EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL 2015

 Ord MS 652-2015-Metodologia si calendarul examenului de grad principal
Tematica-si-bibliografia-asistent-medical-generalist-2015
Tematica-Farmacie-2015
Tematica-OG-2015
Tematica-Laborator-2015
Tematica-BFT-2015
Tematica-Igiena-2015
Calendarul privind organizarea și desfășurarea examenului de grad principal
 Ordin-981_completare-652_aprobare-Norme-examen-si-calendar
 
CALENDARUL EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL
 
  1. Inscrierea candidatilor, in perioada 05-22.10.2015, în zilele lucrătoare (la sediul filialelor judeţene/municipiul Bucureşti ale OAMGMAMR);
  2. Studierea dosarelor, validarea acestora, depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii: 23-28.10.2015;
  3. Elaborarea testelor- grilă de verificare a cunoştinţelor:26-27.10.2015 ;
  4.  Susţinerea de către candidaţi a testului- grilă:

 – asistenţii medicali generalişti: 29.10.2015, orele 10.00 – 12.00;

 – celelalte categorii de candidaţi 30.10.2015, orele 10.00 – 12.00

-Primirea contestatiilor pentru toate categoriile de candidati=30-31.10.2015

-Solutionarea contestatiilor pentru asistentii medicali generalisti=01.11.2015

-Solutionarea contestatiilor pentru alte categorii de candidati=02.11.2015

-Afisarea rezultatelor=01-02.11.2015

Taxa de examen=120 lei

Taxa se achita, astfel:

In contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX,, CUI – 4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul Sanatatii, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, Bucuresti, cod 010024.

Înscrierea candidaţilor-extras din metodologie

   ART. 14
  (1) La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ:
– şcoală postliceală sanitară;
– liceu sanitar;
– colegiu medical universitar;
– facultate de asistenţă medicală/moaşe;
b) îndeplinesc, până la data înscrierii la examen, cel puţin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă pe diplomă/certificatul de absolvire;
c) au dreptul să se înscrie la examenul de grad principal asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care şi-au desfăşurat activitatea în servicii de radiologie-imagistică medicală, laborator, balneo-fizioterapie, nutriţie şi dietetică care au acumulat o vechime de peste 5 ani în aceste servicii şi au obţinut un titlu de calificare în aceste specialităţi prin absolvirea cursurilor unor unităţi de învăţământ sau a cursurilor de specializare finalizate în baza Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare;
d) au achitat suma de participare la examen.
  (2) În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea.
ART. 15
  (1) La înscriere, candidatul depune un dosar cu şină, care conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere cu datele de contact;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia din instituţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a). La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
d) copia atestatului de echivalare, după caz;
e) adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau, după caz, copie legalizată şi traducere legalizată a documentelor care atestă exercitarea legală a profesiei în alt stat;
f) adeverinţa de vechime, din care să reiasă vechimea acumulată de absolvenţii cursurilor de specializare prevăzuţi la art. 14 alin. (1) lit. c);
g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
h) dovada plăţii sumei de participare la examen.
(2) Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al
candidatului.
ART. 16
(1) Dosarele de înscriere se depun la sediul filialelor locale ale O.A.M.G.M.A.M.R., în termenul stabilit prin publicaţia de examen.
(2) Comisia locală de examen, în termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, analizează actele depuse şi stabileşte pentru fiecare candidat rezultatul „Admis” sau „Respins”.
(3) Lista candidaţilor declaraţi „Admis” la înscriere se afişează la sediul filialelor locale ale O.A.M.G.M.A.M.R.
(4) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se rezolvă de comisia centrală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.
(5) Suma de participare la examen se restituie în următoarele situaţii:
– candidaţilor care se retrag din examen cu cel puţin 5 zile înainte de începerea examenului;
– candidaţilor al căror dosar a fost declarat „Respins”.
(6) Suma de participare la examen se restituie în termen de 30 de zile de la data solicitării.
(7) Solicitarea de restituire a sumei de participare la examen se depune în termen de 30 de zile de la data încheierii examenului la filialele judeţene/municipiului Bucureşti ale O.A.M.G.M.A.M.R.