie 2010

Data intrarii in vigoare cu modificari

23 Aprilie 2013

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) şi ale art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 11 decembrie 2009, emite următoarea hotărâre:

ART. 1
Se aprobă Metodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România,
Mircea Timofte

Bucureşti, 11 decembrie 2009.
    Nr. 32 modificat cu nr.11/2013

 ANEXĂ

METODOLOGIE
de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor
medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali

ART. 1
(1) În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrerup activitatea profesională pentru o perioadă mai mare de 5 ani vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii.
(2) Reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în vederea exercitării profesiei se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR.
ART. 2
Se consideră continuitate în activitatea profesională:
– activitatea asistenţilor medicali generalişti/moaşelor/ asistenţilor medicali care lucrează în direcţiile de sănătate publică judeţene, în Ministerul Sănătăţii şi în ministerele cu reţea sanitară proprie, membre ale OAMGMAMR;
– activitatea asistenţilor medicali generalişti/moaşelor/ asistenţilor medicali care lucrează în organizaţiile profesionale şi sindicale reprezentative din sistemul sanitar;
– perioada în care şi-a exercitat profesia de asistent medical generalist/moaşă/asistent medical în străinătate, numai dacă face dovada că a desfăşurat activitatea în mod efectiv şi legal;
– perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap.

„- perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap însumat pe o perioadă de maximum 5 ani;” modificat prin Hot nr.11-2013

„- perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali desfăşoară activitate ca instructori de practică în şcolile postliceale sau numai activitate didactică în unităţile de învăţământ; Adaugat prin Hot nr.11-2013
    – perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali desfăşoară activitate în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar sau însoţesc membrii familiei în astfel de misiuni, potrivit legii.” Adaugat prin Hot nr.11-2013

ART. 3
(1) Componenţa comisiei de reatestare a competenţei profesionale se aprobă de preşedintele filialei OAMGMAMR.
(2) Comisia de reatestare a competenţei profesionale va fi formată din preşedintele comisiei şi 3-5 membri. Din comisie pot face parte:
– un membru al biroului consiliului judeţean, care va fi preşedintele comisiei;
– şeful departamentului profesional-ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei/compartimentului acreditare, avizare, evaluare al filialei OAMGMAMR;
– şeful compartimentului educaţie continuă;
– reprezentantul comisiei de specialitate a filialei OAMGMAMR, în funcţie de specialitatea candidatului;
– secretarul comisiei, desemnat de preşedinte.

ART. 4
Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic şi va susţine o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.
    a) Stagiul practic:
– are durata de 3 luni, câte 8 ore/zi, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;
– are durata de o lună, câte 6 ore/zi, pentru cei cu vechime între 3 şi 5 ani;
– are durata de o lună, câte 4 ore/zi, pentru cei cu vechime peste 5 ani;
    – se va efectua în unităţi sanitare stabilite de OAMGMAMR;
– va fi coordonat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea respectivă;
– se va desfăşura sub îndrumarea asistentului şef de secţie sau a unei asistente medicale principale, desemnată de acesta;
– evaluarea şi validarea stagiului se vor face în baza fişelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, de către directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie/mentor;
– punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7;
– în caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului, se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durată stabilită de comisie.
b) Proba teoretică:
– constă în test-grilă cu 40 de întrebări;
– punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;
– tematica şi bibliografia vor fi stabilite de Comisia naţională de educaţie medicală continuă a OAMGMAMR în funcţie de specialitate;
– întrebările vor avea 3 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect;
– se susţine numai după promovarea stagiului practic;
– în caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o altă sesiune de examen la o dată stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 15 zile.
ART. 5
Comisia de reatestare a competenţei profesionale va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna rezultatele evaluării probei teoretice şi a stagiului practic. Procesul-verbal va fi înaintat preşedintelui filialei spre validare. Filiala judeţeană a OAMGMAMR va elibera certificatul de reatestare a competenţei profesionale, prevăzut în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezenta metodologie. Preşedintele filialei are obligaţia de a transmite situaţia reatestărilor, trimestrial, către Comisia naţională de educaţie medicală continuă a OAMGMAMR.
Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
Mircea Timofte