EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL 2016

În vederea înscrierii candidaţilor la examenul de grad principal – sesiunea 2016, vă facem cunoscut că prin referatul nr. VVV 5784/04.11.2016, conducerea Ministerului Sănătăţii a aprobat o derogare de la condiţia de experienţă profesională prevăzută de Ordinul MS nr. 1044/12.09.2016, de până la data de 01.01.2017, inclusiv.

Examenul de grad principal din acest an se desfăşoară în data de 17 noiembrie 2016 pentru asistenţii medicali generalişti și în data de 18 noiembrie pentru celelalte categorii de candidaţi.

PERIOADA DE INSCRIERE

19.10-07.11.2016

Inscrierea candidatilor se face la sediul OAMGMAMR filiala Mehedinti.

CAPITOLUL IV. Înscrierea candidaţilor.

Art. 19 (1) La examenul de grad principal, se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  1. a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:

– liceu sanitar;

– şcoală postliceală sanitară;

– colegiu medical universitar;

– facultate de medicină/ de asistenţă medicală/ de moaşe;

  1. b) fac dovada unei experiențe profesionale cumulată de minim 5 ani în specialitatea în care au obținut titlul de calificare, dobândită în condițiile legii până la data susținerii examenului. În sensul prezentelor prevederi, prin experiență profesională se înțelege exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă și cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;
  2. c) au achitat suma de participare la examen.

(2) La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa și asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minim 5 ani anteriori datei de susținere a examenului, în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică;

(3) Prevederile alin.(1) se aplică și în cazul candidaților cu formare profesională

efectuată în străinătate și recunoscută în România, în condițiile legii.

Art.20 (1) La înscriere, candidatul depune un dosar, care conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere cu datele de contact;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia din instituţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a). La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cuoriginalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazurile prevăzute la art.19 alin.(3) candidatul va depune copia diplomei obținută în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

f) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

– experiența profesională cumulată de minim 5 ani la data susținerii la examenului, dobândită în condițiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;

– condițiile de încadrare și de durată precizate pentru situațiile prevăzute la art. 19 alin. (2).

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plăţii sumei de participare la examen. Suma este de 120 lei

(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune Contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România şi Certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile-gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat;

(3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat;

Tematica pe specialitati:

1.Asistent medical generalist-Tematica si bibliografie gr pr 2016

2.Moase/OG-Tematica si bibliografie gr pr 2016

3.Radiologie-Tematica si bibliografie gr pr 2016

4.Farmacie-Tematica si bibliografie gr pr 2016

5.BFT-Tematica si bibliografie gr pr 2016

6.Igiena si sanatate publica-Tematica si bibliografie gr pr 2016

7.Medico-social-Tematica si bibliografie gr pr 2016

8.Stomatologie-Tematica si bibliografie gr pr 2016

9.Nutritie si dietetica-Tematica si bibliografie gr pr 2016

10.Metodologia de desfasurare a examenului de grad pr 2016