NOUTĂȚI !

Comunicat de presă– Lansarea proiectului “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă – POLMED”

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 17/07/2018

Lansarea proiectului “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă – POLMED”

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 28 iunie 2018, proiectul “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă – POLMED” (Cod SIPOCA 169/ Cod SMIS 111787).

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unui set de valori profesionale fundamentale pentru asistenți medicali și moașe, în beneficiul relației personal medical-pacient. Obiectivele secundare ale acestuia urmăresc creșterea capacității organizației de a formula propuneri de politici publice în sectorul medical și derularea unui proces participativ de elaborare a unei propuneri de politică publică alternativă care face referire la profesiile de asistent medical și moașă.

Rezultatele așteptate ale proiectului vizează elaborarea unei analize a politicilor publice europene cu privire la valorile profesiilor de asistent medical și moașă, realizarea unei anchete a situației actuale din România referitoare la valorile profesiilor de asistent medical și moașă prin implicarea a 200 de asistenți medicali și moașe selectați la nivel național, precum și instruirea unui număr de 45 de asistenți medicali și moașe în conceperea și evaluarea de politici publice. Dezvoltarea unei politici publice alternative promovată și acceptată cu privire la valorile profesiilor de asistent medical și moașă reprezintă rezultatul final așteptat al proiectului.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020.

Proiectul se va implementa pe o perioadă de 16 luni, respectiv iunie 2018 – octombrie 2019, și are o valoare totală de 999.853,36 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă 979.856,29 lei, iar contribuţia Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România fiind de 19.997,07 lei.

Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoanele de contact sunt:

Manager proiect: Alexandra Popa

Expert comunicare: Adriana Cârnu

E-mail: proiect.polmed@gmail.com

Telefon: 021/224.00.55

Website: www.oamr.ro

Comunicat de presă Comunicat lansare proiect-POLMED

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”.

EXPERTI MEDICALI

Ministerul Sănătății a cerut actualizarea Listei cu experți medicali conform prevederilor articolului 680 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mai jos sunt informațiile cu baza legală referitoare la modalitatea de stabilire a listei naționale de experți medicali, condiții și modalitatea de remunerare a acestora, astfel încât membrii care întrunesc condiția prevăzută la art.680, alin.(2) din lege, cel puțin 8 ani vechime în specialitate, să-și depună solicitarea la sediul OAMGMAMR Mehedinți.

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

ART. 680

(1) Ministerul Sănătăţii aprobă, la propunerea CMR, pentru fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, o listă naţională de experţi medicali, în fiecare specialitate, care vor fi consultaţi conform regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei.

(2) Pe lista de experţi se poate înscrie orice medic, medic dentist, farmacist, asistent medical/moaşă cu o vechime de cel puţin 8 ani în specialitate, cu avizul CMR, CMDR, CFR şi, respectiv, al OAMGMAMR.

(3) Modalitatea de remunerare a experţilor medicali din lista naţională se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii*).

(4) Onorariile pentru serviciile prestate de către experţii medicali, desemnaţi potrivit art. 682, se stabilesc în raport cu complexitatea cazului expertizat, sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii**) şi vor fi suportate de partea interesată.

––––

*) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.398/2006 pentru aprobarea modalităţii de remunerare a experţilor medicali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 28 noiembrie 2006.

**) A se vedea asteriscul de la art. 255.

ART. 681

Comisia poate fi sesizată de:

a) persoana sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care se consideră victima unui act de malpraxis săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;

b) succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament.

ART. 682

(1) Comisia desemnează, prin tragere la sorţi, din lista naţională a experţilor, un grup de experţi sau un expert care dispun de cel puţin acelaşi grad profesional şi didactic cu persoana reclamată, în funcţie de complexitatea cazului, însărcinat cu efectuarea unui raport asupra cazului.

(2) Experţii prevăzuţi la alin. (1) au acces la toate documentele medicale aferente cazului, a căror cercetare o consideră necesară, şi au dreptul de a audia şi înregistra depoziţiile tuturor persoanelor implicate.

(3) Experţii întocmesc în termen de 30 de zile un raport asupra cazului pe care îl înaintează Comisiei. Comisia adoptă o decizie asupra cazului, în maximum 3 luni de la data sesizării.

(4) Fiecare parte interesată are dreptul să primească o copie a raportului experţilor şi a documentelor medicale care au stat la baza acestuia.

ART. 683

Comisia stabileşte, prin decizie, dacă în cauză a fost sau nu o situaţie de malpraxis. Decizia se comunică tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului, în termen de 5 zile calendaristice.

ART. 684

(1) În cazul în care asigurătorul sau oricare dintre părţile implicate nu este de acord cu decizia Comisiei, o poate contesta la instanţa de judecată competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei.

(2) Procedura stabilirii cazurilor de malpraxis nu împiedică liberul acces la justiţie potrivit dreptului comun.

ART. 685

(1) Întreaga procedură de stabilire a cazurilor de malpraxis, până în momentul sesizării instanţei, este confidenţială.

(2) Încălcarea confidenţialităţii de către persoana care a făcut sesizarea duce la pierderea dreptului de a beneficia de procedura de conciliere.

(3) Încălcarea confidenţialităţii de către membrii Comisiei sau experţii desemnaţi de aceasta atrage sancţiuni profesionale şi administrative, conform regulamentelor aprobate.

ART. 686

(1) Comisia întocmeşte un raport anual detaliat pe care îl prezintă Ministerului Sănătăţii.

(2) Pe baza datelor astfel obţinute, Ministerul Sănătăţii elaborează un raport anual naţional asupra malpraxisului medical, pe care îl prezintă Parlamentului, Guvernului şi opiniei publice.

ART. 687

Instanţa competentă să soluţioneze litigiile prevăzute în prezenta lege este judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat.

ART. 688

Actele de malpraxis în cadrul activităţii medicale de prevenţie, diagnostic şi tratament se prescriu în termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu excepţia faptelor ce reprezintă infracţiuni.

ART. 689

(1) Omisiunea încheierii asigurării de malpraxis medical sau asigurarea sub limita legală de către persoanele fizice şi juridice prevăzute de prezenta lege constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu suspendarea dreptului de practică sau, după caz, suspendarea autorizaţiei de funcţionare.

(2) Această sancţiune nu se aplică dacă asiguratul se conformează în termen de 30 de zile obligaţiei legale.

ART. 690

Prevederile prezentului titlu nu se aplică activităţii de cercetare biomedicală.

ORDIN Nr. 1398 din 14 noiembrie 2006

pentru aprobarea modalităţii de remunerare a experţilor medicali

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 28 noiembrie 2006

ART. 1

Se aprobă modalitatea de remunerare a experţilor medicali cuprinşi în lista naţională, conform metodologiei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţile sanitare, experţii medicali, precum şi persoanele fizice sau juridice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

ANEXA 1

METODOLOGIE

de stabilire a modalităţii de remunerare a experţilor cuprinşi în lista naţională

ART. 1

Experţii medicali cuprinşi în lista naţională sunt desemnaţi prin tragere la sorţi de către comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, organizată potrivit reglementărilor legale, denumită în continuare comisia.

ART. 2

(1) Desemnarea experţilor potrivit art. 1 se face în situaţia în care comisia consideră necesară o expertiză, pentru elaborarea deciziei asupra cazului.

(2) Comisia stabileşte onorariul care trebuie achitat de partea interesată, potrivit ordinului ministrului sănătăţii publice privind onorariile experţilor medicali, punctele asupra cărora trebuie să se pronunţe expertul, precum şi termenul până la care trebuie să se efectueze expertiza.

ART. 3

Comisia colectează de la experţii medicali datele cu privire la numărul de cont şi unitatea bancară la care este deschis acesta şi va întocmi o listă ce va fi actualizată când intervin date noi.

ART. 4

În vederea achitării onorariului pentru serviciile expertului, preşedintele comisiei comunică, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanei care a făcut sesizarea cu privire la cazul de malpraxis şi îi pune în vedere să achite onorariul stabilit în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

ART. 5

În vederea achitării onorariului de către partea interesată, stabilit conform art. 2 alin. (2), comisia indică numărul de cont în care acest onorariu va trebui achitat.

ART. 6

De îndată ce partea interesată a achitat onorariul cuvenit expertului, acesta va depune la comisie chitanţa care dovedeşte efectuarea plăţii.

ART. 7

Comisia trimite expertului desemnat o copie de pe actul ce atestă efectuarea plăţii şi îi pune în vedere acestuia să efectueze expertiza în cazul respectiv.

ART. 8

(1) În situaţia în care partea interesată nu face dovada achitării onorariului potrivit prevederilor art. 6, comisia are dreptul să respingă sesizarea.

(2) O sesizare nouă poate fi făcută pentru acelaşi caz în situaţia în care nu a expirat termenul de prescripţie pentru introducerea sesizării.

ART. 9

Persoanele desemnate ca experţi vor efectua toate demersurile legale în vederea achitării obligaţiilor ce rezultă din încasarea sumelor cu titlu de onorariu. Neîndeplinirea acestor obligaţii atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

–––––

Certificat de status profesional

METODOLOGIE privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

ART. 1

(1). Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi, asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali în scopul garantării calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate pe care le furnizează, precum şi a garantării siguranţei pacienţilor aflaţi în relaţie cu aceştia.

(2) Activitatea de atestare constă în întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent şi se efectuează de către filialele judeţene, respectiv de către filiala municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.În sensul prezentei metodologii, prin certificat de status profesional curent se înţelege documentul cuprinzând datele personale relevante cu privire la competenţa, onorabilitatea şi moralitatea cu care titularul, după caz, asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, exercită profesia la data emiterii acestuia. Certificatul de status profesional curent, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, nu atestă experienţa profesională a titularului.

 • Filialele judeţene, respectiv filiala municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se denumesc în continuare, după caz, filiala/filialele OAMGMAMR.

ART. 2

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali solicită eliberarea documentului prevăzut la art. 1, în vederea:

 1. a) stabilirii relaţiilor contractuale pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri de sănătate, la
  cererea angajatorului;
 2. b) exercitării profesiei în afara graniţelor României.

ART. 3

 • Certificatul de status profesional curent se întocmeşte şi se eliberează, la cerere, de către filiala OAMGMAMR al cărui membru este solicitantul în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării şi este valabil pe o durată de 3 luni de la data eliberării.
 • În vederea obţinerii certificatului de status profesional curent, solicitantul va depune la filiala emitentă următoarele documente:

 

 1. cerere de eliberare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, în care se precizează datele de contact: adresa de domiciliu, număr de telefon, adresă e-mail etc.;
 2. copii de pe actul de identitate, actul care atestă dubla cetăţenie şi, după caz, de pe documentele de schimbare a numelui;
 3. copii de pe documentele de studii care atestă formarea, după caz, în profesia de asistent medical generalist, de moaşă, respectiv de asistent medical. În cazul în care formarea s-a făcut în afara graniţelor României, solicitantul va depune copia titlului de calificare obţinut în străinătate şi a documentului de recunoaştere a calificării, conform

legii;

 1. copie de pe foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
 2. copii de pe documente care atestă specializarea postbază, dacă este cazul;
 3. adeverinţa din care să rezulte perioada şcolarizării, după caz, de la şcoala postliceală/facultate – în original;
 4. copie de pe certificatul/adeverinţa de promovare a examenului de grad principal, după caz;
 5. h) copie de pe adeverinţa/certificatul prin care se atestă efectuarea programului special
  de revalorizare a calificării, după caz;
 6. i) în situaţia în care solicitantul beneficiază de loc de muncă sau exercită profesia în
  baza unui contract de voluntariat, documente – în original, din care să rezulte:

(i)  denumirea oficială a unităţii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea la data
solicitării sau a cabinetului de practică independentă în care solicitantul îşi desfăşoară
activitatea la data cererii, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, e-mail, după
caz, CIF),

(ii) data şi funcţia de încadrare sau, după caz, calitatea de titular de cabinet sau de
persoană fizică independentă,

(iii)  concediile pentru incapacitate temporară de muncă, concediile de îngrijire copil sau
concediile fără plată de care titularul beneficiază la data solicitării;

 1. j) certificat de cazier judiciar în termen de valabilitate, în original; k) după caz, declaraţie pe propria răspundere că nu exercită profesia în România la data solicitării;
 2. l) acordul petentului cu privire la prelucrarea datelor personale de către filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care a depus solicitarea de emitere a certificatului de status profesional curent;
 3. m) dovada achitării taxei de eliberare.

(3) Copiile documentelor prevăzute la alin. (3) lit. b) – e), g) şi h) vor fi certificate „conform cu originalul” de către filiala OAMGMAMR, în baza documentelor prezentate în original de către solicitant.

ART. 4

 • În vederea eficientizării activităţii de emitere a certificatului de status profesional curent se introduce aplicaţia electronică de gestionare a întocmirii şi eliberării certificatului de status profesional curent, la care vor avea acces toate filialele OAMGMAMR.
 • Aplicaţia prevăzută la alin. (1) face parte integrantă din Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali şi va genera la nivel naţional serii şi numere de emitere a certificatului de status profesional curent.
 • Până la introducerea aplicaţiei prevăzute la alin. (1), filialele OAMGMAMR pot elibera certificate de status profesional curent întocmite cu respectarea prevederilor prezentei metodologii. Acestea vor fi înregistrate separat şi vor avea ca serie indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, în funcţie de filiala emitentă, şi numărul corespunzător din registrul întocmit în acest sens de către aceasta.
 • Întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent se fac cu respectarea prevederilor Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 5

Preşedintele fiecărei filiale OAMGMAMR numeşte prin decizie persoana responsabilă cu întocmirea certificatului de status profesional curent, precum şi pe înlocuitorul acesteia şi răspunde de exactitatea datelor înscrise.

ART. 6

Certificatul de status profesional curent cuprinde următoarele categorii de informaţii obligatorii privind filiala OAMGMAMR emitentă:

 1. a) antetul filialei emitente, cuprinzând denumirea, adresa, codul de identificare fiscală,
  precum şi datele de contact (telefon, fax, e-mail);
 2. seria, numărul de înregistrare şi data eliberării;
 3. semnătura olografă a preşedintelui filialei emitente;
 4. d) ştampila filialei emitente.
  7

Certificatul de status profesional curent cuprinde următoarele categorii de informaţii obligatorii privind titularul:

 1. Date personale:
 2. a) numele şi prenumele;
 3. b) cetăţenia, inclusiv dubla cetăţenie şi, după caz, detalii cu privire la modificările
  survenite;
 4. sexul;
 5. data şi locul naşterii (localitate, ţară).
 6. Date de identificare profesională:
 7. În cazul în care solicitantul este membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se precizează seria, numărul şi data eliberării certificatului de membru.
 8. În situaţia în care solicitantul nu deţine certificatul prevăzut la pct. 1 se precizează că acesta nu este membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

III.  Date privind calificarea:

 1. denumirea calificării – se completează cu denumirea titlului profesional corespunzător, prevăzut de lege;
 2. data obţinerii acesteia – se completează cu sesiunea de promovare a examenului de absolvire/licenţă;
 3. titlul oficial de calificare: – se completează cu denumirea diplomei/certificatului specialitatea formării postliceale sau, după caz, titlul conferit de universitate, seria, numărul, data eliberării, numărul de eliberare, denumirea textuală a instituţiei de învăţământ emitentă, localitatea;
 4. date cu privire la examenul de grad principal (grad profesional), înregistrat în baza de date a filialei OAMGMAMR emitente a certificatului de status profesional curent. În cazul promovării se va preciza anul şi specialitatea în care a fost obţinut;
 5. date cu privire la efectuarea programului special de revalorizare prevăzut pentru România la 60 (2) d) din Directiva 2005/36/EC a Consiliului şi Parlamentului European din 7 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. După caz, se completează cu adeverinţa/certificatul care atestă absolvirea programului, seria, numărul, data de eliberare, instituţia de învăţământ emitentă, localitatea;
 6. date cu privire la specializările dobândite ulterior formării de bază în profesie. După caz, se completează cu denumirea documentului care atestă efectuarea programului de specializare, denumirea specializării şi data obţinerii.
 7. Date de contact (în evidenţă la data întocmirii certificatului):
 8. În cazul solicitanţilor cu loc de muncă se completează cu denumirea oficială a unităţii sanitare în care la data solicitării este angajat sau în care exercită profesia pe bază de contract de voluntariat, respectiv denumirea cabinetului de practică independentă în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea la data cererii, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, e-mail, după caz, CIF) şi a calităţii titularului de salariat, de voluntar, de titular de cabinet sau de persoană fizică independentă;
 9. În cazul solicitanţilor fără loc de muncă: se completează cu datele personale de contact ale acestora (adresă, telefon e-mail).
 10. Date privind onorabilitatea şi moralitatea profesională (statusul înregistrat al
  titularului la data întocmirii certificatului)

Se va completa corespunzător situaţiei în care se încadrează titularul, după cum urmează:

 1. titularul nu se află în evidenţă cu fapte disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică dreptul de exercitare a profesiei şi este autorizat pentru exercitarea deplină a profesiei, după caz, de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical pe teritoriul României; sau
 2. titularul nu se află în evidenţă cu fapte disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică dreptul de exercitare a profesiei şi este autorizat pentru exercitarea unor activităţi profesionale, cu precizarea acestora (în cazul solicitanţilor care beneficiază în România de acces parţial la una din profesiile de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical); sau
 3. titularul nu se află în evidenţă cu fapte disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică dreptul de exercitare a profesiei şi nu exercită profesia, după caz, de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical în România; sau
 4. titularul se află în evidenţă cu sancţiuni de natură să restricţioneze sau să interzică, temporar sau definitiv, dreptul de exercitare a profesiei, după caz, de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical, inclusiv dreptul de exercitare a unor anumite activităţi de îngrijiri de sănătate, cu precizarea acestora.

ART. 8

(1)  Titlurile oficiale de calificare eliberate în România pot fi:

 1. diploma/certificat de absolvire a şcolii postliceale sanitare specialitatea asistent medical generalist, asistent medical-obstetrică-ginecologie, asistent medical … ;
 2. certificat de competenţe profesionale/certificat de calificare nivel V/certificat de calificare profesională nivel V de asistent medical generalist, asistent medical … ;
 3. diplomă de absolvire/diplomă de licenţă de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical/tehnician …..

(2)  În situaţia în care titlul de calificare dobândit în România nu se regăseşte între cele
enumerate la alin. (1), punctul III subpct. 3 din Certificatul de status profesional curent se

completează cu denumirea acestuia şi se menţionează seria…….. numărul……. , data eliberării

…… , numărul de eliberare, precum şi denumirea instituţiei de învăţământ emit ente,

localitatea.

(3)  În cazul calificărilor dobândite în străinătate, punctul III subpct. 3 din Certificatul de
status profesional curent se completează conform prevederilor alin. (2) cu datele titlului de
calificare obţinut în afara graniţelor României şi se precizează numărul şi anul de emitere
ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale, ale ordinului ministrului sănătăţii, respectiv

ale deciziei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind recunoaşterea calificării în cauză.

(4) În cazul în care solicitantul deţine mai multe documente care certifică formarea în una sau mai multe din profesiile de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, prevederile art. 7 pct. III se aplică titlurilor care atestă calificările, respectiv abilităţile profesionale relevante obţinute.

ART. 9

 • În toate cazurile de suspendare sau retragere a dreptului de exercitare a profesiei, inclusiv în cazurile de suspendare a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la cerere sau de interzicere temporară sau definitivă a dreptului de exercitare a unor activităţi profesionale, se precizează motivele care au condus la situaţia în cauză şi perioada în care se aplică măsura respectivă.
 • În cazul motivelor ce ţin de starea de sănătate a solicitantului membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se va preciza: „suspendarea calităţii de membru pentru motive de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei”, fără a fi incluse informaţii suplimentare legate de această situaţie, precum şi durata de aplicare. Menţiunea se face în condiţiile prevăzute la 4 alin. (4).

(3)  La art. 7 pct. V lit. c) se încadrează:

 1. solicitanţii, membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România care întrunesc cerinţele de probitate profesională în vederea autorizării în profesie şi care au solicitat suspendarea calităţii de membru pentru motivele prevăzute de normele în vigoare sau care nu au solicitat suspendarea la cerere, dar starea de incapacitate temporară de muncă în care se află au impus această măsură;
 2. solicitanţii care nu au dobândit calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(4)  La art. 7 pct. V lit. d) se încadrează solicitanţii în cazul cărora s-au emis:

 1. decizii/hotărâri ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, de suspendare sau retragere a calităţii de membru rămase definitive pentru fapte ce constituie abateri deontologice şi pentru care nu a intervenit reabilitarea până la data întocmirii certificatului de status profesional curent;
 2. hotărâri judecătoreşti pentru fapte în legătură cu profesia, sancţionate de legea penală, rămase definitive şi pentru care nu a intervenit reabilitarea până la data întocmirii certificatului de status profesional curent.

ART. 10

(1)  În cazul solicitanţilor membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care la data cererii exercită profesia în
România în condiţiile legii şi nu se află în situaţiile prevăzute la art. 9 şi la pct. V din
certificatul de status profesional curent, se completează după cum urmează:

„titularul nu figurează cu sancţiuni profesionale, disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei şi este autorizat pentru exercitarea deplină a profesiei pe teritoriul României.”

(2)  În cazul solicitanţilor, membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care la data cererii beneficiază de acces
parţial la profesie în România, acordat în condiţiile legii, şi nu se află în situaţiile
prevăzute la art. 9 şi la pct. V din certificatul de status profesional curent, se completează
după cum urmează:

„titularul nu figurează cu sancţiuni profesionale, disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei şi este autorizat pentru exercitarea exclusivă a activităţii/activităţilor care îi conferă acces parţial la profesie, după cum

urmează….. (Se completează cu denumirea activităţii/activităţilor pentru care s-a emis

aviz anual de autorizare asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care beneficiază de acces parţial la profesie în România.)”.

(3)  În cazul solicitanţilor membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care la data cererii nu exercită profesia în
România şi nu se află în situaţiile prevăzute la art. 9 şi la pct. V din certificatul de status
profesional curent, se completează după cum urmează:

„titularul nu figurează cu sancţiuni profesionale, disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei şi nu exercită profesia în România”.

(4)  În cazul solicitanţilor membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care la data cererii întrunesc cerinţele
prevăzute la art. 9 alin. (2) şi alin. (3) lit. a) şi la pct. V din certificatul de status
profesional curent se completează, după caz, după cum urmează:

 1. a) titularul nu figurează cu sancţiuni profesionale, disciplinare sau penale de natură să
  restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei şi nu exercită profesia în România ca

urmare a suspendării calităţii de membru la cerere: perioada………….. , motivul (concediu de

maternitate, concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, concediul paternal, concediu pentru formare profesională, şomaj, deplasare în străinătate); sau

 1. b) titularul nu figurează cu sancţiuni profesionale, disciplinare sau penale de natură să
  restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei şi nu exercită profesia în România ca
  urmare a suspendării calităţii de membru (la cerere sau prin hotărâre a Consiliului naţional
  al OAMGMAMR nr. … data ….) pentru motive de sănătate necorespunzătoare exercitării
  profesiei, perioada……. Menţiunea se va face în condiţiile prevăzute la 4 alin. (4).

(5)  În cazul solicitanţilor aflaţi în evidenţa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu sancţiuni profesionale, disciplinare sau
penale de natură să restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei, pct. V din
certificatul de status profesional curent se completează, după caz, după cum urmează:

 1. a) sancţiune prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru care, la data
  întocmirii certificatului, nu a intervenit reabilitarea, privind interzicerea
  temporară/definitivă a exercitării activităţii/activităţilor de …. (Se completează cu

denumirea activităţii/activităţilor prevăzute în actul juridic …), perioada……………………………………………………………………………………………… /definitivă,

motivul     sau

 1. b) suspendarea calităţii de membru prin hotărâre a Consiliului naţional al
  OAMGMAMR/hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru care, la data întocmirii
  certificatului, nu a intervenit reabilitarea, privind interzicerea temporară/definitivă a
  exercitării profesiei pe durata acesteia, perioada …………… , motivul ………….  ; sau
 2. c) retragerea calităţii de membru prin hotărâre a Consiliului naţional/hotărâre
  judecătorească rămasă definitivă pentru care, la data întocmirii certificatului, nu a
  intervenit reabilitarea şi retragerea dreptului de exercitare a profesiei, începând cu data
  ……. , motiv………..

ART. 11

Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1), în cazul în care la data cererii:

 1. solicitantul nu mai deţine calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, acesta se va adresa filialei OAMGMAMR la care a fost membru, în vederea eliberării certificatului de status profesional curent;
 2. solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, acesta se va adresa filialei OAMGMAMR pe a cărei rază teritorială domiciliază, în vederea eliberării certificatului de status profesional curent;
 3. solicitantul nu a dobândit sau nu mai deţine calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi nu are domiciliul stabil în România, persoana împuternicită de acesta prin procură notarială se va adresa filialei OAMGMAMR pe a cărei rază teritorială aceasta domiciliază în vederea eliberării certificatului de status profesional curent.

ART. 12

Solicitanţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 11 lit. b) vor depune, în vederea eliberării certificatului de status profesional curent, următoarele documente:

 1. copia actului de identitate, după caz, a cărţii de identitate sau a paşaportului. În cazul în care se anexează copia paşaportului aceasta se va însoţi de copia legalizată a certificatului de naştere;
 2. copia legalizată a documentelor din care rezultă modificarea numelui;
 3. copia legalizată a titlului oficial de calificare şi a foii matricole;
 4. adeverinţa din care rezultă autenticitatea titlului de calificare şi, respectiv, perioada de înmatriculare la studii, eliberată de unitatea de învăţământ emitentă a titlului oficial de calificare;
 5. extras de cazier judiciar valabil la data depunerii solicitării;
 6. declaraţie pe propria răspundere că nu exercită profesia în România;
 7. dovada achitării taxei de eliberare.

ART. 13

În cazurile prevăzute la art. 11 lit. b) certificatul de status profesional curent se va completa cu următoarele precizări:

 1. II din certificatul de status profesional curent se va completa conform prevederilor art. 7 pct. 2 subpct. 2;
 2. IV din certificatul de status profesional curent se va completa conform prevederilor art. 7 pct. IV lit. b);
 3. V din certificatul de status profesional curent se va completa conform prevederilor art. 7 pct. V lit. c).

ART. 14

 • Certificatul de status profesional curent se redactează în limba română.
 • Pentru întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent, filialele OAMGMAMR percep o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
 • Certificatul de status profesional curent se eliberează titularului sau persoanei împuternicite în acest sens de acesta, prin procură notarială.
 • În cazul în care solicitantul s-a format în două sau mai multe din profesiile de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care este membru

va elibera, la cererea acestuia, un certificat de status profesional curent pentru fiecare din profesiile în cauză.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (4) filiala emitentă poate percepe taxa de eliberare pentru fiecare certificat de status profesional curent emis. ART. 15

 • Întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent nu exclud schimbul de informaţii cu privire la datele furnizate de acesta, cu autorităţile competente din celelalte state membre UE.
 • În sensul alin. (1), certificatul de status profesional curent poate fi întocmit şi la solicitarea angajatorului sau a unei autorităţi competente din celelalte state membre UE. În acest caz, certificatul de status profesional curent poate fi transmis solicitantului şi prin poşta electronică.
 • Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are dreptul de a verifica autenticitatea declaraţiilor şi documentelor înaintate de solicitant şi în acest sens poate solicita informaţii şi orice documente doveditoare de la autorităţi şi instituţii publice, respectiv persoane fizice sau juridice implicate.
 • Filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România întocmesc şi transmit aparatului central al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la data de întâi a lunii următoare, raportul numeric al certificatelor de status profesional curent emise pe luna anterioară.

Cabinete practica independenta

ANEXA 1 – Cerere de avizare a C.I.P.I

ANEXA 3 -Declaratie pe proprie raspundere

Proceduri-de-practica-pentru-Asistentii-Medicali-Generalisti

PUNCTE DE VEDERE…

Demersuri

Problematica echivalării studiilor- punctul de vedere al OAMGMAMR

Având în vedere atât importanța pe care problematica echivalării o are pentru membrii organizației noastre cât și dezinformările și acuzațiile pe care le-am observat în mediul online, mass-media și rețelele sociale, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) își face cunoscut punctul de vedere cu privire la această problemă.

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nu se poziționează împotriva echivalării studiilor asistentelor medicale absolvente de școli postliceale cu asistentele medicale absolvente de studii superioare. Mai mult, OAMGMAMR, prin reprezentarea directă a D-lui Președinte Mircea Timofte, a participat la ședința Comisiei de Dialog Social,  din 25 februarie 2016, al cărei obiectiv a fost inițierea unui proces de soluționare a acestei probleme. În cazul în care va fi invitată, organizația noastră intenționează să participe și pe viitor la asemenea întâlniri, oferind consultanță pentru rezolvarea acestei provocări.

Solicitarea privind echivalarea studiilor contravine în momentul de față legislației în vigoare, respectiv Legea nr. 1/2011, care prevede în Articolul 120:

Calificările dobândite de absolvenţii programelor de studii din învăţământul superior sunt atestate prin diplome, prin certificate şi prin alte acte de studii eliberate numai de către instituţiile de învăţământ superior acreditate și care potrivit articolului 174 stipulează: În învăţământul superior din domeniul sănătate nu se pot transforma în credite echivalate şi transfera studiile obţinute în învăţământul postliceal.

În contextul dat, considerăm eficient ca toate organizațiile care vor să demareze inițiative de rezolvare a problemei, să le adreseze către Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, nu către Ministerul Sănătății, așa cum s-a făcut până în acest moment, acest organism fiind direct responsabil de formarea asistenților medicali.

Astfel, una din soluțiile pe care le vedem posibile este acreditarea de către ARACIS a unui program de scurtă durată  în sistemul de educație superioară, la care să aibă acces numai absolvenți ai școlilor postliceale, program în urma căruia asistentele medicale să devină absolvente de studii superioare. Ținem să menționăm, totuși, că universitățile care vor decide să deruleze un astfel de program, nu vor putea accepta sub umbrela programului decât un număr restrâns de participanți, întrucât trebuie să respecte standardele de calitate impuse (proporționalitatea directă între cadre didactice și studenți, existența unei baze materiale suficiente, etc.).

Mai mult, considerăm că propunerea desființării școlilor postliceale de profil este o soluție extremă și poate fi văzută ca având caracter discriminatoriu și limitativ, încălcând o serie de principii care stau la baza legii învățământului, printre care principiul asigurării egalității de șanse și principiul incluziunii sociale.

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este o organizație profesională și de reglementare cu rol de a elabora norme și reguli de practicare a profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, astfel încât profesioniștii să asigure pacienților servicii de calitate, în condiții de siguranță și securitate. Așadar, subliniem că, indiferent de maniera în care se va soluționa aceasta speță, atenția organizației noastre se va îndrepta în mod constant spre calitatea procesului de educație și formare al asistenților medicali, care va determina calitatea serviciilor oferite pacienților.

În final, OAMGMAMR atrage atenția tuturor organizațiilor care reprezintă interesele  cadrelor medicale asupra responsabilității pe care o avem în interpretarea actelor normative și modalitatea sinceră și dezinteresată în care transmitem mesajele către grupurile noastre țintă.

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

Președinte

Mircea Timofte

 

Recunoașterea calificărilor

RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmește şi eliberarează documentele (certificate etc) necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

 Începând cu data de 04.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoașterii în scop profesional a titlurilor româneşti amintite, însoţite de documentele corespunzătoare, se depun la filiala judeţeană/ a Municipiului Bucureşti a OAMGMAMR, la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a cărui rază teritorială domiciliază.

Documentele de recunoaștere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR Național, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanți de la filiala județeană a OAMGMAMR la care aceștia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.

În vederea informării persoanelor interesate, pe site-urile filialelor județene ale OAMGMAMR vor fi publicate periodic, listele cu numele solicitanților pentru care au fost întocmite documentele respective, în vederea eliberării.

Documentele necesare 

1.Cerere tip

2.Adeverinta angajator

3.Acte necesare-Asistent generalist-pt care se SE CERE experiență profesională

4. Acte necesare-Asistent generalist-pt care Nu se cere experiență profesională

5.Acete necesare-Moașa- pt care NU se cere experiență profesională

6.Acte necesare-Asistent O.G.-pt care SE CERE experiență profesională

Recunoașterea calificărilor

Important ! În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care doresc să exercite profesia într-un Stat Membru UE

ANUNŢ

În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care doresc să exercite profesia într-un Stat Membru UE

În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 25 noiembrie 2015  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt preluate  de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

În acest sens:

până la data de 15.12.2015 inclusiv cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în celelalte state membre UE se depun  la direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;

-în perioada 16-31.12.2015 se sistează depunerea solicitărilor din motive organizatorice;

-începând cu data de 4.01.2016 cererile se vor depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială acesta domiciliază pentru solicitanţii asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali care nu au dobândit autorizarea în profesie.

RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR

Important! În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care doresc să exercite profesia într-un Stat Membru UE

 

În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 25 noiembrie 2015  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt preluate  de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

În acest sens:

-începând cu data de 4.01.2016 cererile se vor depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială acesta domiciliază pentru solicitanţii asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali care nu au dobândit autorizarea în profesie.

Documente necesare:

1. Cerere tip –Cerere-tip

2.Adeverinta angajator-Model-adeverinta-angajator

3.Titlul de Asistent generalist cu experiență profesională- Titluri-de-calificare-de-Asistent-Medical-Generalist-pentru-care-SE-CERE-experienta-profesionala

4.Titlul de Asistent generalist fără experiență profesională-Titluri-de-calificare-de-Asistent-Medical-Generalist-pentru-care-NU-se-cere-experienta-profesionala

5.Titlul de Moasă – Titlul-de-calificare-Moasa-pentru-care-NU-se-cere-experienta-profesionala

6.Titlul de Asistent O.G cu experiență profesională-Titlul-de-calificare-de-Asistent-medical-de-Obstetrica-Ginecologie-OG-pentru-care-SE-CERE-experienta-profesionala

7.Alte titluri de calificare de Asistenti medicali-Alte-titluri-de-calificare-de-asistent-medical

Ord 942 din 2017-Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

ORDIN nr. 942 din 21 august 2017 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a  programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 691 din 25 august 2017 

Data intrării în vigoare: 

25 August 2017

Istoric consolidări

Văzând Referatul de aprobare al Centrului de resurse umane în sănătate publică nr. FB 8.199 din 21.08.2017,
având în vedere prevederile art. 40 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprobă Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor şi competenţelor pentru asistenţii medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3
(1) Specializările obţinute anterior intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, programele de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aflate în curs de derulare, se finalizează în condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 4
Centrul de resurse umane în sănătate publică, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii,
Florian-Dorel Bodog
Bucureşti, 21 august 2017.
Nr. 942.

  ANEXĂ  

NORMĂ din 21 august 2017 de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 691 din 25 august 2017 

Data intrării în vigoare: 

25 August 2017
Forma consolidată valabilă la data de 

25 August 2017

──────────
Aprobată prin Ordinul nr. 942 din 21 august 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 25 august 2017
──────────

CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Programele de specializare pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali se organizează de către Ministerul Sănătăţii, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB), în unităţi sanitare din centrele universitare, şi au ca scop, după caz, reconversia profesională sau dezvoltarea unor abilităţi profesionale.
(2) Programele de specializare sunt creditate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), potrivit legii.
ART. 2
(1) Programele de specializare prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme, sunt programe de reconversie profesională, respectiv de dobândire a unei noi calificări de asistent medical. La aceste programe au acces numai asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie cu studii postliceale.
(2) Asistenţii medicali generalişti cu studii universitare pot urma programe de dobândire a unor noi competenţe profesionale în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Programele de specializare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme sunt programe de dezvoltare a abilităţilor profesionale însuşite în cadrul formării de bază, după caz, de asistent medical generalist, de moaşă şi, respectiv, de asistent medical. Aceste programe sunt complementare specialităţii de bază.
ART. 3
(1) Programele de specializare în vederea reconversiei profesionale se atestă prin certificat de absolvire, întocmit conform prevederilor anexei nr. 3 la prezentele norme. Acesta este titlu de calificare care certifică o formare de asistent medical de nivel educaţional postliceal, conform prevederilor anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Programele de specializare în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale se atestă prin certificat de absolvire, întocmit conform prevederilor anexei nr. 4 la prezentele norme.
(3) Certificatele prevăzute la alin. (1) şi (2) se eliberează de către Ministerul Sănătăţii, prin SNSPMPDSB, absolvenţilor programelor prevăzute la art. 2, care au promovat examenul de specializare.
ART. 4
Titularii certificatului prevăzut la art. 3 alin. (1) dobândesc drept de liberă practică de asistent medical în specializarea obţinută prin programul de reconversie profesională efectuat, pot fi încadraţi în baza certificatului menţionat pe posturi specifice specializării respective şi pot susţine examenul de grad principal în această specializare, în condiţiile legii.
ART. 5
(1) Titularii certificatului prevăzut la art. 3 alin. (2) dobândesc dreptul de liberă practică în specialitatea de bază, cu precizarea domeniului aferent programului de specializare absolvit, pot fi încadraţi în structurile specifice domeniului aferent programului de specializare atestat şi susţin examenul de grad principal în specialitatea de bază, în condiţiile legii.
(2) Angajatorii pot impune prin publicaţia de concurs condiţia de deţinere a certificatului de absolvire prevăzut la art. 3 alin. (2) pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical generalist din structurile specifice domeniului aferent programului de specializare atestat.
CAP. II
Organizarea şi desfăşurarea programelor de specializare
ART. 6
(1) Programele de specializare în vederea reconversiei profesionale au ca scop dobândirea de noi titluri oficiale de calificare în domeniile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.
(2) La programele de specializare în vederea reconversiei profesionale pot participa asistenţi medicali generalişti şi asistenţi medicali de pediatrie cu pregătire universitară sau postliceală.
(3) Programele de specializare în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale au ca scop dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice impuse de schimbarea condiţiilor de muncă (un nou loc de muncă, un nou tip de activitate, un nou aparat de explorare etc.), pentru creşterea performanţelor profesionale individuale şi satisfacerea la un nivel superior a cerinţelor beneficiarilor prin acordarea unor servicii medicale de calitate în concordanţă cu specificul locului în care îşi desfăşoară activitatea.
(4) La programele de specializare în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pot participa asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali cu pregătire universitară sau postliceală.
ART. 7
(1) Programul de specializare se organizează şi se desfăşoară, pentru specializările prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentele norme, în baza curriculumului de pregătire şi a planului de învăţământ, unitare la nivel naţional.
(2) Fiecare program de specializare are un responsabil naţional propus de OAMGMAMR şi aprobat de Centrul de resurse umane în sănătate publică din Ministerul Sănătăţii.
(3) Responsabilul naţional pentru fiecare program de specializare este cadru didactic universitar cu pregătire de specialitate şi experienţă în domeniul respectiv.
ART. 8
(1) Curriculumul de pregătire se elaborează de responsabilul naţional în colaborare cu SNSPMPDSB, conform anexei nr. 5 la prezentele norme, se avizează de OAMGMAMR şi se aprobă cu cel puţin 60 de zile înainte de începerea programului de către ministrul sănătăţii, la propunerea Centrului de resurse umane în sănătate publică (CRUSP).
(2) Planul de învăţământ al programului de specializare este parte integrantă din curriculumul de specializare şi se întocmeşte de responsabilul naţional în colaborare cu SNSPMPDSB.
(3) Pentru fiecare program de specializare şi centru de pregătire, responsabilul naţional nominalizează un responsabil local din rândul cadrelor didactice universitare sau al medicilor specialişti, cu pregătire de specialitate şi experienţă în domeniul respectiv.
(4) Responsabilul local de program transmite responsabilului naţional lista persoanelor propuse pentru activitate didactică în vederea înscrierii acestora în curriculumul de pregătire, precum şi numele secretarului de curs.
(5) Aprobarea Ministerului Sănătăţii pentru fiecare program de specializare prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezentele norme rămâne în vigoare pentru toate seriile de pregătire până la o nouă propunere de modificare înaintată de SNSPMPDSB la solicitarea responsabilului naţional de program.
(6) Orice modificare a prevederilor curriculumului de pregătire sau a planului de învăţământ înaintată de SNSPMPDSB la propunerea responsabilului naţional se avizează de OAMGMAMR şi se aprobă de către ministrul sănătăţii, la propunerea Centrului de resurse umane în sănătate publică (CRUSP).
ART. 9
În baza curriculumurilor de pregătire aprobate, SNSPMPDSB anunţă la începutul fiecărui an universitar calendarul de organizare a programelor de specializare, pe serii de pregătire şi pe centre, inclusiv pe site-ul propriu şi pe site-ul OAMGMAMR.
ART. 10
(1) La programele de specializare pot participa asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, care au specialităţile de bază prevăzute în anexa nr. 1 şi 2 la prezentele norme.
(2) La programele de specializare pentru reconversie profesională participă asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie încadraţi pe posturi în specialităţile respective.
(3) Solicitarea către SNSPMPDSB pentru a participa la un program de specializare este făcută de către unităţi sanitare publice sau private şi autorităţi locale, pentru persoanele nominalizate de acestea, anual, până la începutul lunii septembrie.
(4) Dosarul de înscriere cuprinde:
a) solicitarea unităţii angajatoare;
b) diploma de studii – în copie;
c) certificat de membru OAMGMAMR/aviz anual de liberă practică – în copie;
d) C.I. – în copie;
e) dovada achitării taxei de participare la program (integral sau parţial).
(5) Participarea la programele de specializare a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali încadraţi cu contract individual de muncă se face în conformitate cu prevederile art. 192-200 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţi medicali nu pot participa concomitent la două programe de specializare.
ART. 11
În baza solicitărilor de înscriere primite pentru fiecare program de specializare, SNSPMPDSB stabileşte împreună cu responsabilul naţional:
a) numărul grupelor de pregătire şi al centrelor de pregătire aferente acestora;
b) componenţa nominală a fiecărei grupe de pregătire;
c) perioada de pregătire pentru fiecare grupă şi centrul de pregătire;
d) lista cu personalul selectat din curriculumul de pregătire pentru activitatea didactică şi de secretariat pentru fiecare centru de pregătire în parte, întocmită la propunerea responsabilului local;
e) numărul orelor de activitate didactică (teoretică şi practică) atribuit fiecărui lector şi secretariatului conform planului de învăţământ din cadrul curriculumului de pregătire;
f) lista materialelor necesare desfăşurării programului de specializare pentru fiecare serie de pregătire;
g) locaţiile unde se desfăşoară activităţile didactice şi de secretariat pentru fiecare grupă de pregătire.
ART. 12
Detaliile privind organizarea programului, repartiţia pe grupe şi centre de pregătire vor fi publicate cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii programului pe site-ul SNSPMPDSB (www.snspms.ro), comunicate responsabililor locali şi secretariatelor în vederea anunţării participanţilor înscrişi la program.
ART. 13
(1) Organizarea şi desfăşurarea unui program de specializare se realizează în baza unor contracte de colaborare încheiate de SNSPMPDSB cu responsabilul naţional de program şi cu responsabilii locali din centrele de pregătire.
(2) Persoanele care desfăşoară activitate didactică încheie cu SNSPMPDSB contracte de antrepriză.
(3) La propunerea responsabilului naţional, directorul general al SNSPMPDSB aprobă desfăşurarea pregătirii şi în alte instituţii, cabinete medicale sau laboratoare acreditate, care asigură desfăşurarea procesului de învăţământ la standardele de performanţă prevăzute în curriculumul de pregătire.
(4) La propunerea responsabilului naţional şi a responsabililor locali, SNSPMPDS încheie un protocol de colaborare cu toate instituţiile unde se desfăşoară pregătirea teoretică şi/sau practică a programelor de specializare şi asigură necesarul de materiale consumabile corespunzătoare pregătirii, fără plata chiriei pentru spaţiile sau dotările puse la dispoziţie.
ART. 14
(1) În cadrul programelor de specializare, participanţii sunt organizaţi în grupe de pregătire, numărul minim şi maxim de cursanţi/grupă fiind prevăzut în curriculumul de pregătire.
(2) La solicitarea responsabilului naţional se pot organiza, pentru anumite specializări, grupe cu un număr mai mic sau mai mare de cursanţi, cu aprobarea directorului general al SNSPMPDSB.
ART. 15
(1) Pentru participarea la programul de specializare se percepe o taxă de instruire, stabilită conform prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentelor norme.
(2) Taxa de instruire pentru participanţi se stabileşte în concordanţă cu bugetele aferente programelor de specializare, iar plata acesteia se face în contul SNSPMPDSB.
(3) Taxa de instruire se suportă de angajator, conform prevederilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau finanţarea poate proveni din alte surse.
(4) Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea programului şi în procent de 75% dacă cursantul se retrage după începerea cursului.
(5) Salariaţilor care beneficiază de cursul de specializare le sunt aplicabile prevederile art. 198 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Prin actul adiţional la contractul de muncă se vor stabili şi obligaţiile cursanţilor care se retrag după începerea cursului, din motive imputabile acestora.
ART. 16
(1) Bugetele aferente programelor de specializare se întocmesc de SNSPMPDSB, pe baza propunerilor responsabilului naţional de program, în funcţie de numărul de participanţi, numărul grupelor de pregătire, al centrelor de pregătire şi de cheltuielile materiale şi de personal corespunzătoare programului.
(2) Din totalul sumelor încasate SNSPMPDSB îi revine o cotă de 20% pentru managementul programului de specializare, iar din diferenţa de 80% se acoperă cheltuielile privind prestaţia didactică, precum şi cheltuielile materiale (consumabile, suport de curs, taxa de creditare etc.).
ART. 17
(1) Absolvenţilor programului de specializare li se eliberează o adeverinţă necesară înscrierii la examenul de specializare organizat de Ministerul Sănătăţii.
(2) Adeverinţele sunt întocmite de SNSPMPDSB, conform anexelor nr. 6 şi 7 la prezentele norme.
(3) Absolvenţii programului de specializare se pot prezenta la examenul de specializare în maximum 2 ani de la finalizarea pregătirii.
CAP. III
Organizarea şi desfăşurarea examenului de specializare
ART. 18
(1) Examenul de specializare se organizează şi se desfăşoară, în sesiuni anuale, la finalizarea programului, stabilite de Ministerul Sănătăţii la solicitarea SNSPMPDSB, cu cel puţin 60 de zile înainte, pentru fiecare specializare în parte.
(2) În solicitarea SNSPMPDSB adresată Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea organizării examenului de specializare se propun componenţa nominală a comisiei centrale şi a comisiilor locale de examen pentru fiecare specializare în parte, locaţiile de desfăşurare a examenului şi cuantumul taxei de participare la examen.
ART. 19
(1) Pentru organizarea examenului de specializare, în baza propunerii SNSPMPDSB, Ministerul Sănătăţii desemnează o comisie centrală şi comisii locale de examen, la nivelul centrelor de pregătire în care se desfăşoară examenul de specializare.
(2) Comisia centrală de examen are următoarea componenţă:
a) preşedinte: directorul general sau directorul general adjunct al SNSPMPDSB;
b) membri:
– un responsabil naţional al programului de specializare;
– un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;
– un reprezentant al OAMGMAMR;
c) secretar: un reprezentant al SNSPMPDSB.
(3) Componenţa nominală a comisiilor locale se stabileşte de SNSPMPDSB împreună cu responsabilul naţional de program.
(4) Comisia locală de examen are următoarea componenţă:
a) preşedinte: responsabilul local al programului;
b) membri:
– 2 cadre didactice universitare sau/şi medici specialişti/ asistenţi medicali principali în specializarea de examen;
– un reprezentant al filialei judeţene a OAMGMAMR;
c) secretar: un membru al comisiei, numit de preşedinte, îndeplineşte şi atribuţiile de secretar.
ART. 20
Nu pot face parte din comisia centrală de examen şi din comisia locală cei care declară ori despre care există informaţii publice certe că sunt soţ/soţie sau au rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor.
ART. 21
Preşedintele comisiei centrale de examen şi preşedinţii comisiilor locale poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de specializare.
ART. 22
Atribuţiile comisiei centrale de examen sunt:
a) elaborarea testului-grilă de verificare a cunoştinţelor şi a grilei de corectură pentru proba scrisă, precum şi transmiterea acestora preşedinţilor comisiilor locale de examen;
b) rezolvarea contestaţiilor primite de la comisia locală de examen, referitoare la corectitudinea întrebărilor din cadrul testului-grilă;
c) validarea rezultatelor obţinute la examenul de specializare, în baza procesului-verbal înaintat de comisia locală de examen.
ART. 23
Atribuţiile comisiei locale de examen sunt:
a) preluarea, studierea şi validarea dosarelor de înscriere ale candidaţilor;
b) transmiterea către comisia centrală de examen a listelor candidaţilor înscrişi şi validaţi, conform modelului primit de la comisia centrală;
c) multiplicarea, pentru fiecare candidat, a testului-grilă şi a grilei de răspuns primite de la comisia centrală;
d) organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare şi notarea testului-grilă, conform grilei de corectură primite de la comisia centrală de examen;
e) instruirea candidaţilor înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării examenului;
f) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a probelor de evaluare şi pentru finalizarea examenului;
g) soluţionarea contestaţiilor referitoare la notarea testelor-grilă;
h) înaintarea la comisia centrală de examen a procesului-verbal cu rezultatele finale ale examenului de specializare.
ART. 24
(1) Examenul de specializare cuprinde:
a) probă practică;
b) probă scrisă.
(2) Pentru a fi declaraţi „Promovat” candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă de evaluare minimum nota 6,00.
(3) Proba scrisă se susţine numai de candidaţii care au promovat proba practică.
(4) Candidaţii nepromovaţi au dreptul să se prezinte la un nou examen în sesiunile organizate în termen de 2 ani de la finalizarea programului de specializare.
ART. 25
(1) În vederea organizării şi desfăşurării examenului de specializare, SNSPMPDSB publică pe site-ul propriu (www.snspms.ro) anunţul de examen, cu cel puţin 45 de zile înainte de începerea acestuia.
(2) Anunţul de examen cuprinde:
a) locul şi perioada de înscriere;
b) conţinutul dosarului de înscriere;
c) locul şi perioada de desfăşurare a examenului;
d) cuantumul taxei de participare la examen.
(3) Înscrierea participanţilor pentru examen se realizează în centrele în care s-a făcut pregătirea şi este coordonată de către preşedinţii comisiilor locale.
(4) SNSPMPDSB comunică preşedinţilor comisiilor locale perioada de înscriere la examen, condiţiile de înscriere şi modelul de raportare a listelor candidaţilor validaţi.
ART. 26
La examenul de specializare se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:
a) sunt absolvenţi ai programului de specializare organizat de Ministerul Sănătăţii;
b) au achitat taxa de participare la examen.
ART. 27
Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) certificatul de absolvire a programului de specializare, conform anexei nr. 3 la norme;
d) copia chitanţei de plată a taxei de participare la examen.
ART. 28
(1) Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei locale de examen, prin poştă, curier, e-mail sau personal, până la termenul stabilit pentru finalizarea înscrierilor.
(2) Comisia locală de examen, în termen de 24 de ore de la finalizarea înscrierilor, studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare rezultatul prin înscrierea menţiunii „Admis” sau „Respins”.
(3) Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afişează la sediile comisiilor locale de examen, la sediul comisiei centrale de examen şi pe site-ul SNSPMPDSB.
(4) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se rezolvă de comisia locală de examen în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.
(5) Candidaţilor al căror dosar a fost declarat „Respins” li se returnează, la cerere, 75% din taxa de participare la examen, în termenul prevăzut de lege.
ART. 29
(1) Proba practică se desfăşoară în centrul local de pregătire potrivit prevederilor curriculumului de pregătire şi criteriilor stabilite de comisia locală de examen în funcţie de specializare (număr de subiecte, timp de executare, expunere, evaluare etc.).
(2) Rezultatele obţinute se afişează la sediul comisiei locale de examen.
(3) Proba practică nu se contestă.
(4) Secretarul comisiei locale de examen întocmeşte catalogul probei practice. Nota finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.
ART. 30
(1) Proba scrisă se desfăşoară sub forma unui test-grilă de verificare a cunoştinţelor elaborat de comisia centrală de examen.
(2) Testul-grilă conţine 100 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a două ore.
(3) Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns (a, b, c), dintre care un singur răspuns este corect.
ART. 31
(1) Comisia centrală de examen se întruneşte pentru elaborarea testului-grilă şi a grilei de corectură cu două zile înainte de susţinerea probei, într-o locaţie stabilită de preşedintele comisiei centrale de examen.
(2) Responsabilul naţional al programului de specializare propune întrebările pentru testul-grilă şi stabileşte grila de corectură.
(3) Testul-grilă elaborat se păstrează în condiţii de securitate în locaţia comisiei centrale de examen şi se transmite, din aceeaşi locaţie, de către responsabilul naţional al programului, preşedinţiilor comisiilor locale de examen în ziua desfăşurării examenului, pe adresa de e-mail indicată de aceştia, la ora 8,00.
(4) Grila de corectură se va păstra şi transmite, în condiţiile alin. (3), cu o oră înainte de finalizarea examenului.
(5) Testul-grilă se multiplică de către persoanele nominalizate de preşedintele comisiei locale, în condiţii de securitate, în spaţii stabilite de preşedintele comisiei locale de examen, într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor înscrişi, la care se asigură şi o rezervă de 10%.
(6) Grila de corectură se listează pe folie transparentă într-un număr de exemplare care să asigure o grilă de corectură la cel mult 10 candidaţi. Folia este asigurată de SNSPMPDSB.
ART. 32
Grilele de răspuns sunt trimise comisiei locale de examen de către secretarul comisiei centrale de examen cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de susţinerea testului-grilă, asigurându-se pentru fiecare candidat câte două exemplare.
ART. 33
(1) Sala de examen în care se desfăşoară testul-grilă este stabilită de preşedintele comisiei locale de examen, în funcţie de numărul de candidaţi.
(2) Pentru fiecare sală de examen în care se desfăşoară testul-grilă, preşedintele comisiei locale de examen stabileşte responsabilul de sală din rândul membrilor comisiei şi supraveghetorii, asigurându-se un supraveghetor la 20 de candidaţi, dar nu mai puţin de 2 pentru o sală. Supravegherea candidaţilor poate fi asigurată şi de către membrii comisiei locale de examen, după caz.
(3) Responsabilul de sală are următoarele atribuţii:
a) afişează la intrarea în sala de examen, în preziua examenului până la ora 12,00, tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi să susţină testul-grilă, în ordine alfabetică;
b) verifică sala de examen, îndepărtând toate materialele care îi pot influenţa pe candidaţi în rezolvarea testului-grilă;
c) stabileşte locul fiecărui candidat, în funcţie de numărul curent din tabelul nominal;
d) verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor şi o consemnează în documentele de evidenţă;
e) distribuie candidaţilor, la ora stabilită pentru începerea probei, câte un test-grilă şi o grilă de răspuns;
f) precizează modul de completare de către candidaţi, în spaţiul special destinat pe grila de răspuns, a datelor de identificare ale acestora, până la începerea probei;
g) verifică existenţa unor semne distinctive pe testele-grilă şi pe grilele de răspuns, luând măsuri de anulare a celor descoperite cu asemenea semne prin înscrierea pe lucrare „Anulat”, cu semnătura proprie, şi asigură un nou test-grilă sau grilă de răspuns candidatului în cauză, cu respectarea transparenţei acestei activităţi şi a prevederilor lit. f); la fel se procedează şi în cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie grila de răspuns, fără să depăşească timpul afectat probei;
h) înscrie pe grila de răspuns a candidaţilor care se retrag din examen „Retras”; cei care, din orice motiv, părăsesc sala în primele 30 de minute de la începerea probei predau şi testul-grilă;
i) întocmeşte proces-verbal în cazul în care au loc evenimente deosebite, document semnat şi de supraveghetori, şi de 2 candidaţi din sala respectivă;
j) preia de la candidaţi, pe bază de semnătură, grilele de răspuns completate;
k) verifică răspunsurile din grilă şi notează pe acestea punctajul obţinut;
l) după terminarea probei şi evaluarea grilelor de răspuns, ambalează în plicuri separate grilele de răspuns corectate, grilele cu menţiunea „Retras” şi, împreună, grilele nefolosite şi cele cu menţiunea „Anulat”; pe fiecare plic se menţionează sala, numărul de candidaţi şi numărul de grile;
m) predă secretarului comisiei locale de examen sau preşedintelui, după caz, pe bază de semnătură, în prezenţa a cel puţin unui supraveghetor şi a 2 candidaţi, plicurile prevăzute la lit. l), documentele de examen completate şi semnate de cei nominalizaţi în formulare, catalogul cu rezultatele obţinute la testul-grilă şi, unde este cazul, procesul-verbal prevăzut la lit. i).
ART. 34
În timpul desfăşurării testului-grilă, responsabilul de sală şi supraveghetorii nu rezolvă întrebări, nu dau indicaţii privind rezolvarea întrebărilor, nu permit intrarea în sală a altor persoane, în afara membrilor comisiei locale de examen.
ART. 35
(1) În ziua examenului, responsabilul de sală şi supraveghetorii sunt prezenţi în sălile de examen, la ora stabilită prin publicaţia de examen, având asupra lor un duplicat al tabelelor afişate pe uşă şi catalogul candidaţilor din sala respectivă.
(2) Candidaţii au acces în sala de examen cu o oră înainte de începerea examenului, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli şi afişate la intrare şi a actului de identitate (C.I. sau paşaport).
(3) Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform tabelului, astfel încât între doi candidaţi să rămână cel puţin un loc liber. Excepţie fac perechile soţ-soţie, frate-soră, care au obligaţia, sub sancţiunea eliminării din examen, să semnaleze aceasta responsabilului de sală, pentru a fi aşezaţi separat unul de celălalt.
(4) Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor-grilă şi a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.
(5) În sala de examen sunt interzise discuţiile dintre candidaţi, consultarea oricărui fel de material, copierea şi utilizarea telefoanelor mobile. Candidaţii care încalcă aceste reguli sunt eliminaţi din examen, fapt ce se consemnează în procesul-verbal, şi se informează operativ preşedintele comisiei locale de examen.
ART. 36
(1) În ziua de examen, la ora stabilită de preşedintele comisiei locale de examen, în funcţie de timpul necesar multiplicării testelor-grilă, se distribuie fiecărui candidat un test-grilă şi o grilă de răspuns. Un candidat poate schimba o singură dată grila de răspuns.
(2) După confruntarea datelor de identificare înscrise de candidaţi pe grila de răspuns (numele şi prenumele cu iniţiala tatălui, specializarea, seria şi numărul actului de identitate) cu cele din actele de identitate, responsabilul de sală stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei, care se notează pe tablă sau pe o coală de hârtie afişată la loc vizibil.
(3) Din momentul primirii testelor-grilă şi a grilelor de răspuns, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea grilei de răspuns. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi.
(4) Pentru completarea datelor de identitate şi a grilelor de răspuns candidaţii folosesc numai cerneală sau pix de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.
ART. 37
După expirarea timpului, candidaţii predau responsabilului de sală, pe bază de semnătură, grilele de răspuns şi aşteaptă în sală corectarea grilei. Testul-grilă rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din orice motiv, părăsesc sala de examen în primele 30 de minute de examen.
ART. 38
(1) În ziua de examen, după o oră de la începerea probei, secretarul comisiei locale de examen sau persoana desemnată de preşedintele comisiei, după caz, transmite în sala de examen plicul sigilat care conţine grila de corectură.
(2) Plicul cu grila de corectură se desigilează după expirarea timpului stabilit pentru susţinerea testului-grilă şi numai după ce toţi candidaţii au predat grilele de răspuns.
ART. 39
(1) Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală, cu ajutorul grilei de corectură, în prezenţa candidatului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă.
(2) Prin răspuns „corect” se înţelege completarea grilei de răspuns, prin umplerea cercului corespunzător literei cu răspunsul corect. La umplerea a două sau 3 cercuri şi/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.
(3) Se suprapune grila de corectură cu grila de răspuns şi se numără întrebările care au răspunsuri corecte. Fiecare întrebare cu răspuns corect se notează cu un punct.
(4) Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns corect. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10.
(5) Pe fiecare grilă de răspuns se trece punctajul final obţinut şi se semnează de candidat şi de cei 2 candidaţi care au asistat la corectare.
ART. 40
(1) Candidaţii pot să conteste rezultatul testului-grilă în termen de două ore de la data comunicării punctajului obţinut. Contestaţia se soluţionează de comisia locală de examen în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. Contestaţiile cu privire la corectitudinea întrebărilor se transmit comisiei centrale şi se soluţionează în termen de 48 de ore.
(2) După soluţionarea eventualelor contestaţii, secretarul comisiei locale de examen întocmeşte catalogul probei scrise.
ART. 41
(1) Media finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la proba practică şi proba scrisă.
(2) Secretarul comisiei locale de examen, în baza mediilor finale şi a cataloagelor pentru fiecare probă, întocmeşte catalogul examenului de specializare.
ART. 42
(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea examenului de specializare, preşedintele comisiei locale de examen înaintează comisiei centrale de examen, pentru validare, procesul-verbal cu rezultatele obţinute de candidaţi.
(2) Cataloagele cu note, grilele de răspuns ale candidaţilor şi documentele pentru plata membrilor comisiei locale de examen se înaintează SNSPMPDSB, în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea examenului.
(3) Dosarele de înscriere ale candidaţilor şi toate documentele întocmite pentru organizarea examenului de specializare, atât la nivel local, cât şi central, se păstrează în arhiva SNSPMPDSB şi au regimul documentelor de personal şi învăţământ.
CAP. IV
Dispoziţii finale
ART. 43
(1) Formularele certificatelor de absolvire sunt procurate de SNSPMPDSB.
(2) Întocmirea, eliberarea, evidenţa şi gestiunea certificatelor de absolvire se fac în conformitate cu prevederile metodologiei SNSPMPDSB.
ART. 44
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.
ANEXA NR. 1

                                LISTA SPECIALIZĂRILOR
             pentru care se organizează programe de pregătire în vederea
                              reconversiei profesionale
    │            Specialitatea            │          Specializări                  │
     ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
     │Asistent medical generalist          │Radiologie, imagistică medicală         │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Laborator                               │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Nutriţie şi dietetică                   │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Balneofizioterapie                      │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Igienă şi sănătate publică              │
     ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
     │Asistent medical de pediatrie        │Radiologie, imagistică medicală         │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Laborator                               │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Nutriţie şi dietetică                   │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Balneofizioterapie                      │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Igienă şi sănătate publică              │
     └─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

ANEXA NR. 2

                            LISTA SPECIALIZĂRILOR
           pentru care se organizează programe de pregătire în vederea
                       dezvoltării abilităţilor profesionale
 ┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
     │            Specialitatea            │          Specializări                  │
     ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
     │Asistent medical generalist          │Pediatrie                               │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Îngrijiri paliative                     │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Psihiatrie                              │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Medicină dentară                        │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Asistenţă medicală comunitară           │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Neonatologie                            │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Anestezie şi terapie intensivă          │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Pneumoftiziologie                       │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Anatomie patologică                     │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Bloc operator                           │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Geriatrie şi gerontologie               │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Diabet                                  │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Oncologie                               │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Nefrologie/Hemodializă şi dializă       │
     │                                     │peritoneală                             │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Cardiologie                             │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Gastroenterologie                       │
     ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
     │Moaşă                                │Neonatologie                            │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Pediatrie                               │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Bloc operator                           │
     │                                     ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Asistenţă comunitară                    │
     ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
     │Asistent medical de radiologie-      │Radioterapie                            │
     │imagistică medicală                  ├────────────────────────────────────────┤
     │                                     │Operator CT/Operator RM                 │
     ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
     │Asistent medical de laborator        │Anatomie patologică                     │
     ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
     │Asistent medical de farmacie         │Laborator farmaceutic                   │
     ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
     │Asistent medical de nutriţie şi      │                                        │
     │dietetică                            │Diabet                                  │
     └─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

 

………………………………………