REATESTAREA PROFESIONALA

HOTĂRÂRE nr. 32 din 11 decembrie 2009 (*actualizată*)

privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali

Data Intrarii in vigoare: 01 Aprilie 2016

Forma consolidată valabilă la data de 24 Aprilie 2018
Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) şi ale art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 11 decembrie 2009, emite următoarea hotărâre:

ART. 1

Se aprobă Metodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

Bucureşti, 11 decembrie 2009.

Nr. 32.

ANEXĂ

METODOLOGIE de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor

medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali

ART. 1

(1) În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008

privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014

, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi exercită profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, cu normă întreagă sau echivalent parţial a respectivei profesii în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii.

–––-

Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016.

(2) Reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în vederea exercitării profesiei se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR.

ART. 1^1

(1) Asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali, angajaţi în cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti în funcţii publice, care au plătit cotizaţia de membru al OAMGMAMR, vor fi înscrişi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România şi li se va elibera certificatul de membru conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008.

(2) În condiţiile în care asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali menţionaţi la alin. (1) au credite realizate în decursul anului 2010, se poate reporta pentru anul 2011 un număr de credite conform Programului naţional de educaţie medicală continuă.

(3) Asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali, angajaţi în cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti în funcţii publice, care nu au plătit cotizaţia de membru al OAMGMAMR, beneficiază de continuitate în exercitarea profesiei conform prezentei hotărâri, după susţinerea unui examen de reatestare, fără obligativitatea efectuării stagiului practic.

(4) Certificatul de membru pentru asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali prevăzuţi la alin. (3) se va elibera în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008

şi cu respectarea următoarelor condiţii:

a) cotizaţia de membru se va plăti la data înscrierii în OAMGMAMR;

b) vor plăti o taxă de înscriere în cuantum de 100 lei.

(5) Asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali cărora, în urma reorganizării Direcţiei de sănătate publică conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.078/2010

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, li s-a schimbat încadrarea din funcţionar public în personal contractual în compartimente de supraveghere în sănătate publică (servicii de supraveghere şi control al bolilor transmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă, evaluarea şi promovarea sănătăţii, laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică) şi în serviciul de control în sănătate publică pot obţine certificatul de membru în următoarele condiţii:

a) dacă au plătit cotizaţia de membru, se vor aplica prevederile alin. (1) şi (2);

b) dacă nu au plătit cotizaţia de membru, se vor aplica prevederile alin. (3) şi (4).

(6) Prevederile prezentei hotărâri se aplică asistenţilor medicali generalişti şi asistenţilor medicali care deţin funcţii publice şi asistenţilor medicali generalişti şi asistenţilor medicali încadraţi în compartimente de statistică/informatică, numai în condiţiile în care doresc să îşi păstreze calitatea de membru şi continuitatea în activitatea profesională.

(7) Asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali prevăzuţi la alin. (1) şi (3), precum şi asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali încadraţi în compartimente de statistică/informatică nu vor încheia asigurarea de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională.

(8) De la data dobândirii calităţii de membru al OAMGMAMR, asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali se vor supune prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008.

––––

Art. 1^1 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 25 din 3 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2011.

ART. 2

Se consideră continuitate în activitatea profesională:

– activitatea asistenţilor medicali generalişti/moaşelor/ asistenţilor medicali care lucrează în direcţiile de sănătate publică judeţene, în Ministerul Sănătăţii şi în ministerele cu reţea sanitară proprie, membre ale OAMGMAMR;

– activitatea asistenţilor medicali generalişti/moaşelor/ asistenţilor medicali care lucrează în organizaţiile profesionale şi sindicale reprezentative din sistemul sanitar;

– perioada în care şi-a exercitat profesia de asistent medical generalist/moaşă/asistent medical în străinătate, numai dacă face dovada că a desfăşurat activitatea în mod efectiv şi legal;

– perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap însumat pe o perioadă de maximum 5 ani;

–––-

Liniuţa a 4-a a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 21 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 23 aprilie 2013.

– perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali desfăşoară activitate ca instructori de practică în şcolile postliceale sau numai activitate didactică în unităţile de învăţământ;

–––-

Liniuţa a 5-a a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 21 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 23 aprilie 2013.

– perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali desfăşoară activitate în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar sau însoţesc membrii familiei în astfel de misiuni, potrivit legii.

–––-

Liniuţa a 6-a a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 21 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 23 aprilie 2013.

– perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au desfăşurat activitate de voluntariat conform legii, pe o perioadă de cel puţin un an, cu normă întreagă sau echivalent parţial, a profesiei, în domeniul studiilor absolvite într-o unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării.

–––-

Liniuţa a 7-a a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016.

– abrogată.

–––-

Liniuţa a 8-a a art. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016.

ART. 3

(1) Componenţa comisiei de reatestare a competenţei profesionale se aprobă de preşedintele filialei OAMGMAMR.

(2) Comisia de reatestare a competenţei profesionale va fi formată din preşedintele comisiei şi 3-5 membri. Din comisie pot face parte:

– un membru al biroului consiliului judeţean, care va fi preşedintele comisiei;

– şeful departamentului profesional-ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei/compartimentului acreditare, avizare, evaluare al filialei OAMGMAMR;

– şeful compartimentului educaţie continuă;

– reprezentantul comisiei de specialitate a filialei OAMGMAMR, în funcţie de specialitatea candidatului;

– secretarul comisiei, desemnat de preşedinte.

ART. 4

Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic şi va susţine o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.

a) Stagiul practic:

– are durata de 3 luni, câte 8 ore/zi, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;

– are durata de o lună, câte 6 ore/zi, pentru cei cu vechime între 3 şi 5 ani;

– are durata de o lună, câte 4 ore/zi, pentru cei cu vechime peste 5 ani;

– se va efectua în unităţi sanitare stabilite de OAMGMAMR;

– va fi coordonat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea respectivă;

– se va desfăşura sub îndrumarea asistentului şef de secţie sau a unei asistente medicale principale, desemnată de acesta;

– evaluarea şi validarea stagiului se vor face în baza fişelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 1-8^1, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, de către directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie/mentor;

–––-

Liniuţa a şaptea a lit. a) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 1 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010, prin înlocuirea unei sintagme.

– punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7;

– în caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului, se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durată stabilită de comisie.

b) Proba teoretică:

– constă în test-grilă cu 40 de întrebări;

– punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;

– tematica şi bibliografia vor fi stabilite de Comisia naţională de educaţie medicală continuă a OAMGMAMR în funcţie de specialitate;

– întrebările vor avea 3 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect;

– se susţine numai după promovarea stagiului practic;

– în caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o altă sesiune de examen la o dată stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 15 zile.

ART. 5

Comisia de reatestare a competenţei profesionale va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna rezultatele evaluării probei teoretice şi a stagiului practic. Procesul-verbal va fi înaintat preşedintelui filialei spre validare. Filiala judeţeană a OAMGMAMR va elibera certificatul de reatestare a competenţei profesionale, prevăzut în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezenta metodologie. Preşedintele filialei are obligaţia de a transmite situaţia reatestărilor, trimestrial, către Comisia naţională de educaţie medicală continuă a OAMGMAMR.

ART. 6

Pentru specialităţile care nu se regăsesc în anexele la prezenta metodologie se va proceda la analizarea curriculei de formare a solicitantului şi dacă nu sunt diferenţe semnificative faţă de una dintre specialităţile prevăzute în anexe se va folosi fişa de stagiu corespunzătoare.

–––-

Art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 1 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010.