Informatii utile

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

În urma demersurilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România prin care ne-am adresat ministrului sănătăţii prin adresa nr. 94/11.02.2021 referitor la interpretarea prevederilor OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii şi a Ordinului comun MS-MDLPA nr. 73/83/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 3/2021 cu privire la încheierea contractelor de prestări de servicii cu asistenţii medicali care îşi desfăşoară activitatea în centrele de vaccinare, vă informăm că prin adresa nr. 09/02.03.2021 Ministerul Sănătăţii ne-a comunicat:

„contractul de prestări servicii prevăzut în anexa la Ordinul comun MS-MDLPA nr. 73/83/2021 se va încheia numai de către asistenţii medicali care sunt înregistraţi ca persoana fizică independentă, în condițiile legii.”

Cu stimă,

Președinte

Mircea Timofte

” -”

IMPORTANT

Prin Hotarârea nr.5 din 11.03.2020 s-a modificat modul de obținere a Avizului anual.

Citiți linkul: https://www.oammr-mh.ro/wp-content/uploads/2020/05/HOTARÎREA-nr-5-din-11.03.2020.pdf

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU

1. Copie diplomă de bacalaureat
2. Copie legalizată Certificat de absolvire a unei școli de specialitate(post liceală, facultate, etc)
3. Copie simpla Certificat de căsătorie(dacă e cazul)
4. Copie simpla B.I./C.I.
5. Asigurare de mal praxis
6. Certificat Cazier judiciar
7. Certificat de sănătate fizică și psihică
8. Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru exercitarea profesiei
9. Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi 15 din OUG.144/2008
 

ATENŢIONARE PRIVIND SUSPENDAREA DE DREPT A CONTRACTULUI DE MUNCĂ

Având în vedere prevederile Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată/ Codul muncii, emisă de Parlamentul României, publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011
Contractul individual de muncă se suspendă de drept de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept.

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

____________________________________

EXERCITAREA FĂRĂ DREPT A UNEI PROFESII

De asemenea, potrivit art. 281 din Codul penal al României, exercitarea fără drept a unei profesii sau a oricărei alte activităţi pentru care legea cere autorizaţie, ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă.

Autorizarea exercitării profesiei

Pentru a putea exercita profesia de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical, deţinătorii diplomelor cu acest titlu trebuie, conform OUG 144/2008, să deţină Certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Certificatul de membru este eliberat de Filialele Ordinului o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în Ordin şi se avizează apoi anual, în condiţiile prevăzute mai jos şi pe baza dovezilor privind acumularea numărului de 30 de credite de educaţie medicală continuă stabilit de Consiliul Naţional.
SECŢIUNEA a 3-a din OUG 144/2008
Art.16:
(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 1 exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, avizat anual. Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv. Certificatul de membru este însoţit de fişa de evidenţă elaborată de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(2) Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:
a) copia legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie;
b) declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi 15;
c) certificatul de cazier judiciar;
d) certificatul de sănătate fizică şi psihică.
(3) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Cursuri EMC obligatorii
Din cele 30 de credite obligatorii, membrii Ordinului trebuie să obţină minim 15 credite pe an prin participare la cursuri.
De asemenea, fiecare asistent medical generalist/moaşă/asistent medical trebuie să urmeze obligatoriu următoarele cursuri:
Resuscitare cardio- respiratorie (un curs la 5 ani)
Curs de specialitate în domeniul în care lucrează (cel puţin un curs/an)

Excepţii de la EMC

Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii Ordinului care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători.

Reatestarea profesională

(1) În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi exercită profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii.

(1^1) În vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual şi/sau certificatului de membru, după caz.
Metodologia de reatestare a competenţei profesionale – secţiunea REATESTARE Profesionala