Statut

HOTARARE nr. 1 din 10 februarie 2009
privind adoptarea Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

EMITENT: ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 26 februarie 2009

Data intrarii in vigoare:
26 Februarie 2009

În temeiul art. 52 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşã şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Adunarea generalã naţionalã a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite urmãtoarea hotãrâre:

ART. 1
Adunarea generalã naţionalã a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România adoptã Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
Mircea Timofte

Bucureşti, 10 februarie 2009.
Nr. 1.
ANEXĂ

STATUTUL
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România

CAP. I
Denumirea, sediul şi forma juridicã

ART. 1
(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare şi OAMGMAMR, este înfiinţat şi organizat potrivit Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşã şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi este continuatorul de drept al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
(2) Denumirea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va fi înscrisã în toate documentele, actele şi înscrisurile care emanã de la acesta, cu menţionarea sediului, a codului fiscal şi a conturilor OAMGMAMR.
ART. 2
Sediul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este în municipiul Bucureşti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1.
ART. 3
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este organizaţie profesionalã, cu personalitate juridicã, neguvernamentalã, de interes public, apoliticã, fãrã scop patrimonial, cu responsabilitãţi delegate de autoritatea de stat şi cuprinde toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercitã aceste profesii liberale de practicã publicã autorizate.
ART. 4
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are siglã, drapel, ştampilã şi însemne proprii, conform anexelor, ocrotite conform dispoziţiilor legale.

CAP. II
Obiectul de activitate

ART. 5
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are ca obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitãrii profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşã şi, respectiv, a profesiei de asistent medical.
ART. 6
(1) În realizarea obiectului sãu de activitate, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prin structurile naţionale sau judeţene, are urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã aplicarea regulamentelor şi normelor care organizeazã şi reglementeazã exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşã şi a profesiei de asistent medical din România, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea sanitarã în care se desfãşoarã;
b) autorizeazã temporar exercitarea profesiilor de asistent medical generalist şi de moaşã pentru cetãţenii altor state, în cazul situaţiilor de urgenţã, schimburilor de experienţã, convenţiilor bilaterale dintre România şi aceste state;
c) colaboreazã cu Ministerul Sãnãtãţii la elaborarea normelor specifice şi a reglementãrilor privind profesiile de asistent medical generalist, moaşã şi asistent medical şi asigurã aplicarea acestora;
d) atestã onorabilitatea şi moralitatea profesionalã a membrilor sãi;
e) apãrã demnitatea şi promoveazã drepturile şi interesele profesionale ale membrilor sãi, apãrã onoarea, libertatea şi independenţa profesionalã ale asistentului medical generalist, ale moaşei şi ale asistentului medical în exercitarea profesiei;
f) soluţioneazã cererile şi petiţiile membrilor prin organele de conducere ale filialelor sau, în cazul nesoluţionãrii la acest nivel, prin organele de conducere ierarhic superioare;
g) asigurã respectarea de cãtre asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali a obligaţiilor ce le revin faţã de pacient şi de sãnãtatea publicã;
h) elaboreazã criterii şi standarde privind asigurarea calitãţii serviciilor de îngrijiri de sãnãtate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sãnãtãţii;
i) supravegheazã aplicarea şi respectarea standardelor de calitate a activitãţilor de asistent medical generalist, moaşã şi, respectiv, asistent medical;
j) elaboreazã proiecte de metodologii, de ghiduri şi de protocoale de practicã, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sãnãtãţii;
k) elaboreazã şi adoptã Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Codul de eticã şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, luând mãsurile necesare pentru respectarea unitarã a acestora;
l) întocmeşte, actualizeazã permanent Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, administreazã pagina de internet pe care acesta este publicat;
m) analizeazã cazurile de abateri de la normele de eticã şi deontologie şi de la regulile de bunã practicã profesionalã, în calitate de organ de jurisdicţie profesionalã;
n) asigurã schimbul de informaţii cu Ministerul Sãnãtãţii şi cu autoritãţile competente ale altor state în vederea exercitãrii profesiei de cãtre asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali;
o) organizeazã centre de pregãtire lingvisticã, necesare pentru exercitarea activitãţii profesionale de cãtre asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cetãţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;
p) colaboreazã cu organizaţii de profil profesional-ştiinţific, patronal, sindical din domeniul sanitar şi cu organizaţii neguvernamentale în toate problemele privind exercitarea profesiei şi asigurarea sãnãtãţii populaţiei;
q) colaboreazã cu Ministerul Sãnãtãţii la organizarea şi desfãşurarea concursurilor şi examenelor pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, desemneazã reprezentanţi în comisiile pentru concursuri şi examene şi elaboreazã subiectele pentru ocuparea posturilor vacante din unitãţile sanitare publice;
r) colaboreazã cu Ministerul Sãnãtãţii la elaborarea contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate şi a normelor de aplicare a acestuia;
s) promoveazã interesele membrilor sãi în cadrul asigurãrilor de rãspundere civilã profesionalã;
t) stabileşte, în funcţie de gradul riscului profesional şi de activitatea desfãşuratã în calitate de salariat sau liber-profesionist, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurãrilor de rãspundere civilã pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali;
u) organizeazã puncte teritoriale de informare privind legislaţia din domeniul sãnãtãţii;
v) participã împreunã cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii şi cu Ministerul Sãnãtãţii la stabilirea numãrului de locuri pentru învãţãmântul postliceal sanitar şi pentru învãţãmântul superior de asistenţã medicalã;
w) avizeazã fişa de atribuţii a posturilor de asistent medical generalist, moaşã şi asistent medical;
x) organizeazã şi deruleazã programe de pregãtire pentru calificarea infirmierelor.
(2) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prin structurile sale naţionale sau judeţene, colaboreazã în domeniul sãu de competenţã cu Ministerul Sãnãtãţii, cu instituţii, autoritãţi şi organizaţii la realizarea urmãtoarelor activitãţi:
a) formarea, specializarea şi perfecţionarea pregãtirii profesionale a asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical din România;
b) elaborarea standardelor de practicã profesionalã în vederea asigurãrii calitãţii actului de îngrijire în unitãţile sanitare;
c) iniţierea şi promovarea de forme de educaţie continuã în vederea creşterii gradului de competenţã profesionalã a membrilor sãi;
d) elaborarea criteriilor şi standardelor de dotare a cabinetelor de practicã independentã;
e) promovarea şi asigurarea cadrului necesar desfãşurãrii unei concurenţe loiale, bazatã exclusiv pe criteriile competenţei profesionale;
f) elaborarea proiectelor de norme privind practica independentã a asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical;
g) elaborarea proiectelor de norme privind furnizarea îngrijirilor în domeniul asigurãrilor sociale de sãnãtate;
h) avizarea înfiinţãrii cabinetelor private ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, indiferent de forma lor juridicã;
i) colaborarea cu Ministerul Sãnãtãţii în vederea elaborãrii metodologiei şi a tematicilor de concursuri, examene, de acordare de competenţe şi de grade profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali;
j) susţinerea activitãţii şi dezvoltãrii cercetãrii ştiinţifice şi organizarea de manifestãri ştiinţifice în domeniul îngrijirilor de sãnãtate.
ART. 7
În exercitarea atribuţiilor sale, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are dreptul de a formula acţiune în justiţie în nume propriu sau în numele membrilor sãi.

CAP. III
Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

SECŢIUNEA 1
Dobândirea şi pierderea calitãţii de membru

ART. 8
Pentru exercitarea profesiei, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, stabiliţi în România, au obligaţia sã se înscrie în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 9
(1) Calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se dobândeşte la cerere şi este doveditã prin certificatul de membru, care se elibereazã ulterior aprobãrii cererii de înscriere.
(2) Pot deveni, la cerere, membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cetãţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state şi care presteazã temporar servicii de îngrijiri de sãnãtate în România.
(3) Calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România o pot pãstra, la cerere, şi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionari.
ART. 10
Pierderea calitãţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România intervine în urmãtoarele situaţii:
a) prin retragerea calitãţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în condiţiile prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşã şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, de prezentul statut, de regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi de Codul de eticã şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;
b) prin decesul membrului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 11
Suspendarea calitãţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România intervine în urmãtoarele condiţii:
a) la cerere, membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care, din motive obiective, întrerup pe o duratã de pânã la 5 ani exercitarea profesiei;
b) prin hotãrârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România de suspendare temporarã;
c) în condiţiile prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 144/2008 , de prezentul statut, de regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi de Codul de eticã şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.

SECŢIUNEA a 2-a
Membrii fondatori. Membrii de onoare

ART. 12
(1) Titlul de membru fondator se acordã asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care au avut merite deosebite la înfiinţarea şi organizarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la nivel naţional şi judeţean.
(2) Titlul de membru de onoare se acordã persoanelor fizice de mare distincţie, care au contribuit în mod esenţial şi excepţional la promovarea drepturilor şi intereselor profesionale ale membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la apãrarea demnitãţii, libertãţii şi independenţei profesionale a asistentului medical şi moaşei în exercitarea profesiei, precum şi la promovarea imaginii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(3) Conferirea titlului de membru fondator sau membru de onoare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este de competenţa Consiliului naţional/judeţean/municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la propunerea Biroului executiv, respectiv a Biroului consiliului judeţean/Municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

CAP. IV
Drepturile şi obligaţiile membrilor

ART. 13
Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au urmãtoarele drepturi:
a) de a alege şi de a fi aleşi în organele reprezentative ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
b) de a avea acces la toate datele care privesc organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a filialelor acestuia;
c) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, naţionale sau teritoriale, şi de a primi informaţiile solicitate în legãturã cu organizarea şi funcţionarea OAMGMAMR;
d) de a participa la acţiunile organizate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi de a fi informaţi despre desfãşurarea acestora;
e) de a participa la programe de perfecţionare şi la alte forme de educaţie continuã pentru asistenţi medicali generalişti, pentru moaşe şi pentru asistenţi medicali;
f) de a contesta sancţiunile primite în termen de 30 de zile de la comunicarea lor;
g) dreptul persoanelor care exercitã funcţii de conducere la nivel teritorial sau naţional în structurile Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România de a-şi rezerva locul de muncã pe perioada în care îndeplinesc funcţiile respective;
h) de a li se acorda, de cãtre Consiliul naţional, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare şi de excelenţã, la propunerea Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi calitatea de membru de onoare;
i) dreptul membrilor birourilor consiliilor judeţene/al municipiului Bucureşti şi ai Biroului executiv de a beneficia de 3 zile libere lunar, plãtite, pentru îndeplinirea atribuţiilor profesionale la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi a atribuţiilor conferite de funcţia de conducere;
j) de a purta însemnele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
k) dreptul de a fi judecat pe baza prezumţiei de nevinovãţie de cãtre organele competente ale OAMGMAMR pentru abaterile deontologice şi disciplinare.
ART. 14
(1) Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au urmãtoarele obligaţii:
a) sã cunoascã şi sã respecte reglementãrile privind exercitarea profesiei şi legislaţia în domeniul sãnãtãţii;
b) sã cunoascã şi sã respecte prevederile Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moaşã şi de asistent medical, ale Codului de eticã şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, precum şi regulamentele profesiei şi hotãrârile organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
c) sã manifeste un comportament demn în exercitarea profesiei;
d) sã nu aducã prejudicii reputaţiei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de moaşã şi de asistent medical;
e) sã participe la adunãrile generale ale filialelor din care fac parte;
f) sã apere reputaţia şi interesele legitime ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali;
g) sã ducã la îndeplinire hotãrârile şi deciziile organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
h) sã rezolve sarcinile încredinţate în calitate de membri sau reprezentanţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
i) sã achite în termenul stabilit cotizaţia lunarã datoratã în calitate de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
j) sã execute cu bunã-credinţã atribuţiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în filialele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
k) sã urmeze formele de educaţie continuã în vederea creşterii gradului de pregãtire profesionalã şi a menţinerii prestaţiei profesionale sigure şi eficace;
l) sã semneze şi sã aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, titlul profesional sau, dupã caz, specialitatea, gradul şi codul pe toate documentele care atestã activitãţile profesionale executate;
m) sã respecte drepturile pacienţilor.
(2) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizeazã anual numãrul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România li se poate suspenda dreptul de liberã practicã, pânã la realizarea numãrului de credite respectiv.
(3) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu plãtesc cotizaţia datoratã pe o perioada de 6 luni li se poate suspenda calitatea de membru pânã la plata cotizaţiei datorate.

CAP. V
Structura organizatoricã

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

ART. 15
(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este organizat la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.
(2) La nivelul fiecãrui judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti se organizeazã o filialã a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, formatã din toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercitã profesia în unitatea administrativ-teritorialã respectivã, denumitã în continuare filialã judeţeanã, respectiv filiala municipiului Bucureşti.
(3) Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti nu au personalitate juridicã şi beneficiazã de autonomie organizatoricã şi funcţionalã, în limitele prevãzute de prezentul statut.
(4) Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti nu pot încheia acte juridice în numele organizaţiei naţionale sub sancţinea nulitãţii absolute a actelor respective.
(5) Sediul filialei judeţene este în oraşul reşedinţã de judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti pentru filiala municipiului Bucureşti.

SECŢIUNEA a 2-a
Organele de conducere la nivel teritorial

ART. 16
Organele de conducere ale filialei judeţene, respectiv ale filialei municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sunt:
a) adunarea generalã;
b) Consiliul judeţean, respectiv Consiliul Municipiului Bucureşti;
c) Biroul Consiliului judeţean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucureşti;
d) preşedintele.
ART. 17
(1) Adunarea generalã este constituitã din reprezentanţii aleşi ai tuturor asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cu drept de liberã practicã înscrişi în filiala respectivã, conform normei de reprezentare de 1 la 50.
(2) Adunarea generalã alege prin vot secret, cu majoritate simplã, membrii Consiliului judeţean al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, respectiv ai Consiliului Municipiului Bucureşti, în prezenţa a cel puţin douã treimi din numãrul total al reprezentanţilor aleşi.
(3) Adunarea generalã îndeplineşte oricare alte atribuţii date în competenţa sa prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(4) Adunarea generalã se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui filialei sau la cererea a cel puţin jumãtate plus unu dintre membrii consiliului judeţean.
(5) Adunarea generalã îşi desfãşoarã activitatea statutar, în prezenţa a douã treimi din numãrul membrilor acesteia.
ART. 18
(1) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti are un numãr de membri proporţional cu numãrul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali înscrişi în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 144/2008 .
(2) Alegerile sunt validate în prezenţa a douã treimi din numãrul total al reprezentanţilor în adunarea generalã; în cazul în care la adunarea generalã întrunitã cu ocazia alegerilor nu este prezent un numãr de douã treimi din numãrul total al reprezentanţilor, în termen de 14 zile se va organiza o altã adunare generalã pentru alegeri, al cãrei rezultat va fi validat indiferent de numãrul participanţilor.
(3) Consiliul judeţean al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, respectiv Consiliul Municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va alege dintre membrii sãi un birou format din: un preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi un secretar.
(4) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti are în principal urmãtoarele atribuţii:
a) promoveazã drepturile şi interesele profesionale ale membrilor sãi, apãrã demnitatea, onoarea, libertatea şi independenţa profesionalã ale acestora;
b) alege dintre membrii sãi un birou format din: un preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi un secretar;
c) aprobã angajarea şi efectuarea de cheltuieli necesare desfãşurãrii activitaţii filialei, în limita competenţelor stabilite de Consiliul naţional, cu respectarea legislaţiei;
d) aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli;
e) aprobã raportul de activitate al biroului consiliului;
f) alege din rândul membrilor sãi o persoanã pentru a ocupa funcţia electivã rãmasã vacantã în cadrul biroului consiliului;
g) aprobã acordarea recompenselor, diplomelor de onoare şi de excelenţã;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în competenţa sa prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(5) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti se întruneşte în sesiune ordinarã trimestrialã şi, ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinarã.
(6) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti este legal constituit în prezenţa a jumãtate plus unu din numãrul membrilor sãi şi hotãrãşte cu majoritate simplã.
(7) Hotãrârile consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti sunt obligatorii pentru toţi membrii filialei respective, în mãsura în care nu contravin legilor în vigoare.
(8) Participarea membrilor consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti la şedinţe este obligatorie.
(9) Membrii consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti au dreptul la o indemnizaţie de şedinţã în cuantumul stabilit de consiliul judeţean/municipiului Bucureşti, la propunerea biroului, în funcţie de fondurile disponibile, numai cu condiţia sã fi participat la şedinţa respectivã.
(10) Membrii consiliului care absenteazã nemotivat la 3 şedinţe consecutive vor fi sancţionaţi conform regulamentului.
(11) La şedinţele consiliului pot participa cu statut de invitat şi alţi membri care nu deţin nicio funcţie electivã în cadrul OAMGMAMR, aceştia neavând drept de vot.
(12) Organele de conducere ale filialelor judeţene, respectiv ale filialei municipiului Bucureşti se subordoneazã ierarhic Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 19
(1) Biroul consiliului judeţean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucureşti este format din: preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi un secretar.
(2) Biroul consiliului judeţean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucureşti se întruneşte statutar în prezenţa majoritãţii membrilor sãi şi ia decizii valabile cu votul majoritãţii membrilor prezenţi. În situaţii de balotaj, votul preşedintelui este decisiv.
(3) Biroul consiliului judeţean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucureşti se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 2 dintre membrii sãi.
(4) Atribuţiile biroului consiliului judeţean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucureşti sunt:
a) coordoneazã şi conduce activitatea filialei în perioada dintre sesiunile consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;
b) ţine evidenţa membrilor sãi autorizaţi şi aprobã transferul membrilor de la o filialã la alta;
c) comunicã Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România orice modificare în legãturã cu membrii consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti sau ai biroului consiliului;
d) coordoneazã activitatea departamentelor şi compartimentelor din structura proprie;
e) aprobã desemnarea nominalã a şefilor comisiilor de specialitate, departamentelor şi compartimentelor din structura proprie;
f) elibereazã membrilor filialei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti certificatul de membru;
g) rãspunde la sesizãrile, adresele, petiţiile adresate filialei de membrii acesteia sau de alte persoane, în termen de 30 de zile lucrãtoare; în caz contrar, petiţionarul are dreptul de a sesiza organele ierarhice superioare, care vor analiza şi soluţiona, dupã caz, aceste petiţii;
h) aprobã angajarea şi efectuarea de cheltuieli necesare desfãşurãrii activitãţii filialei, în limita competenţelor stabilite de Consiliul naţional şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;
i) întocmeşte raportul anual de activitate şi gestiune pe care îl supune aprobãrii consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi îl înainteazã spre informare Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
j) informeazã consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti cu privire la deciziile emise între şedinţele consiliului.
ART. 20
Preşedintele filialei are urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã conducerea şi coordonarea biroului consiliului;
b) primeşte şi repartizeazã departamentelor, respectiv compartimentelor de specialitate petiţiile, cererile adresate de membrii organizaţiei sau de alte persoane;
c) aprobã angajarea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului executiv al filialei;
d) exercitã autoritatea disciplinarã asupra personalului, în limita prevederilor legale;
e) stabileşte atribuţiile personalului din cadrul departamentelor, compartimentelor şi comisiilor de specialitate şi ale personalului executiv;
f) aprobã programele de efectuare a concediilor anuale de odihnã;
g) exercitã atribuţiile ordonatorului principal de credite la nivelul filialei;
h) reprezintã filiala în relaţia cu autoritãţile locale, instituţiile guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale, cu massmedia, cu alte persoane fizice şi juridice;
i) conduce lucrãrile adunãrii generale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ale consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi ale biroului consiliului;
j) ia mãsuri pentru a asigura participarea membrilor din cadrul filialei sale, care sunt consilieri naţionali, la şedinţele Consiliului naţional.
ART. 21
În lipsa preşedintelui, acesta poate mandata un vicepreşedinte pentru exercitarea atribuţiilor sale, în tot sau numai în parte.
ART. 22
Vicepreşedinţii biroului consiliului au urmãtoarele atribuţii:
a) coordoneazã activitatea departamentelor, compartimentelor şi comisiilor de specialitate aflate sub autoritatea lor;
b) întocmesc la sfârşitul fiecãrui an sau la cererea preşedintelui filialei o informare privind activitatea departamentelor, respectiv a compartimentelor aflate sub autoritatea lor;
c) exercitã orice alte atribuţii date de preşedintele biroului consiliului, în limitele legii.
ART. 23
Secretarul biroului consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti are urmãtoarele atribuţii:
a) îndrumã şi coordoneazã activitatea secretariatului şi a serviciilor aflate în subordine;
b) rãspunde de gestionarea patrimoniului instituţiei şi ia mãsuri pentru asigurarea integritãţii acestuia;
c) organizeazã activitatea de întreţinere şi stabileşte mãsuri pentru paza sediului instituţiei, prin structurile de resort;
d) ia mãsuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul instituţiei şi prezintã biroului consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti un raport asupra acestui inventar;
e) organizeazã activitatea pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi activitatea de protecţie a muncii;
f) pãstreazã registrele de procese-verbale ale adunãrii generale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi ale biroului consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;
g) exercitã orice alte atribuţii date de preşedintele biroului consiliului.

SECTIUNEA a 3-a
Organele de conducere la nivel naţional

ART. 24
(1) Organele de conducere ale Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la nivel naţional, sunt:
a) Adunarea generalã naţionalã;
b) Consiliul naţional;
c) Biroul executiv;
d) preşedintele;
e) preşedintele de onoare.
(2) Organele de conducere prevãzute la alin. (1) îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile prezentului statut şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 25
(1) Adunarea generalã naţionalã este constituitã din reprezentanţi aleşi la nivelul filialelor judeţene şi la nivelul filialei municipiului Bucureşti, conform normei de reprezentare de 1 la 500.
(2) Adunarea generalã naţionalã alege prin vot secret, cu majoritate simplã, membrii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în prezenţa a cel puţin douã treimi din numãrul total al reprezentanţilor aleşi, cu excepţia preşedinţilor filialelor judeţene, respectiv a preşedintelui filialei municipiului Bucureşti şi a reprezentantului autoritãţii de stat. În cazul în care la Adunarea generalã naţionalã la care au loc alegeri nu este prezent un numãr de douã treimi din numãrul total al reprezentanţilor, în termen de 14 zile se va organiza o altã Adunare generalã naţionalã de alegeri, al carei rezultat va fi validat indiferent de numãrul participanţilor.
(3) Adunarea generalã naţionalã adoptã, în prezenţa a cel putin douã treimi din numãrul total al reprezentanţilor aleşi, Codul de eticã şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(4) Lucrãrile Adunãrii generale naţionale sunt conduse de preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 26
(1) Consiliul naţional este alcãtuit din preşedinţii fiecãrei filiale judeţene, respectiv al filialei municipiului Bucureşti, preşedintele de onoare, reprezentantul autoritãţii de stat, câte un reprezentant al organizaţiilor din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitarã proprie, câte un reperezentant al fiecãrei filiale judeţene şi 3 reprezentanţi ai filialei municipiului Bucureşti, aleşi de Adunarea generalã naţionalã.
(2) Consiliul naţional este legal constituit în prezenţa a jumãtate plus unu din numãrul membrilor sãi şi adoptã hotãrâri cu majoritate simplã de voturi.
(3) Hotãrârile Consiliului naţional sunt obligatorii pentru toţi membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(4) Consiliul naţional se întruneşte în sesiuni trimestriale şi extraordinare.
(5) Consiliul naţional are urmãtoarele atribuţii:
a) alege prin vot secret membrii Biroului executiv al OAMGMAMR;
b) suspendã sau, dupã caz, revocã din funcţie, la propunerea Biroului executiv, membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România care exercitã funcţii de conducere şi care nu îşi îndeplinesc cu demnitate responsabilitãţile funcţiei sau se aflã într-o stare de incompatibilitate;
c) alege din rândul membrilor sãi o persoanã pentru a ocupa funcţia electivã rãmasã vacantã în cadrul Biroului executiv;
d) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale OAMGMAMR;
e) aprobã desemnarea nominalã a şefilor comisiilor de specialitate, departamentelor, compartimentelor din structurã, la propunerea Biroului executiv, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
f) aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli;
g) analizeazã şi aprobã raportul de activitate al Biroului executiv;
h) stabileşte, în funcţie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurãrilor de rãspundere civilã pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali;
i) aprobã Programul naţional de educaţie medicalã continuã şi stabileşte numãrul minim de credite ce trebuie cumulat anual, la propunerea Biroului executiv;
j) soluţioneazã, prin Comisia naţionalã de eticã şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, abaterile date în competenţa sa, pronunţându-se în consecinţã;
k) analizeazã şi soluţioneazã abaterile sãvârşite de membrii OAMGMAMR care deţin funcţii elective şi se pronunţã în consecinţã;
l) stabileşte cuantumul cotizaţiei lunare datorate de fiecare membru, cota-parte ce va fi viratã cãtre structurile centrale ale organizaţiei;
m) acordã recompense, diplome de onoare şi de excelenţã, la propunerea Biroului executiv;
n) aprobã conferirea titlului de membru fondator, membru de onoare, la propunerea Biroului executiv;
o) aprobã afilierea OAMGMAMR la organizaţiile internaţionale profesionale ale asistenţilor medicali şi moaşelor, precum şi cotele de contribuţie la acestea;
p) aprobã aplicarea de sancţiuni, la propunerea Biroului executiv, pentru neîndeplinirea obligaţiilor ce decurg din exercitarea funcţiilor elective;
r) stabileşte indemnizaţia membrilor Biroului executiv şi cuantumul indemnizaţiei de şedinţã a membrilor Consiliului naţional;
s) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 27
Activitatea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este coordonatã între sesiunile Consiliului naţional de Biroul executiv.
ART. 28
Biroul executiv al Consiliului naţional este alcãtuit din preşedinte, preşedintele de onoare, 4 vicepreşedinţi şi un secretar naţional, aleşi prin vot secret de membrii Consiliului naţional din rândul acestora.
ART. 29
Biroul executiv are urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã coordonarea şi conducerea activitãţii curente a OAMGMAMR între sesiunile Consiliului naţional;
b) convoacã Adunarea generalã naţionalã a OAMGMAMR şi Consiliul naţional în şedinţe ordinare şi extraordinare;
c) organizeazã şedinţele Adunãrii generale naţionale, ale Consiliului naţional, propune ordinea de zi şi se asigurã de consemnarea celor dezbãtute;
d) elaboreazã Codul de eticã şi deontologie al asistentului medical generalist, moaşei şi asistentului medical, Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale OAMGMAMR, pe care le supune aprobãrii Adunãrii generale naţionale;
e) elaboreazã şi propune spre aprobare Consiliului naţional proiecte de modificare a actelor statutare, în conformitate cu realitãţile legislative;
f) elaboreazã Regulamentul electoral, pe care îl propune spre aprobare Consiliului naţional al OAMGMAMR;
g) elaboreazã Regulamentul de funcţionare şi organizare al Comisiei naţionale de control financiar, pe care îl supune aprobãrii Consiliului naţional;
h) elaboreazã organigrama departamentelor/compartimentelor profesionale, comisiilor de specialitate din structura OAMGMAMR şi aprobã regulamentul de funcţionare al fiecãrei structuri interne;
i) analizeazã cererile, petiţiile şi reclamaţiile membrilor OAMGMAMR nesoluţionate la nivelul filialei judeţene, pe care le soluţioneazã sau dispune soluţionarea lor;
j) organizeazã şi coordoneazã educaţia medicalã continuã;
k) elaboreazã metodologia şi tematica concursurilor şi examenelor, elaboreazã criteriile şi standardele de dotare a cabinetelor de practicã independentã, precum şi celelalte acte normative incidente;
l) analizeazã raportul anual de activitate şi gestiune înaintat de filialele judeţene;
m) efectueazã în fiecare an controlul administrativ la filialele judeţene şi prezintã Consiliului naţional concluziile şi propunerile de îmbunãtãţire a activitãţii;
n) acceptã donaţiile, legatele şi sponsorizãrile fãcute filialelor teritoriale;
o) gestioneazã eventualele conflicte ivite între membri şi filiale sau între filiale;
p) rãspunde la petiţiile, cererile adresate de membrii organizaţiei sau de alte persoane în termen de 30 de zile;
q) duce la îndeplinire hotãrârile Consiliului naţional şi exercitã orice alte atribuţii stabilite de acesta;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 30
(1) Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este ales de membrii Consiliului naţional, prin vot secret.
(2) Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã conducerea şi coordonarea întregii activitãţi a OAMGMAMR;
b) reprezintã OAMGMAMR în relaţiile cu autoritãţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale din ţarã şi din strãinãtate, cu mass-media, cu alte persoane fizice sau juridice;
c) primeşte şi repartizeazã departamentelor de specialitate, compartimentelor, celorlalte structuri ale organizaţiei teritoriale cererile, petiţiile, adresele şi se asigurã de soluţionarea acestora;
d) semneazã rapoartele, recomandãrile, precum şi celelalte acte ale OAMGMAMR care se pot emite numai cu acordul sãu;
e) aprobã angajarea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului executiv, acordã gradaţii, salarii de merit şi alte drepturi, potrivit dispoziţiilor legale;
f) stabileşte atribuţiile personalului din cadrul departamentelor, compartimentelor şi comisiilor de specialitate şi ale personalului executiv;
g) exercitã autoritatea disciplinarã asupra personalului executiv, în condiţiile legii;
h) exercitã atribuţiile ordonatorului principal de credite;
i) aprobã programele de efectuare a concediilor anuale de odihnã;
j) conduce lucrãrile Adunãrii generale naţionale, ale Consiliului naţional şi ale Biroului executiv;
k) aprobã angajarea şi efectuarea de cheltuieli necesare desfãşurãrii activitãţii OAMGMAMR, în limita cadrului legal;
l) încheie acte juridice în numele OAMGMAMR, cu aprobarea celorlalţi membri ai Biroului executiv;
m) deleagã atribuţii membrilor Biroului executiv;
n) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 31
Vicepreşedinţii Biroului executiv au urmãtoarele atribuţii:
a) coordoneazã activitatea departamentelor, compartimentelor şi comisiilor de specialitate aflate sub autoritatea lor;
b) întocmesc, la sfârşitul fiecãrui an sau la cererea preşedintelui, o informare privind activitatea departamentelor şi compartimentelor aflate sub autoritatea lor;
c) efectueazã verificãri periodice administrativ-organizatorice la nivelul filialelor judeţene şi întocmesc un raport cu privire la rezultatele constatate, pe care îl prezintã Biroului executiv;
d) exercitã orice alte atribuţii date de preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în condiţiile legii.
ART. 32
Secretarul naţional are urmãtoarele atribuţii:
a) îndrumã şi coordoneazã activitatea secretariatului şi a serviciilor aflate în subordine;
b) organizeazã activitatea de întreţinere, de dotare şi stabileşte mãsuri pentru paza sediului OAMGMAMR, prin structurile de resort;
c) ia mãsuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul OAMGMAMR şi prezintã Biroului executiv un raport asupra acestui inventar;
d) organizeazã activitatea pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi activitatea de protecţie a muncii;
e) pãstreazã registrele de procese-verbale ale Adunãrii generale naţionale, Consiliului naţional, precum şi ale Biroului executiv;
f) exercitã orice alte atribuţii date de preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în condiţiile legii.
ART. 33
Preşedintele de onoare are urmãtoarele atribuţii:
a) participã alãturi de preşedinte la conducerea şi coordonarea întregii activitãţi a OAMGMAMR;
b) participã alãturi de preşedinte la conducerea lucrãrilor Adunãrii generale naţionale, ale Consiliului naţional şi ale Biroului executiv;
c) participã la deciziile privind strategia, direcţiile de acţiune şi obiectivele OAMGMAMR;
d) reprezintã OAMGMAMR în relaţiile cu autoritãţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale din ţarã şi din strãinãtate, cu mass-media, cu alte persoane fizice sau juridice;
e) acţioneazã în vederea promovãrii intereselor profesionale ale membrilor OAMGMAMR.
ART. 34
Reprezentantul autoritãţii statului îndeplineşte atribuţiile prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 144/2008 .

CAP. VI
Departamente şi compartimente de specialitate

ART. 35
(1) La nivelul Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România funcţioneazã departamente, compartimente, comisia de specialitate a asistenţilor medicali generalişti, comisia de specialitate a moaşelor, comisii de specialitate pentru asistenţii medicali, Comisia naţionalã de eticã şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi alte comisii propuse de Biroul executiv şi aprobate prin hotãrâre a Consiliului naţional.
(2) Filialele judeţene, respectiv filiala municipiului Bucureşti adoptã o structurã organizatoricã în concordanţã cu structura Consiliului naţional.
(3) Structura şi atribuţiile departamentelor, compartimentelor şi comisiilor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

CAP. VII
Patrimoniul, cotizaţiile şi alte surse financiare

ART. 36
(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are patrimoniu propriu, pe care îl administreazã cu diligenţa unui bun proprietar.
(2) Patrimoniul este alcãtuit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite în condiţiile legii.
(3) Veniturile Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se constituie din urmãtoarele surse, obţinute în condiţiile legii:
a) taxe de înscriere;
b) cotizaţii lunare ale membrilor;
c) donaţii şi sponsorizãri de la persoane fizice ori juridice, potrivit legii;
d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestãri ştiinţifice, în condiţiile legii;
e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din organizarea de cursuri şi alte forme de educaţie continuã;
f) încasãri din vânzarea publicaţiilor proprii;
g) drepturi editoriale, publicitate în publicaţiile editate de OAMGMAMR;
h) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.
(4) Taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor OAMGMAMR vor fi stabilite prin hotarâre a Consiliului naţional.
(5) Cotizaţia de membru al OAMGMAMR se încaseazã lunar de la fiecare asistent medical generalist/moaşã sau asistent medical pe statul de platã şi va fi în cuantum de 1% din valoarea salariului de încadrare, conform hotãrârii Consiliului naţional.
ART. 37
(1) Neplata cotizaţiei datorate de filialele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe o perioadã de 3 luni se sancţioneazã cu suspendarea din funcţie a preşedintelui filialei, prin hotãrâre a Consiliului naţional, pânã la plata cotizaţiei datorate, perioadã în care atribuţiile preşedintelui sunt preluate de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de consiliul judeţean/municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile. În cazul întârzierii plãţii cotizaţiei peste termenul de 3 luni, se aplicã majorãri de întârziere în cuantum stabilit prin hotãrâre a Consiliului naţional, conform prevederilor legale, şi se solicitã blocarea contului filialei respective.
(2) Ridicarea sancţiunii se pune în aplicare prin hotãrâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(3) Neplata cotizaţiei datorate de membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe o perioadã de 6 luni se sancţioneazã cu suspendarea calitãţii de membru pânã la plata cotizaţiei datorate. În cazul întârzierii plãţii cotizaţiei peste termenul de 6 luni, se aplicã majorãri de întârziere în cuantum stabilit prin hotãrâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform prevederilor legale.
(4) Sancţiunea prevãzutã la alin. (3) se aplicã de biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti al filialei respective.
ART. 38
Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, tarifele se stabilesc, dupã caz, de Biroul executiv al OAMGMAMR, respectiv de biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

CAP. VIII
Rãspunderea disciplinarã

SECŢIUNEA 1
Principiile anchetei disciplinare

ART. 39
(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali rãspund disciplinar pentru nerespectarea legislaţiei din domeniul profesiei, a Codului de eticã şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, a regulilor de bunã practicã profesionalã, a Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, de organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi pentru orice fapte sãvârşite în legãturã cu profesia, care sunt de naturã sã prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(2) Rãspunderea disciplinarã prevãzutã la alin. (1) este angajatã în funcţie de gravitatea abaterii.
(3) Constituie abatere disciplinarã fapta prin care se încalcã prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 144/2008 , ale prezentului statut, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR, ale Codului de eticã şi deontologie al asistentului medical, precum şi ale celorlalte acte normative emise de OAMGMAMR.
ART. 40
(1) Sancţiunile disciplinare pe care organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România le pot aplica sunt urmãtoarele:
a) mustrarea;
b) avertismentul;
c) suspendarea calitãţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi informarea Ministerului Sãnãtãţii cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivã;
d) retragerea calitãţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi informarea Ministerului Sãnãtãţii cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei.
(2) Sancţiunile prevãzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplicã de consiliul judeţean/municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(3) Sancţiunile prevãzute la alin. (1) lit. c) şi d) se aplicã de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(4) Fac excepţie sancţiunile aplicate conform art. 46 alin. (4) şi art. 59 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 144/2008 , deoarece în acest caz competenţa revine consiliului judeţean/municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 41
(1) Contestaţia împotriva deciziei consiliului judeţean/municipiului Bucureşti se adreseazã Biroului executiv al OAMGMAMAR în termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Contestaţia împotriva deciziei Consiliului naţional se depune la judecãtoria în a cãrei circumscripţie teritorialã îşi desfãşoarã activitatea asistentul medical sau moaşa, în termen de 30 de zile de la comunicare.
ART. 42
Abaterile disciplinare sãvârşite de membrii OAMGMAMR care exercitã funcţii elective se cerceteazã de cãtre Comisia naţionalã de eticã şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, iar aplicarea sancţiunii se face de cãtre plenul Consiliului naţional.

Legalitatea

ART. 43
Ancheta disciplinarã se desfãşoarã în limitele prezentului statut, ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 144/2008 , ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR şi ale Codului de eticã şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.
ART. 44
(1) Fiecare membru al OAMGMAMR beneficiazã de prezumţia de nevinovãţie pânã la soluţionarea cauzei.
(2) Fiecare membru al OAMGMAMR are dreptul de a se apãra, prin orice mijloc legal, atunci când a fost acuzat de sãvârşirea unei abateri.
ART. 45
Respectarea demnitãţii umane – orice persoanã supusã procedurii de soluţionare a plângerii trebuie tratatã cu respect şi demnitate umanã.
ART. 46
Garantarea dreptului la apãrare – orice persoanã supusã procedurii de soluţionare a plângerii are dreptul de a se apãra prin orice mijloc legal considerat necesar; pãrţile implicate au dreptul la asistenţã juridicã.
ART. 47
Limba în care se desfãşoarã ancheta disciplinarã şi procedura de soluţionare a plângerii este limba românã; persoanele care nu vorbesc sau nu înţeleg limba românã au dreptul de a se exprima şi/sau de a se apãra prin intermediul unui traducãtor autorizat.

SECŢIUNEA a 2-a
Competenţa organelor jurisdicţionale

ART. 48
(1) Plângerile sunt adresate în primã instanţã organizaţiilor judeţene/municipiului Bucureşti, respectiv comisiilor teritoriale de eticã şi deontologie.
(2) Plângerile împotriva unor membri cu funcţii elective în cadrul OAMGMAMR, precum şi contestaţiile la hotãrârile comisiilor teritoriale de eticã şi deontologie se adreseazã Biroului executiv al OAMGMAMR.
ART. 49
(1) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor şi propunerea unei sancţiuni cu privire la abaterile simple sunt de competenţa referentului numit de biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti al filialei.
(2) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor şi propunerea unei sancţiuni cu privire la abaterile grave revin în competenţa comisiei teritoriale de eticã şi deontologie.
ART. 50
Membrii OAMGMAMR care au participat la soluţionarea unei cauze în primã instanţã nu pot face parte din organele de jurisdicţie competente sã soluţioneze contestaţiile îndreptate împotriva acestor hotãrâri.
ART. 51
Membrii OAMGMAMR care fac parte din organele de jurisdicţie şi care au vreun interes în soluţionarea cauzei sau în care cauzã sunt implicaţi în calitate de pârâţi soţii acestora, precum şi rudele pânã la gradul al patrulea inclusiv sunt obligaţi sã se abţinã de la soluţionarea cauzei disciplinare, cu precizarea cauzei ce constituie motivul abţinerii.
ART. 52
În cazul în care nu a fost formulatã declaraţia de abţinere, membrul OAMGMAMR care se aflã în una dintre situaţiile descrise mai sus poate fi recuzat la cererea oricãrei persoane care participã la soluţionarea cauzei.
ART. 53
Biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti sau, dupã caz, Biroul executiv va dispune în maximum 3 zile înlocuirea membrului aflat în incompatibilitate.

SECŢIUNEA a 3-a
Plângerea

ART. 54
Dreptul de a face sesizare/plângere aparţine persoanei vãtãmate (pacient sau reprezentantul legal, dupã caz), precum şi membrilor OAMGMAMR.
ART. 55
(1) Plângerea/sesizarea se adreseazã filialei judeţene/municipiului Bucureşti în care îşi desfãşoarã activitatea membrul OAMGMAMR împotriva cãruia se depune plângerea, în termen de 30 de zile de la data sãvârşirii sau cunoaşterii sãvârşirii faptei, dar nu mai târziu de 6 luni.
(2) Plângerea se depune personal, prin mandatar ori poate fi trimisã prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire.
(3) Persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsã pot face plângere prin reprezentanţii legali.
(4) În cazuri de notorietate organele competente se pot sesiza din oficiu.
(5) Dacã în cursul soluţionãrii unei abateri se contureazã elementele sãvârşirii unei infracţiuni, organele competente au obligaţia de a sesiza organele de urmãrire penalã.
ART. 56
(1) Plângerea este consideratã admisibilã dacã conţine urmãtoarele elemente: numele, prenumele, domiciliul petiţionarului, elemente de identificare ale asistentului împotriva cãruia se îndreaptã petiţia, locul şi contextul în care s-a sãvârşit fapta, descrierea faptei, mijloacele de probã, semnãtura petiţionarului.
(2) Lipsa unuia dintre aceste elemente se sancţioneazã cu neadmiterea acesteia.
ART. 57
(1) Termenul în care poate fi depusã plângerea este de 30 de zile de la data sãvârşirii sau cunoaşterii sãvârşirii faptei, dar nu mai târziu de 6 luni de la data sãvârşirii ei.
(2) Introducerea plângerii dupã expirarea termenului de mai sus se sancţioneazã cu decãderea din dreptul de a face plângere pentru fapta respectivã.

SECŢIUNEA a 4-a
Procedura de soluţionare a plângerilor

ART. 58
La primirea plângerii, biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti o înainteazã referentului sau comisiei teritoriale de eticã şi deontologie, dupã caz, care va verifica condiţiile de admisibilitate şi de competenţã şi va formula concluziile.
ART. 59
În baza art. 58, comisia teritorialã de eticã şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va dispune:
– respingerea plângerii ca nefondatã;
– declanşarea procedurii de soluţionare, conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 144/2008 şi prezentului statut.
ART. 60
Decizia de respingere a plângerii se emite de biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti şi se comunicã petiţionarului, cu motivare.
ART. 61
Soluţionarea plângerilor se face în termen de 45 de zile de la data admiterii, dar nu mai târziu de 3 luni.
ART. 62
Procedura de soluţionare a plângerii constã în: cercetarea faptei, adunarea dovezilor, solicitarea de opinii calificate, apelarea la oricare alt mijloc legal ce poate contribui la soluţionarea cauzei (în anumite cazuri), propunerea sancţiunii.

Cercetarea faptei

ART. 63
Vinovãţia existã atunci când fapta este sãvârşitã cu intenţie sau din culpã, prezintã pericol social şi este prevãzutã în Codul de eticã şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România şi în prezentul statut.
ART. 64
Constituie abateri simple faptele:
a) prin care se aduce atingere valorilor sociale ce ocrotesc drepturile pacientului, precum şi onoarea, demnitatea confraţilor şi celorlalte persoane cu care asistenţii medicali şi moaşele intrã în relaţii profesionale;
b) neîndeplinirea obligaţiilor profesionale sau îndeplinirea acestora cu neglijenţã, nepãsare, în mod repetat;
c) neparticiparea la programele de pregãtire profesionalã şi perfecţionare, având drept consecinţã nerealizarea numãrului de credite stabilit de Consiliul naţional;
d) neplata sau refuzul la platã a cotizaţiei de membru, pentru o perioadã de cel mult 6 luni.
ART. 65
Constituie abateri grave faptele:
a) neîndeplinirea obligaţiilor profesionale cu privire la divulgarea secretului profesional;
b) neacordarea primului ajutor medical;
c) folosirea de mijloace de constrângere fizicã şi/sau psihicã în exercitarea profesiei;
d) condamnarea printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã, pentru sãvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni privitoare la viaţa, integritatea fizicã a persoanei sau ce are legãturã cu exercitarea profesiei;
e) desfãşurarea de activitãţi politice în cadrul OAMGMAMR şi cu ocazia manifestãrilor organizate de acesta;
f) orice faptã care îndeplineşte criteriile de individualizare a acesteia prevãzute în prezentul statut şi în Codul de eticã şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.
ART. 66
(1) Adunarea dovezilor constã în: interogarea pãrţilor, martorilor, strângerea depoziţiilor, a înscrisurilor oficiale şi apelarea la orice alt mijloc de probã ce poate contribui la soluţionarea cauzei.
(2) Neprezentarea membrului OAMGMAMR împotriva cãruia s-a depus plângere, la solicitarea comisiei de eticã şi deontologie, echivaleazã cu recunoaşterea sãvârşirii faptei.
ART. 67
Solicitarea de opinii calificate constã în: solicitarea de opinii personalului specializat care are competenţã maximã pe anumite domenii, de la caz la caz – medici, jurişti sau altor persoane abilitate.

Propunerea sancţiunii

ART. 68
(1) La stabilirea încadrãrii faptei în abatere simplã sau gravã, precum şi în procesul de individualizare a sancţiunii se va ţine seama de urmãtoarele elemente:
a) împrejurãrile în care a fost sãvârşitã fapta;
b) pericolul social al faptei;
c) rezultatul imediat şi de duratã al faptei;
d) prezenţa discernãmântului în momentul sãvârşirii faptei;
e) modul şi mijloacele de sãvârşire;
f) atitudinea membrului OAMGMAMR pe parcursul desfãşurãrii anchetei.
(2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie circumstanţã agravantã, care va fi avutã în vedere la aplicarea sancţiunii.
(3) Comisia teritorialã de eticã şi deontologie din cadrul filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România întocmeşte un referat de soluţionare cãtre biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, care cuprinde pe scurt:
a) descrierea în fapt;
b) probele administrate;
c) concluzia comisiei teritoriale de eticã şi deontologie;
d) încadrarea legalã;
e) sancţiunea propusã a se aplica sau, dupã caz, trimiterea dosarului la Comisia naţionalã de eticã şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România ori existenţa uneia sau a mai multor cauze care înlãturã rãspunderea disciplinarã.

SECŢIUNEA a 5-a
Cauzele care înlãturã rãspunderea disciplinarã

ART. 69
Nu constituie abatere disciplinarã fapta sãvârşitã de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, în condiţiile în care aceasta s-a produs prin constrângere moralã sau fizicã, a intervenit cazul fortuit ori iresponsabilitatea.
ART. 70
Nu constituie abatere disciplinarã fapta sãvârşitã de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, dacã sãvârşirea ei a fost impusã de ordinul dat de cãtre superiorul ierarhic, într-o situaţie în care nu se putea cunoaşte în mod vãdit ilegalitatea şi nici nu se putea prevedea pericolul.
ART. 71
Nu constituie abatere disciplinarã fapta sãvârşitã de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, de refuz de a executa un ordin dat de cãtre un superior ierarhic, dacã acest ordin se dovedeşte a fi fost în mod vãdit ilegal sau ar fi creat o stare de pericol previzibil, atunci când nu este vorba de o urgenţã.
ART. 72
Nu constituie abatere disciplinarã fapta sãvârşitã de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlãturat altfel viaţa, integritatea corporalã sau sãnãtatea pacientului.
ART. 73
Înţelesul termenilor de constrângere fizicã sau moralã, caz fortuit ori iresponsabilitate este cel care rezultã din interpretarea acestor termeni prin prisma dreptului comun.

SECŢIUNEA a 6-a
Aplicarea sancţiunii

ART. 74
(1) Aplicarea sancţiunilor este de competenţa consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, pentru abaterile simple, şi de competenţa Consiliului naţional, pentru abaterile grave.
(2) Excepţie fac sancţiunile aplicate pentru abateri prevãzute la art. 46 alin. (4) şi art. 59 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 144/2008 .
ART. 75
Biroul executiv, respectiv biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti emite hotãrârea de sancţionare, termenul de redactare fiind de maximum 10 zile de la adoptarea sa.
ART. 76
Hotãrârea va cuprinde, sub sancţiunea nulitãţii absolute, urmãtoarele elemente:
a) arãtarea organului competent care a soluţionat plângerea;
b) arãtarea organului competent care a dispus aplicarea sancţiunii;
c) numele, prenumele, funcţia, unitatea sanitarã unde lucreazã membrul OAMGMAMR în cauzã;
d) obiectul plângerii, descrierea faptelor, cu arãtarea dovezilor pe care se fundamenteazã hotãrârea;
e) sancţiunea aplicatã şi perioada pentru care se aplicã, dupã caz;
f) temeiul de drept în baza cãruia se aplicã sancţiunea;
g) calea de atac, termenul de contestaţie şi organul competent sã soluţioneze contestaţia;
h) semnãtura reprezentantului legal al filialei ori al OAMGMAMR central, dupã caz.
ART. 77
Hotãrârea adoptatã se comunicã în termen de 5 zile de la redactare, prin scrisoare recomandatã: petentului, persoanei în cauzã, filialei judeţene/municipiului Bucureşti a OAMGMAMR, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de muncã şi, dupã caz, Ministerului Sãnãtãţii.

SECŢIUNEA a 7-a
Cãile de atac

1. Contestaţia

ART. 78
Dreptul de a introduce contestaţie aparţine atât persoanei vãtãmate, cât şi membrului OAMGMAMR împotriva cãruia s-a dispus sancţiunea.
ART. 79
Sancţiunile emise de consiliul judeţean/municipiului Bucureşti se contestã în termen de maximum 30 de zile de la data comunicãrii, la Biroul executiv al OAMGMAMR.
ART. 80
Contestaţia trebuie sã cuprindã, sub sancţiunea neadmiterii acesteia, urmãtoarele elemente:
a) numele, prenumele, domiciliul contestatarului;
b) indicarea deciziei de sancţionare care se contestã;
c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiazã contestaţia şi dovezile în susţinerea acestor motive;
d) semnãtura petiţionarului.
ART. 81
Regulile procedurale cu privire la contestaţie sunt aceleaşi ca şi în cazul plângerii, cu excepţia situaţiilor în care sunt aduse noi probe/elemente în cauzã. În astfel de cazuri, judecarea cauzei se face în funcţie de competenţã.
ART. 82
În condiţiile în care Biroul executiv admite contestaţia, Comisia naţionalã de eticã şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va solicita comisiei teritoriale de eticã şi deontologie dosarul cauzei complet, ce se va trimite în maximum 10 zile de la comunicarea solicitãrii.
ART. 83
Comisia naţionalã de eticã şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în soluţionarea contestaţiei, poate dispune pãstrarea sancţiunii aplicate, în tot sau în parte, anularea sancţiunii aplicate sau respingerea contestaţiei ca nefondatã.

2. Acţiunea judecãtoreascã

ART. 84
Este dreptul oricãrei pãrţi sã conteste hotãrârea Comisiei naţionale de eticã şi deontologie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.
ART. 85
Contestaţia se depune la judecãtoria în a cãrei razã de circumscripţie îşi desfãşoarã activitatea membrul OAMGMAMR în cauzã.

SECŢIUNEA a 8-a
Semnificaţia sancţiunilor

ART. 86
Sancţiunile se înscriu în dosarele de avizareacreditare ale membrilor OAMGMAMR şi constituie recomandãri (aprecieri) negative pentru acordarea reavizãrii.
ART. 87
Departamentul de jurisdicţie, eticã şi deontologie va comunica Compartimentului de acreditare, avizare şi evaluare spre monitorizare sancţiunile aplicate.

SECŢIUNEA a 9-a
Prescripţia sancţiunilor disciplinare

ART. 88
Sancţiunile disciplinare pronunţate se prescriu prin înlãturarea consecinţelor sancţionãrii, astfel:
a) mustrarea se prescrie în termen de 6 luni de la data sãvârşirii faptei, cu condiţia sã nu fi intervenit o nouã sancţiune disciplinarã;
b) avertismentul se prescrie în termen de 12 luni de la data sãvârşirii faptei, cu condiţia sã nu fi intervenit o nouã sancţiune disciplinarã;
c) suspendarea se prescrie în termen de 24 de luni de la data expirãrii perioadei de suspendare, cu condiţia sã nu fi intervenit o nouã sancţiune disciplinarã;
d) retragerea calitãţii de membru al OAMGMAMR pentru o perioadã limitatã se prescrie în termen de 24 de luni de la data expirãrii perioadei interdicţiei, cu condiţia sã nu fi intervenit o nouã sancţiune disciplinarã.
ART. 89
Cursul termenului prescripţiei se întrerupe în momentul în care s-a pronunţat o nouã sancţiune disciplinarã; dupã fiecare întrerupere începe sã curgã un nou termen de prescripţie.
ART. 90
Pe perioada aplicãrii unei sancţiuni pentru o abatere gravã, membrul OAMGMAMR este supus urmãtoarelor interdicţii:
a) nu poate avea calitatea de membru al OAMGMAMR;
b) nu are drept de vot şi nici dreptul de a fi ales în organele de conducere ale OAMGMAMR (pânã la împlinirea termenului de prescripţie);
c) nu poate beneficia de drepturile ce decurg din certificatul de membru, mai ales de dreptul de a-şi practica profesia.
ART. 91
Refuzul membrilor OAMGMAMR de a colabora cu organele competente ale OAMGMAMR în soluţionarea abaterilor disciplinare constituie abatere simplã.
ART. 92
Dispoziţiile prezentului capitol se completeazã în mod corespunzãtor cu prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 144/2008 , ale Codului de eticã şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare, cu normele legale în materie pe specialitãţi, cu modificãrile ulterioare.
ART. 93
Rãspunderea disciplinarã a membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nu exclude rãspunderea civilã, contravenţionalã şi penalã.

CAP. IX
Dispoziţii finale

ART. 94
(1) Funcţiile de conducere la nivel judeţean sau naţional din structurile Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sunt incompatibile cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii profesionale din România.
(2) Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România care exercitã funcţii de conducere şi care nu îşi îndeplinesc cu demnitate responsabilitãţile funcţiei sau se aflã într-o stare de incompatibilitate, la propunerea Biroului executiv, vor fi suspendaţi din funcţie de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 95
(1) Organizarea alegerilor la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi la nivel naţional se desfãşoarã la date diferite pentru fiecare dintre organele de conducere, o datã la 4 ani, în baza Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi aprobat de Consiliul naţional.
(2) Mandatele actualelor organe de conducere, alese conform prevederilor Legii nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşã, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România*), cu modificãrile şi completãrile ulterioare, rãmân valabile pânã la expirarea acestora, aşa cum prevede Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 144/2008 .
–––
*) Abrogatã prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 144/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008.

(3) Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 144/2008 , cu prevederile Codului de eticã şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România şi cu dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 96
Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a fost adoptat de Adunarea generalã naţionalã a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 144/2008 .
ART. 97
(1) Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea generalã naţionalã şi intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul statut.
ANEXA 1
la statut
FILIALELE JUDEŢENE
ale Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

1. Filiala Alba
2. Filiala Arad
3. Filiala Argeş
4. Filiala Bacãu
5. Filiala Bihor
6. Filiala Bistriţa
7. Filiala Botoşani
8. Filiala Brãila
9. Filiala Braşov
10. Filiala Bucureşti
11. Filiala Buzãu
12. Filiala Cãlãraşi
13. Filiala Caraş-Severin
14. Filiala Cluj
15. Filiala Constanţa
16. Filiala Covasna
17. Filiala Dâmboviţa
18. Filiala Dolj
19. Filiala Galaţi
20. Filiala Giurgiu
21. Filiala Gorj
22. Filiala Harghita
23. Filiala Hunedoara
24. Filiala Ialomiţa
25. Filiala Iaşi
26. Filiala Ilfov
27. Filiala Maramureş
28. Filiala Mehedinţi
29. Filiala Mureş
30. Filiala Neamţ
31. Filiala Olt
32. Filiala Prahova
33. Filiala Sãlaj
34. Filiala Satu Mare
35. Filiala Sibiu
36. Filiala Suceava
37. Filiala Teleorman
38. Filiala Timiş
39. Filiala Tulcea
40. Filiala Vâlcea
41. Filiala Vaslui
42. Filiala Vrancea

ANEXA 2
la statut
SIGLA PROPRIE

––––
NOTĂ(CTCE)
Reprezentarea graficã – SIGLA PROPRIE – se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 26 februarie 2009, la pagina 13 (a se vedea imaginea asociatã).
ANEXA 3
la statut
CERTIFICATUL DE MEMBRU

Lasă un răspuns