Informatii utile

============================//===============================

https://www.oammr-mh.ro/wp-content/uploads/2023/11/Hot-nr.26-Parafa-asistenti-medicali.pdf

HOTĂRÂRE nr. 26 din 12 octombrie 2023

privind parafa profesională pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali

EMITENT:Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

PUBLICAT ÎN:

Monitorul Oficial nr. 972 din 26 octombrie 2023

Data Intrarii in vigoare: 26 Octombrie 2023

Având in vedere prevederile:

  - art. 20 şi 21 din Normele metodologice

 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

  – art. 14 alin. (1) lit. l) din Statutul

 Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

  – art. 58 din Codul

 de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/2009, cu modificările ulterioare,

  Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 4/2020

 pentru aprobarea structurii şi a informaţiilor din Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România,

  în temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) lit. l) şi ale art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

  Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 12 octombrie 2023, emite următoarea hotărâre:

  ART. 1

  Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia să semneze şi să aplice parafa pe toate documentele care atestă activităţile profesionale executate, pentru asumarea răspunderii individuale şi probarea responsabilităţii profesionale.

  ART. 2

  (1) Parafa profesională cuprinde următoarele elemente:

  a) numele şi prenumele, după caz, ale asistentului medical generalist, ale moaşei sau ale asistentului medical care exercită profesia în regim salarial şi/sau independent;

  b) titlul profesional sau, după caz, specialitatea;

  c) gradul profesional;

  d) codul de identificare profesională care este un cod unic, format din 6 cifre, generat din Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România (RNU) şi care se păstrează pe parcursul întregii cariere profesionale, indiferent de modificările ce intervin în statusul profesional.

  (2) Modelul parafei profesionale este prevăzut în anexa nr. 1.

  ART. 3

  Datele ce vor fi înscrise în cuprinsul parafei vor fi obţinute de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali în urma unei cereri adresate filialei judeţene/municipiului Bucureşti ai cărei membri sunt, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

  ART. 4

  După verificarea datelor şi aprobarea cererii, filiala judeţeană/municipiului Bucureşti eliberează o adeverinţă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care va cuprinde toate elementele menţionate la art. 2 alin. (1), în baza căreia asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali îşi vor confecţiona parafa.

  ART. 5

  (1) Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) au obligaţia de a înştiinţa filiala judeţeană/municipiului Bucureşti a OAMGMAMR cu privire la intervenirea oricăreia dintre următoarele situaţii şi de a solicita eliberarea unei noi adeverinţe în vederea schimbării parafei:

  a) modificări ale datelor profesionale sau personale;

  b) pierderea;

  c) furtul;

  d) deteriorarea parafei.

  (2) În cazul în care intervine una dintre situaţiile menţionate la alin. (1) lit. b) sau c), membrii OAMGMAMR vor ataşa cererii şi anunţul publicat într-un ziar local cu privire la pierderea sau furtul parafei.

  ART. 6

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  ART. 7

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

                             Mircea Timofte

  Bucureşti, 12 octombrie 2023.

  Nr. 26.

ANEXA 1

a) MODEL DE PARAFĂ

de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical

  

Nume și Prenume
asistent medical generalist /moașă / asistent medical

…………………………………………
GRAD PRINCIPAL
codul de identificare profesional         

b) rândul 1: numele şi prenumele

c) rândul 2: titlul profesional sau, după caz, specialitatea (asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical ………..)

d) rândul 3: gradul profesional (grad principal), după caz

e) rândul 4: codul de identificare profesională, format din 6 cifre, generat din RNU

  ANEXA 2

 Către

  Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Filiala ……………………..

  CERERE

  de eliberare a adeverinţei pentru întocmirea parafei profesionale

  Subsemnatul, ………….(numele)…………. ……..(prenumele)………, C.N.P. ………………………., telefon ………………….., e-mail …………………………., membru al OAMGMAMR, Filiala ……………………., având profesia de ………………………, vă rog să îmi aprobaţi cererea de eliberare a unei adeverinţe pentru întocmirea parafei profesionale.

  [ ] Mă angajez că voi informa, în maximum 30 de zile, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), Filiala …………………. despre orice schimbare privind statutul profesional şi/sau orice modificare a altor date personale apărute ulterior întocmirii parafei.

  [ ] Declar că am luat cunoştinţă de conţinutul informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Filiala ………………….., cunosc condiţiile privind exercitarea drepturilor mele şi sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de către OAMGMAMR, Filiala ………………… în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale OAMGMAMR.

  Data: …………………………..

  Numele şi prenumele: …………………………………………………….

  Semnătura: ………………………………

  ANEXA 3

  Nr. ………………./data …………..

  ADEVERINŢĂ

  Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ……………………. are calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Filiala ………………………., având profesia de …………………. .

  Parafa profesională a domnului/doamnei …………………. va avea formă dreptunghiulară şi va cuprinde următoarele date:

  a) rândul 1: numele şi prenumele: …………………………………….

  b) rândul 2: titlul profesional sau, după caz, specialitatea: …………………………………….

  c) rândul 3: gradul profesional (după caz): grad principal

  d) rândul 4: codul de identificare profesională: …………………………………….

  Preşedintele OAMGMAMR, Filiala ……………,

__________________________________//____________________________

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI  DIN ROMÂNIA-FILIALA MEHEDINȚI

Drobeta Turnu  Severin, Bld.Mihai Viteazu nr.5,bl.4,sc.2,ap.8

Tel/fax: 0252/316690

email: mh-secretariat@oamr.ro

 Website:www.oammr-mh.ro            

ÎN ATENȚIA  ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚLOR MEDICALI MEMBRII AI ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMANIA     FILIALA MEHEDINȚI

Vă facem cunoscut că perioada de avizare a exercitării profesiei de asistent medical generalist, moașe și asistent medical, pentru:  întreg anul 2024 (01. 01. 2024-31. 12. 2024),  este 01 octombrie- 29 decembrie 2023.

Începând cu 01. 01. 2024, Avizul pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașe și asistent medical, se va elibera începând cu data solicitării, ceea ce poate lăsa perioada scursă de la 01. 01. 2024 până la data solicitării descoperită de aviz.

Pentru a evita astfel de situații vă atenționăm să solicitați Avizul pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașe și asistent medical, în termenul stabilit.

Președinte OAMGMAMR Filiala Mehedinți

Grigorescu Virgil

===========================//====================================

DOCUMENTELE  PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI ANUAL  

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI  ANUAL ÎN REGIM SALARIAL:
a)   Copia asigurării/asigurărilor individuale de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru întreg anul pentru care se solicită avizul;
b)   Unul dintre următoarele documente care atestă exercitarea legală a profesiei în regim salarial:
Ø   Contractul de muncă (doar la angajare) sau actele adiționale  la CIM (dacă s-au produs modificări în derularea CIM);
Ø   Raport per salariat din REVISAL semnat, datat, emis în luna în care se solicită eliberarea avizului pentru solicitanții cărora nu li se reține cotizația de membru pe stat de plată;
Ø   Adeverință de la angajator* în care să se precizeze funcția și locul de muncă, eventualele mutații intervenite și data de la care au apărut modificării ale condițiilor contractuale (modificări de normă, salariale etc), salariul de bază la data emiterii adeverinței;
c) Dovada cumulării numărului minim de credite (se verifică în RNU și se vor depune doar diplomele pentru cursurile, manifestările științifice creditate, care nu au fost încă înregistrate în RNU);
d) Dovada achitării la zi a cotizației de membru
 
PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI ANUAL PENTRU EXERCITAREA INDEPENDENTĂ A PROFESIEI CA PFI  SAU TITULAR CIPI:
a)      Copia asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională valabilă pentru întreg anul pentru care se solicită avizul, încheiată la cel puțin valoarea minimă a riscului asigurat de 20.000 euro;
b)     Contractul sau contractele de prestări servicii încheiate cu unități sanitare/ instituții/furnizori din sistemul public sau privat de sănătate, autorizați conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale, potrivit calificării profesionale dobândite și fișei de atribuții a asistentului PFI;
c)      Certificatul de înregistrare/autorizare a CIPI;
d)     Certificatul cu Codul de înregistrare fiscală (CIF) de la ANAF, pentru a exercita profesia în calitate de persoana fizică independentă doar la primul aviz în calitate de PFI sau titular CIPI;
e)      Dovada cumulării numărului minim de credite (se verifică în RNU și se vor depune doar diplomele pentru cursurile, manifestările științifice creditate, care nu au fost încă înregistrate în RNU);
f)       Dovada achitării la zi a cotizației -10 lei/lună cu regularizare în baza declarației anuale de venit depusă la Administrația Finanțelor Publice- (documentul de plată și verificarea în înregistrările filialei).
PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI ANUAL PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI CA VOLUNTAR:
a)      Copia asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională valabilă pentru întrega durată a contractului de voluntariat;
b)     Copia contractului de voluntariat încheiat cu unitatea gazdă și fișa de atribuții a voluntarului;
c)       Dovada achitării la zi a cotizației (documentul de plată și verificarea în înregistrările filialei)

Referitor la valorile minime asigurate pentru încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională  

Va informăm că, în prezent, pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali din sistemul public sau privat, vor încheia o asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, la valorile minime a riscului asigurat stabilite prin Hotărârea Consiliului național al OAMGMAMR nr.5/2018 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 278 din 29 martie 2018, după cum urmează:

Art. 1

  1. a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, servicii de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;
  2. b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro;
  3. c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute/secţii de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

                Facem precizarea că, până la apariția altor modificări, Hotărârea Consiliului național al OAMGMAMR nr.5/2018, privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical rămâne în vigoare.

Secretariatul general al OAMGMAMR

________________________________//_______________________________

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU

1. Copie diplomă de bacalaureat
2. Copie legalizată Certificat de absolvire a unei școli de specialitate(post liceală, facultate, etc)
3. Copie simpla Certificat de căsătorie(dacă e cazul)
4. Copie simpla B.I./C.I.
5. Asigurare de mal praxis
6. Certificat Cazier judiciar
7. Certificat de sănătate fizică și psihică
8. Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru exercitarea profesiei
9. Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi 15 din OUG.144/2008
 

ATENŢIONARE PRIVIND SUSPENDAREA DE DREPT A CONTRACTULUI DE MUNCĂ

Având în vedere prevederile Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată/ Codul muncii, emisă de Parlamentul României, publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011
Contractul individual de muncă se suspendă de drept de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept.

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

____________________________________

EXERCITAREA FĂRĂ DREPT A UNEI PROFESII

De asemenea, potrivit art. 281 din Codul penal al României, exercitarea fără drept a unei profesii sau a oricărei alte activităţi pentru care legea cere autorizaţie, ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă.

Autorizarea exercitării profesiei

Pentru a putea exercita profesia de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical, deţinătorii diplomelor cu acest titlu trebuie, conform OUG 144/2008, să deţină Certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Certificatul de membru este eliberat de Filialele Ordinului o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în Ordin şi se avizează apoi anual, în condiţiile prevăzute mai jos şi pe baza dovezilor privind acumularea numărului de 30 de credite de educaţie medicală continuă stabilit de Consiliul Naţional.
SECŢIUNEA a 3-a din OUG 144/2008
Art.16:
(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 1 exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, avizat anual. Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv. Certificatul de membru este însoţit de fişa de evidenţă elaborată de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(2) Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:
a) copia legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie;
b) declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi 15;
c) certificatul de cazier judiciar;
d) certificatul de sănătate fizică şi psihică.
(3) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Cursuri EMC obligatorii
Din cele 30 de credite obligatorii, membrii Ordinului trebuie să obţină minim 15 credite pe an prin participare la cursuri.
De asemenea, fiecare asistent medical generalist/moaşă/asistent medical trebuie să urmeze obligatoriu următoarele cursuri:
Resuscitare cardio- respiratorie (un curs la 5 ani)
Curs de specialitate în domeniul în care lucrează (cel puţin un curs/an)

Excepţii de la EMC

Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii Ordinului care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători.

Reatestarea profesională

(1) În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi exercită profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii.

(1^1) În vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual şi/sau certificatului de membru, după caz.
Metodologia de reatestare a competenţei profesionale – secţiunea REATESTARE Profesionala