EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL 2018

       EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL PENTRU ASISTENȚII MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘE ȘI ASISTENȚI MEDICALI DE ALTE SPECIALITĂȚI

Examenul de grad principal sesiunea 2018 se desfăşoară după cum urmează:

  • În data de 01.11.2018– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;
  • În data de 02.11.2018– examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti.

ÎNSCRIERILE SE VOR FACE ÎN PERIOADA 08-23.10.2018 LA SEDIUL OAMGMAMR FILIALA MEHEDINȚI, Bld.Mihai Viteazu nr.5, bl.4, sc.2, ap.8.

Extras din metodologia de examen de grad principal

ART. 19

  (1) La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă ai uneia dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ:

  - liceu sanitar;

  - şcoală postliceală sanitară;

  - colegiu medical universitar;

  - facultate de medicină/de asistenţă medicală/de moaşe;

  b) fac dovada unei experienţe profesionale cumulate de minimum 5 ani în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare, dobândită în condiţiile legii până la data susţinerii examenului. În sensul prezentelor prevederi, prin experienţă profesională se înţelege exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;

  c) au achitat suma de participare la examen.

  (2) La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa şi asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării, în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică.

  (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul candidaţilor cu formare profesională efectuată în străinătate şi recunoscută în România, în condiţiile legii.

  ART. 20

  (1) La înscriere candidatul depune un dosar, care conţine următoarele documente:

  a) cererea de înscriere, cu datele de contact;

  b) copia actului de identitate;

  c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia dintre instituţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a). La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

  d) copia atestatului de echivalare, după caz;

  e) în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (3) candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;

  f) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

    (i) experienţa profesională cumulată de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, dobândită în condiţiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;

    (ii) condiţiile de încadrare şi de durată precizate pentru situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2);

  g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

  h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

  (2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat.

  (3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

  (4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018

1. GENERALIST-2018- tematica +bibliografie examen grad principal