Informatii utile

                     

                           IMPORTANT!

IN VEDEREA LIMITĂRII RĂSPÂNDIRII INFECȚIEI PROVOCATE DE COVID19

NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ 

PENTRU URGENȚE CONTACTAȚI-NE LA TELEFON 

0730072687 ÎNTRE ORELE 09-13

 

PENTRU TOTI ASISTENTII MEDICALI

Recomandările la nivel național pentru limitarea răspândirii infecției provocate de COVID 19, cât și obligația profesională și morală de a preveni infectarea persoanelor cu care intrăm în contact, impun măsuri de precauție atât pentru membrii organizației cât și pentru personalul angajat la sediul filialei OAMGMAMR.

Prin urmare, vă aducem la cunoștință următoarele:

1.Eliberarea avizului anual de liberă practică se va desfășura exclusiv online până la data de 31 martie, cu posibilitate de prelungire. Documentele necesare eliberării avizului anual de liberă practică, respectiv dovada achitării cotizației (dacă este cazul) și asigurarea de malpraxis, vor fi transmise online la adresa  norica.visan@yahoo.com.

Documentul eliberat va fi transmis online solicitantului iar exemplarul original va putea fi ridicat de la sediul filialei ulterior datei de 31 martie.

2.Cotizația se va achita doar prin transfer bancar în contul Filialei OAMGMAMR MEHADINTI:RO63BTRL 0260 1205 E325 96XX/destinatar Filiala OAMGMAMR MEHEDINTI. Informații și detalii privind cotizațiase pot solicita la numărul de telefon 0252316690 sau la adresa de email: norica.visan@yahoo.com.

  1. Pentru a reduce cât mai mult riscul răspândirii virusului, vă rugăm să ne adresați toate întrebările prin telefon și e-mail.

  2. Se suspendă cursurile desfășurate în sală, precum și stagiile de practică în vederea reatestării profesionale, doar platforma de cursuri online https://emc.oamr.ro poate fi utilizatăîn continuare.

  3. Vă încurajăm să folosiți informații din surse sigure, actualizate,și să respectați măsurile impuse de Ministerul Sănătății și ale Comitetul National pentru Situații Speciale de Urgență.

Presedinte :Grigorescu Virgil

http://www.oammr-mh.ro/wp-content/uploads/2020/03/OAMG-CNAS.-Acceptarea-Avizului-de-LP-cu-intarziere.pdf

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU

1. Copie diplomă de bacalaureat
2. Copie legalizată Certificat de absolvire a unei școli de specialitate(post liceală, facultate, etc)
3. Copie simpla Certificat de căsătorie(dacă e cazul)
4. Copie simpla B.I./C.I.
5. Asigurare de mal praxis
6. Certificat Cazier judiciar
7. Certificat de sănătate fizică și psihică
8. Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru exercitarea profesiei
9. Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi 15 din OUG.144/2008
 

ATENŢIONARE PRIVIND SUSPENDAREA DE DREPT A CONTRACTULUI DE MUNCĂ

Având în vedere prevederile Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată/ Codul muncii, emisă de Parlamentul României, publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011
Contractul individual de muncă se suspendă de drept de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept.

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

 ____________________________________

EXERCITAREA FĂRĂ DREPT A UNEI PROFESII

De asemenea, potrivit art. 281 din Codul penal al României, exercitarea fără drept a unei profesii sau a oricărei alte activităţi pentru care legea cere autorizaţie, ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă.

Autorizarea exercitării profesiei

Pentru a putea exercita profesia de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical, deţinătorii  diplomelor cu acest titlu trebuie, conform OUG 144/2008, să deţină Certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.  Certificatul de membru este eliberat de Filialele Ordinului o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în Ordin şi se avizează apoi anual, în condiţiile prevăzute mai jos şi pe baza dovezilor privind acumularea numărului de 30 de credite de educaţie medicală continuă stabilit de Consiliul Naţional.
SECŢIUNEA a 3-a din OUG 144/2008
Art.16:
(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 1 exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, avizat anual. Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv. Certificatul de membru este însoţit de fişa de evidenţă elaborată de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(2) Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:
a) copia legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie;
b) declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi 15;
c) certificatul de cazier judiciar;
d) certificatul de sănătate fizică şi psihică.
(3) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Cursuri EMC obligatorii
Din cele 30 de credite obligatorii, membrii Ordinului trebuie să obţină minim 15 credite pe an prin  participare la cursuri.
De asemenea, fiecare asistent medical generalist/moaşă/asistent medical trebuie să urmeze obligatoriu următoarele cursuri:
Resuscitare cardio- respiratorie (un curs la 5 ani)
Curs de specialitate în domeniul în care lucrează (cel puţin un curs/an)

Excepţii de la EMC

Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii Ordinului care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători.

Reatestarea profesională

ART. 18 din OUG 144/2008 prevede:
(1) În cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi exercită profesia o perioadă mai mare de 5 ani, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România reatestă, la cerere, competenţa profesională a acestuia, în vederea exercitării profesiei.
Metodologia de reatestare a competenţei profesionale – secţiunea Legislaţie